Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 15/04/2019 (809 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 252


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
6/06/2019 (684 ziyaretçi) 6/06/2019 (684 ziyaretçi)
7/06/2019 (664 ziyaretçi) 7/06/2019 (664 ziyaretçi)
8/06/2019 (666 ziyaretçi) 8/06/2019 (666 ziyaretçi)
9/06/2019 (698 ziyaretçi) 9/06/2019 (698 ziyaretçi)
10/06/2019 (560 ziyaretçi) 10/06/2019 (560 ziyaretçi)
11/06/2019 (559 ziyaretçi) 11/06/2019 (559 ziyaretçi)
12/06/2019 (574 ziyaretçi) 12/06/2019 (574 ziyaretçi)
13/06/2019 (602 ziyaretçi) 13/06/2019 (602 ziyaretçi)
14/06/2019 (576 ziyaretçi) 14/06/2019 (576 ziyaretçi)
15/06/2019 (632 ziyaretçi) 15/06/2019 (632 ziyaretçi)
16/06/2019 (724 ziyaretçi) 16/06/2019 (724 ziyaretçi)
17/06/2019 (743 ziyaretçi) 17/06/2019 (743 ziyaretçi)
18/06/2019 (730 ziyaretçi) 18/06/2019 (730 ziyaretçi)
19/06/2019 (732 ziyaretçi) 19/06/2019 (732 ziyaretçi)
20/06/2019 (728 ziyaretçi) 20/06/2019 (728 ziyaretçi)
21/06/2019 (676 ziyaretçi) 21/06/2019 (676 ziyaretçi)
22/06/2019 (708 ziyaretçi) 22/06/2019 (708 ziyaretçi)
23/06/2019 (675 ziyaretçi) 23/06/2019 (675 ziyaretçi)
24/06/2019 (683 ziyaretçi) 24/06/2019 (683 ziyaretçi)
25/06/2019 (691 ziyaretçi) 25/06/2019 (691 ziyaretçi)
26/06/2019 (723 ziyaretçi) 26/06/2019 (723 ziyaretçi)
27/06/2019 (711 ziyaretçi) 27/06/2019 (711 ziyaretçi)
28/06/2019 (695 ziyaretçi) 28/06/2019 (695 ziyaretçi)
29/06/2019 (683 ziyaretçi) 29/06/2019 (683 ziyaretçi)
30/06/2019 (681 ziyaretçi) 30/06/2019 (681 ziyaretçi)
1/07/2019 (680 ziyaretçi) 1/07/2019 (680 ziyaretçi)
2/07/2019 (697 ziyaretçi) 2/07/2019 (697 ziyaretçi)
3/07/2019 (714 ziyaretçi) 3/07/2019 (714 ziyaretçi)
4/07/2019 (727 ziyaretçi) 4/07/2019 (727 ziyaretçi)
5/07/2019 (676 ziyaretçi) 5/07/2019 (676 ziyaretçi)
6/07/2019 (666 ziyaretçi) 6/07/2019 (666 ziyaretçi)
7/07/2019 (682 ziyaretçi) 7/07/2019 (682 ziyaretçi)
8/07/2019 (720 ziyaretçi) 8/07/2019 (720 ziyaretçi)
9/07/2019 (728 ziyaretçi) 9/07/2019 (728 ziyaretçi)
10/07/2019 (744 ziyaretçi) 10/07/2019 (744 ziyaretçi)
11/07/2019 (588 ziyaretçi) 11/07/2019 (588 ziyaretçi)
12/07/2019 (173 ziyaretçi) 12/07/2019 (173 ziyaretçi)
13/07/2019 (184 ziyaretçi) 13/07/2019 (184 ziyaretçi)
14/07/2019 (142 ziyaretçi) 14/07/2019 (142 ziyaretçi)
15/07/2019 (152 ziyaretçi) 15/07/2019 (152 ziyaretçi)
16/07/2019 (547 ziyaretçi) 16/07/2019 (547 ziyaretçi)
17/07/2019 (707 ziyaretçi) 17/07/2019 (707 ziyaretçi)
18/07/2019 (696 ziyaretçi) 18/07/2019 (696 ziyaretçi)
19/07/2019 (690 ziyaretçi) 19/07/2019 (690 ziyaretçi)
20/07/2019 (520 ziyaretçi) 20/07/2019 (520 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (11246 kez)

Visale Yolculuk (10711 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (10434 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (10281 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (10109 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (10079 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (9669 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9562 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (9549 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9274 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (9779 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (9693 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9672 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (9669 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (9584 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9531 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (9500 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9401 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9342 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9219 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9498 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9224 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9189 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9018 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8887 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8753 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8689 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8617 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8536 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8382 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10305 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9520 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9246 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9157 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9083 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8694 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8596 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8594 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8493 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8203 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8827 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8022 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7686 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7670 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7611 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7594 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7564 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7539 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7499 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7496 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7589 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7428 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7414 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7374 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7313 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7284 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7272 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7229 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7218 kez)

Prof. Dr. Mustafa Kara ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7196 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7489 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7455 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7326 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7310 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7240 kez)

Habib Acemî (7224 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7200 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7196 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7185 kez)

Ahmed Safi Bey (7169 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (7902 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7816 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7597 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7554 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7551 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7548 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7530 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7511 kez)

Tasavvuf (7445 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7402 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44385 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13470 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12774 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12295 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10330 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9757 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8868 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8841 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (10129 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (555 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (217 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1513 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (585 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (409 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4664 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2138 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2019 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1655 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1529 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1337 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1167 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (868 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (804 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (752 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6181 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5595 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4488 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4437 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3758 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3736 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3373 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3045 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2859 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2788 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1725 kez)

Murad Buhârî (696 kez)

Veli (475 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (182 kez)

Mehmed Emin Tokadî (173 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1993 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (421 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (56 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44385 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13470 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12774 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12295 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10330 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9757 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8868 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8841 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8641 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com