Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 226


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
7/07/2018 (465 ziyaretçi) 7/07/2018 (465 ziyaretçi)
8/07/2018 (472 ziyaretçi) 8/07/2018 (472 ziyaretçi)
9/07/2018 (495 ziyaretçi) 9/07/2018 (495 ziyaretçi)
10/07/2018 (498 ziyaretçi) 10/07/2018 (498 ziyaretçi)
11/07/2018 (513 ziyaretçi) 11/07/2018 (513 ziyaretçi)
12/07/2018 (526 ziyaretçi) 12/07/2018 (526 ziyaretçi)
13/07/2018 (507 ziyaretçi) 13/07/2018 (507 ziyaretçi)
14/07/2018 (516 ziyaretçi) 14/07/2018 (516 ziyaretçi)
15/07/2018 (500 ziyaretçi) 15/07/2018 (500 ziyaretçi)
16/07/2018 (537 ziyaretçi) 16/07/2018 (537 ziyaretçi)
17/07/2018 (548 ziyaretçi) 17/07/2018 (548 ziyaretçi)
18/07/2018 (516 ziyaretçi) 18/07/2018 (516 ziyaretçi)
19/07/2018 (513 ziyaretçi) 19/07/2018 (513 ziyaretçi)
20/07/2018 (517 ziyaretçi) 20/07/2018 (517 ziyaretçi)
21/07/2018 (486 ziyaretçi) 21/07/2018 (486 ziyaretçi)
22/07/2018 (495 ziyaretçi) 22/07/2018 (495 ziyaretçi)
23/07/2018 (517 ziyaretçi) 23/07/2018 (517 ziyaretçi)
24/07/2018 (530 ziyaretçi) 24/07/2018 (530 ziyaretçi)
25/07/2018 (519 ziyaretçi) 25/07/2018 (519 ziyaretçi)
26/07/2018 (544 ziyaretçi) 26/07/2018 (544 ziyaretçi)
27/07/2018 (533 ziyaretçi) 27/07/2018 (533 ziyaretçi)
28/07/2018 (503 ziyaretçi) 28/07/2018 (503 ziyaretçi)
29/07/2018 (494 ziyaretçi) 29/07/2018 (494 ziyaretçi)
30/07/2018 (524 ziyaretçi) 30/07/2018 (524 ziyaretçi)
31/07/2018 (564 ziyaretçi) 31/07/2018 (564 ziyaretçi)
1/08/2018 (507 ziyaretçi) 1/08/2018 (507 ziyaretçi)
2/08/2018 (495 ziyaretçi) 2/08/2018 (495 ziyaretçi)
3/08/2018 (482 ziyaretçi) 3/08/2018 (482 ziyaretçi)
4/08/2018 (491 ziyaretçi) 4/08/2018 (491 ziyaretçi)
5/08/2018 (495 ziyaretçi) 5/08/2018 (495 ziyaretçi)
6/08/2018 (497 ziyaretçi) 6/08/2018 (497 ziyaretçi)
7/08/2018 (542 ziyaretçi) 7/08/2018 (542 ziyaretçi)
8/08/2018 (539 ziyaretçi) 8/08/2018 (539 ziyaretçi)
9/08/2018 (518 ziyaretçi) 9/08/2018 (518 ziyaretçi)
10/08/2018 (535 ziyaretçi) 10/08/2018 (535 ziyaretçi)
11/08/2018 (512 ziyaretçi) 11/08/2018 (512 ziyaretçi)
12/08/2018 (495 ziyaretçi) 12/08/2018 (495 ziyaretçi)
13/08/2018 (489 ziyaretçi) 13/08/2018 (489 ziyaretçi)
14/08/2018 (504 ziyaretçi) 14/08/2018 (504 ziyaretçi)
15/08/2018 (484 ziyaretçi) 15/08/2018 (484 ziyaretçi)
16/08/2018 (663 ziyaretçi) 16/08/2018 (663 ziyaretçi)
17/08/2018 (509 ziyaretçi) 17/08/2018 (509 ziyaretçi)
18/08/2018 (496 ziyaretçi) 18/08/2018 (496 ziyaretçi)
19/08/2018 (507 ziyaretçi) 19/08/2018 (507 ziyaretçi)
20/08/2018 (401 ziyaretçi) 20/08/2018 (401 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (9187 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (8429 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (8391 kez)

Visale Yolculuk (8322 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (8315 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (8097 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (7820 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (7739 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (7709 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (7690 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (8015 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (7995 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (7863 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (7813 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7813 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (7745 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (7709 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (7614 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (7612 kez)

Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi (7562 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7736 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (7375 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (7361 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7359 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (7284 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (7229 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (7158 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (7157 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (7132 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7093 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8251 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7828 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (7532 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7514 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (7341 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (7179 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (7174 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7172 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (7116 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6872 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (7171 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6732 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (6596 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (6585 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6574 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6550 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (6543 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (6543 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (6531 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (6528 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6589 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6577 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6540 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6534 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6511 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6501 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6472 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6462 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6439 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6420 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6589 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6531 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6451 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6426 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6425 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6419 kez)

Habib Acemî (6406 kez)

Murad Buhârî (6386 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6379 kez)

Hayret (6378 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (6837 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6735 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6614 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6566 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (6552 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6517 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (6508 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6502 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6482 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6473 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1874 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1334 kez)

Tasavvuf Yazıları (991 kez)

Sufi Texts (586 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (530 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (461 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (416 kez)

Tasavvuf Tarihi (192 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44043 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15836 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12382 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12343 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11906 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9991 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9503 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8619 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8491 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (2785 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (367 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (330 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1347 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (647 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (241 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4341 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2014 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1843 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1404 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1390 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1244 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1157 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1011 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (751 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (675 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5935 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5474 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5370 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4253 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4222 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3508 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3500 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3211 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2782 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2712 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1632 kez)

Murad Buhârî (543 kez)

Veli (387 kez)

Mehmed Emin Tokadî (50 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (20 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

Habib Acemî (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1888 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (822 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (326 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44043 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15836 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12382 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12343 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11906 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9991 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9503 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8619 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8491 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com