Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 229


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
2/09/2018 (473 ziyaretçi) 2/09/2018 (473 ziyaretçi)
3/09/2018 (497 ziyaretçi) 3/09/2018 (497 ziyaretçi)
4/09/2018 (504 ziyaretçi) 4/09/2018 (504 ziyaretçi)
5/09/2018 (537 ziyaretçi) 5/09/2018 (537 ziyaretçi)
6/09/2018 (156 ziyaretçi) 6/09/2018 (156 ziyaretçi)
7/09/2018 (169 ziyaretçi) 7/09/2018 (169 ziyaretçi)
8/09/2018 (119 ziyaretçi) 8/09/2018 (119 ziyaretçi)
9/09/2018 (148 ziyaretçi) 9/09/2018 (148 ziyaretçi)
10/09/2018 (157 ziyaretçi) 10/09/2018 (157 ziyaretçi)
11/09/2018 (502 ziyaretçi) 11/09/2018 (502 ziyaretçi)
12/09/2018 (515 ziyaretçi) 12/09/2018 (515 ziyaretçi)
13/09/2018 (500 ziyaretçi) 13/09/2018 (500 ziyaretçi)
14/09/2018 (562 ziyaretçi) 14/09/2018 (562 ziyaretçi)
15/09/2018 (475 ziyaretçi) 15/09/2018 (475 ziyaretçi)
16/09/2018 (497 ziyaretçi) 16/09/2018 (497 ziyaretçi)
17/09/2018 (504 ziyaretçi) 17/09/2018 (504 ziyaretçi)
18/09/2018 (460 ziyaretçi) 18/09/2018 (460 ziyaretçi)
19/09/2018 (167 ziyaretçi) 19/09/2018 (167 ziyaretçi)
20/09/2018 (504 ziyaretçi) 20/09/2018 (504 ziyaretçi)
21/09/2018 (490 ziyaretçi) 21/09/2018 (490 ziyaretçi)
22/09/2018 (489 ziyaretçi) 22/09/2018 (489 ziyaretçi)
23/09/2018 (467 ziyaretçi) 23/09/2018 (467 ziyaretçi)
24/09/2018 (506 ziyaretçi) 24/09/2018 (506 ziyaretçi)
25/09/2018 (553 ziyaretçi) 25/09/2018 (553 ziyaretçi)
26/09/2018 (539 ziyaretçi) 26/09/2018 (539 ziyaretçi)
27/09/2018 (502 ziyaretçi) 27/09/2018 (502 ziyaretçi)
28/09/2018 (157 ziyaretçi) 28/09/2018 (157 ziyaretçi)
29/09/2018 (493 ziyaretçi) 29/09/2018 (493 ziyaretçi)
30/09/2018 (512 ziyaretçi) 30/09/2018 (512 ziyaretçi)
1/10/2018 (530 ziyaretçi) 1/10/2018 (530 ziyaretçi)
2/10/2018 (547 ziyaretçi) 2/10/2018 (547 ziyaretçi)
3/10/2018 (519 ziyaretçi) 3/10/2018 (519 ziyaretçi)
4/10/2018 (576 ziyaretçi) 4/10/2018 (576 ziyaretçi)
5/10/2018 (499 ziyaretçi) 5/10/2018 (499 ziyaretçi)
6/10/2018 (472 ziyaretçi) 6/10/2018 (472 ziyaretçi)
7/10/2018 (510 ziyaretçi) 7/10/2018 (510 ziyaretçi)
8/10/2018 (527 ziyaretçi) 8/10/2018 (527 ziyaretçi)
9/10/2018 (522 ziyaretçi) 9/10/2018 (522 ziyaretçi)
10/10/2018 (501 ziyaretçi) 10/10/2018 (501 ziyaretçi)
11/10/2018 (505 ziyaretçi) 11/10/2018 (505 ziyaretçi)
12/10/2018 (539 ziyaretçi) 12/10/2018 (539 ziyaretçi)
13/10/2018 (496 ziyaretçi) 13/10/2018 (496 ziyaretçi)
14/10/2018 (503 ziyaretçi) 14/10/2018 (503 ziyaretçi)
15/10/2018 (542 ziyaretçi) 15/10/2018 (542 ziyaretçi)
16/10/2018 (418 ziyaretçi) 16/10/2018 (418 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (6852 kez)

Visale Yolculuk (6828 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (6826 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (6815 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (6810 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (6805 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (6803 kez)

Sufi Texts (6794 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (6791 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (6790 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (6814 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (6809 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (6804 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (6799 kez)

تصوف الأمير عبد القادر الجزائري من خلال شعره (6798 kez)

Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri (6797 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (6797 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (6794 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (6794 kez)

Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi (6791 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (6793 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (6791 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (6789 kez)

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (6789 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (6783 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (6779 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (6767 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (6767 kez)

Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri (6766 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (6761 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (6831 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (6785 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (6772 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (6772 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (6769 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (6767 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6765 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6760 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (6755 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6752 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (6782 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6757 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (6745 kez)

The Shortest Way to God: Love (especially in Jalaladdin al-Rumi) (6743 kez)

Hazret-i Mevlâna’nın Eserlerinde Erdemler ve Karakter Gelişim Eğitimi: Hikmet Erdemi (6743 kez)

Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı (6742 kez)

Hayât b. Kays el-Harrânî Döneminde Tasavvuf ve el-Harrânî'nin Tasavvuf Anlayışı (6742 kez)

TASAVVUF TERBİYE/EĞİTİM SÜRECİNDE NÛH VE GEMİ METAFORU (6741 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6741 kez)

Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri (6740 kez)


İlk 10 Söyleşi

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6737 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6737 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6737 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6735 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6734 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6733 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6732 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6732 kez)

Dr. Hüseyin Kurt ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6732 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6731 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6739 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6736 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6736 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6735 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6735 kez)

Habib Acemî (6733 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6733 kez)

Niyâzî-i Mısrî (6729 kez)

Mehmed Emin Tokadî (6728 kez)

Hayret (6728 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6748 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6744 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6744 kez)

Nakşibendiyye (6744 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (6737 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (6736 kez)

Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf (6736 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6736 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6734 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6734 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1875 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (588 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (531 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (461 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (417 kez)

Tasavvuf Tarihi (192 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44125 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15880 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12504 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12427 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11952 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10065 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9564 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8655 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8610 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (3402 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (494 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (392 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1385 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (833 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (294 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4405 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2077 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2032 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1477 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1405 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1281 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1189 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1046 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (771 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (685 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5993 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5405 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4284 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4277 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3539 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3533 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3240 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2821 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2736 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2626 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1647 kez)

Murad Buhârî (598 kez)

Veli (410 kez)

Mehmed Emin Tokadî (71 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (52 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

Habib Acemî (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1907 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (348 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (291 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44125 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15880 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12504 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12427 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11952 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10065 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9564 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8655 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8610 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com