Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 222


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
9/05/2018 (511 ziyaretçi) 9/05/2018 (511 ziyaretçi)
10/05/2018 (530 ziyaretçi) 10/05/2018 (530 ziyaretçi)
11/05/2018 (502 ziyaretçi) 11/05/2018 (502 ziyaretçi)
12/05/2018 (512 ziyaretçi) 12/05/2018 (512 ziyaretçi)
13/05/2018 (480 ziyaretçi) 13/05/2018 (480 ziyaretçi)
14/05/2018 (521 ziyaretçi) 14/05/2018 (521 ziyaretçi)
15/05/2018 (504 ziyaretçi) 15/05/2018 (504 ziyaretçi)
16/05/2018 (512 ziyaretçi) 16/05/2018 (512 ziyaretçi)
17/05/2018 (505 ziyaretçi) 17/05/2018 (505 ziyaretçi)
18/05/2018 (471 ziyaretçi) 18/05/2018 (471 ziyaretçi)
19/05/2018 (491 ziyaretçi) 19/05/2018 (491 ziyaretçi)
20/05/2018 (489 ziyaretçi) 20/05/2018 (489 ziyaretçi)
21/05/2018 (496 ziyaretçi) 21/05/2018 (496 ziyaretçi)
22/05/2018 (490 ziyaretçi) 22/05/2018 (490 ziyaretçi)
23/05/2018 (517 ziyaretçi) 23/05/2018 (517 ziyaretçi)
24/05/2018 (543 ziyaretçi) 24/05/2018 (543 ziyaretçi)
25/05/2018 (528 ziyaretçi) 25/05/2018 (528 ziyaretçi)
26/05/2018 (501 ziyaretçi) 26/05/2018 (501 ziyaretçi)
27/05/2018 (499 ziyaretçi) 27/05/2018 (499 ziyaretçi)
28/05/2018 (500 ziyaretçi) 28/05/2018 (500 ziyaretçi)
29/05/2018 (512 ziyaretçi) 29/05/2018 (512 ziyaretçi)
30/05/2018 (500 ziyaretçi) 30/05/2018 (500 ziyaretçi)
31/05/2018 (518 ziyaretçi) 31/05/2018 (518 ziyaretçi)
1/06/2018 (517 ziyaretçi) 1/06/2018 (517 ziyaretçi)
2/06/2018 (510 ziyaretçi) 2/06/2018 (510 ziyaretçi)
3/06/2018 (509 ziyaretçi) 3/06/2018 (509 ziyaretçi)
4/06/2018 (521 ziyaretçi) 4/06/2018 (521 ziyaretçi)
5/06/2018 (537 ziyaretçi) 5/06/2018 (537 ziyaretçi)
6/06/2018 (517 ziyaretçi) 6/06/2018 (517 ziyaretçi)
7/06/2018 (488 ziyaretçi) 7/06/2018 (488 ziyaretçi)
8/06/2018 (540 ziyaretçi) 8/06/2018 (540 ziyaretçi)
9/06/2018 (503 ziyaretçi) 9/06/2018 (503 ziyaretçi)
10/06/2018 (524 ziyaretçi) 10/06/2018 (524 ziyaretçi)
11/06/2018 (527 ziyaretçi) 11/06/2018 (527 ziyaretçi)
12/06/2018 (506 ziyaretçi) 12/06/2018 (506 ziyaretçi)
13/06/2018 (499 ziyaretçi) 13/06/2018 (499 ziyaretçi)
14/06/2018 (497 ziyaretçi) 14/06/2018 (497 ziyaretçi)
15/06/2018 (482 ziyaretçi) 15/06/2018 (482 ziyaretçi)
16/06/2018 (505 ziyaretçi) 16/06/2018 (505 ziyaretçi)
17/06/2018 (482 ziyaretçi) 17/06/2018 (482 ziyaretçi)
18/06/2018 (549 ziyaretçi) 18/06/2018 (549 ziyaretçi)
19/06/2018 (521 ziyaretçi) 19/06/2018 (521 ziyaretçi)
20/06/2018 (519 ziyaretçi) 20/06/2018 (519 ziyaretçi)
21/06/2018 (531 ziyaretçi) 21/06/2018 (531 ziyaretçi)
22/06/2018 (284 ziyaretçi) 22/06/2018 (284 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (8066 kez)

Visale Yolculuk (7563 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (7555 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (7552 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (7539 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (7378 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (7208 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (7149 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (7137 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (7130 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (7330 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (7314 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7226 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (7222 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (7222 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (7201 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (7156 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (7084 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (7082 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (7038 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7141 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (6961 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (6942 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (6906 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (6870 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (6849 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (6804 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (6792 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (6775 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (6764 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7457 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7167 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (7026 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7019 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (6909 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (6827 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (6787 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (6768 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6766 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6604 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (6815 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6520 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (6443 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6425 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6419 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (6418 kez)

Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri (6398 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (6397 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (6394 kez)

Urfa Kültür ve Medeniyet Tarihinde Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü (6388 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6441 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6408 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6402 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6398 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6394 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6357 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6356 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6354 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6333 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (6323 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6422 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6386 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6341 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6323 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6320 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6317 kez)

Habib Acemî (6316 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6291 kez)

Ahmed Safi Bey (6291 kez)

Murad Buhârî (6287 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (6658 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6522 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6449 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6417 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (6409 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6395 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (6378 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6377 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6376 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6351 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1872 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1332 kez)

Tasavvuf Yazıları (986 kez)

Sufi Texts (581 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (529 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (459 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (414 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (343 kez)

Tasavvuf Tarihi (191 kez)

Visale Yolculuk (94 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43980 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15779 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12286 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12268 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11853 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9910 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9455 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8571 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8421 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (2264 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (339 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (231 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1320 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (490 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (207 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4269 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1986 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1550 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1365 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1312 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1201 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1121 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (996 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (729 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (656 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5878 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5421 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5319 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4213 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4146 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3481 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3445 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3168 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2741 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2676 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1600 kez)

Murad Buhârî (494 kez)

Veli (368 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (348 kez)

Mehmed Emin Tokadî (6 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1866 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (528 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (298 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43980 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15779 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12286 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12268 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11853 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9910 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9455 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8571 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8421 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com