Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 217


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
8/03/2018 (519 ziyaretçi) 8/03/2018 (519 ziyaretçi)
9/03/2018 (528 ziyaretçi) 9/03/2018 (528 ziyaretçi)
10/03/2018 (524 ziyaretçi) 10/03/2018 (524 ziyaretçi)
11/03/2018 (521 ziyaretçi) 11/03/2018 (521 ziyaretçi)
12/03/2018 (524 ziyaretçi) 12/03/2018 (524 ziyaretçi)
13/03/2018 (537 ziyaretçi) 13/03/2018 (537 ziyaretçi)
14/03/2018 (523 ziyaretçi) 14/03/2018 (523 ziyaretçi)
15/03/2018 (532 ziyaretçi) 15/03/2018 (532 ziyaretçi)
16/03/2018 (518 ziyaretçi) 16/03/2018 (518 ziyaretçi)
17/03/2018 (525 ziyaretçi) 17/03/2018 (525 ziyaretçi)
18/03/2018 (521 ziyaretçi) 18/03/2018 (521 ziyaretçi)
19/03/2018 (482 ziyaretçi) 19/03/2018 (482 ziyaretçi)
20/03/2018 (550 ziyaretçi) 20/03/2018 (550 ziyaretçi)
21/03/2018 (516 ziyaretçi) 21/03/2018 (516 ziyaretçi)
22/03/2018 (542 ziyaretçi) 22/03/2018 (542 ziyaretçi)
23/03/2018 (514 ziyaretçi) 23/03/2018 (514 ziyaretçi)
24/03/2018 (507 ziyaretçi) 24/03/2018 (507 ziyaretçi)
25/03/2018 (505 ziyaretçi) 25/03/2018 (505 ziyaretçi)
26/03/2018 (516 ziyaretçi) 26/03/2018 (516 ziyaretçi)
27/03/2018 (515 ziyaretçi) 27/03/2018 (515 ziyaretçi)
28/03/2018 (512 ziyaretçi) 28/03/2018 (512 ziyaretçi)
29/03/2018 (525 ziyaretçi) 29/03/2018 (525 ziyaretçi)
30/03/2018 (519 ziyaretçi) 30/03/2018 (519 ziyaretçi)
31/03/2018 (503 ziyaretçi) 31/03/2018 (503 ziyaretçi)
1/04/2018 (483 ziyaretçi) 1/04/2018 (483 ziyaretçi)
2/04/2018 (519 ziyaretçi) 2/04/2018 (519 ziyaretçi)
3/04/2018 (544 ziyaretçi) 3/04/2018 (544 ziyaretçi)
4/04/2018 (531 ziyaretçi) 4/04/2018 (531 ziyaretçi)
5/04/2018 (548 ziyaretçi) 5/04/2018 (548 ziyaretçi)
6/04/2018 (514 ziyaretçi) 6/04/2018 (514 ziyaretçi)
7/04/2018 (504 ziyaretçi) 7/04/2018 (504 ziyaretçi)
8/04/2018 (526 ziyaretçi) 8/04/2018 (526 ziyaretçi)
9/04/2018 (528 ziyaretçi) 9/04/2018 (528 ziyaretçi)
10/04/2018 (509 ziyaretçi) 10/04/2018 (509 ziyaretçi)
11/04/2018 (562 ziyaretçi) 11/04/2018 (562 ziyaretçi)
12/04/2018 (550 ziyaretçi) 12/04/2018 (550 ziyaretçi)
13/04/2018 (566 ziyaretçi) 13/04/2018 (566 ziyaretçi)
14/04/2018 (518 ziyaretçi) 14/04/2018 (518 ziyaretçi)
15/04/2018 (486 ziyaretçi) 15/04/2018 (486 ziyaretçi)
16/04/2018 (506 ziyaretçi) 16/04/2018 (506 ziyaretçi)
17/04/2018 (520 ziyaretçi) 17/04/2018 (520 ziyaretçi)
18/04/2018 (335 ziyaretçi) 18/04/2018 (335 ziyaretçi)
19/04/2018 (464 ziyaretçi) 19/04/2018 (464 ziyaretçi)
20/04/2018 (488 ziyaretçi) 20/04/2018 (488 ziyaretçi)
21/04/2018 (198 ziyaretçi) 21/04/2018 (198 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (6940 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (6841 kez)

Visale Yolculuk (6804 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (6778 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (6740 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (6682 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (6641 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (6629 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (6618 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (6611 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (6659 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (6658 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (6648 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (6628 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (6621 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (6615 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (6609 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (6561 kez)

Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi (6561 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (6556 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (6622 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (6527 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (6504 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (6502 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (6495 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (6452 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (6447 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (6445 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (6438 kez)

Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri (6416 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (6726 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (6578 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (6561 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6534 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (6498 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (6471 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (6459 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6428 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (6412 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6369 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (6444 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6310 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6273 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (6269 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6268 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (6265 kez)

Urfa Kültür ve Medeniyet Tarihinde Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü (6257 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (6254 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (6251 kez)

Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri (6248 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6286 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6266 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6259 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6258 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6253 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6246 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6245 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (6234 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6227 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6222 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6257 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6244 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6227 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6222 kez)

Habib Acemî (6221 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6219 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6213 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6208 kez)

Ahmed Safi Bey (6204 kez)

Hayret (6196 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (6350 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6313 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6269 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6263 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (6253 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6246 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (6246 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6242 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6240 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6228 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1869 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1328 kez)

Tasavvuf Yazıları (984 kez)

Sufi Texts (576 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (525 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (455 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (412 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (322 kez)

Tasavvuf Tarihi (185 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43923 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15735 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12224 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12129 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11801 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9830 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9420 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8522 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8343 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (1478 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (312 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (134 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1294 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (343 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (183 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4205 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1967 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1341 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1297 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1246 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1151 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1080 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (981 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (713 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (645 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5819 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5381 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5282 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4177 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4097 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3448 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3402 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3139 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2686 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2647 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1582 kez)

Murad Buhârî (440 kez)

Mehmed Emin Tokadî (369 kez)

Veli (348 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (328 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1844 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (283 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (209 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43923 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15735 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12224 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12129 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11801 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9830 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9420 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8522 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8343 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com