Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 15/04/2019 (809 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 247


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
13/04/2019 (759 ziyaretçi) 13/04/2019 (759 ziyaretçi)
14/04/2019 (751 ziyaretçi) 14/04/2019 (751 ziyaretçi)
15/04/2019 (809 ziyaretçi) 15/04/2019 (809 ziyaretçi)
16/04/2019 (785 ziyaretçi) 16/04/2019 (785 ziyaretçi)
17/04/2019 (673 ziyaretçi) 17/04/2019 (673 ziyaretçi)
18/04/2019 (714 ziyaretçi) 18/04/2019 (714 ziyaretçi)
19/04/2019 (687 ziyaretçi) 19/04/2019 (687 ziyaretçi)
20/04/2019 (677 ziyaretçi) 20/04/2019 (677 ziyaretçi)
21/04/2019 (694 ziyaretçi) 21/04/2019 (694 ziyaretçi)
22/04/2019 (562 ziyaretçi) 22/04/2019 (562 ziyaretçi)
23/04/2019 (189 ziyaretçi) 23/04/2019 (189 ziyaretçi)
24/04/2019 (192 ziyaretçi) 24/04/2019 (192 ziyaretçi)
25/04/2019 (205 ziyaretçi) 25/04/2019 (205 ziyaretçi)
26/04/2019 (687 ziyaretçi) 26/04/2019 (687 ziyaretçi)
27/04/2019 (690 ziyaretçi) 27/04/2019 (690 ziyaretçi)
28/04/2019 (702 ziyaretçi) 28/04/2019 (702 ziyaretçi)
29/04/2019 (535 ziyaretçi) 29/04/2019 (535 ziyaretçi)
30/04/2019 (556 ziyaretçi) 30/04/2019 (556 ziyaretçi)
1/05/2019 (449 ziyaretçi) 1/05/2019 (449 ziyaretçi)
2/05/2019 (525 ziyaretçi) 2/05/2019 (525 ziyaretçi)
3/05/2019 (536 ziyaretçi) 3/05/2019 (536 ziyaretçi)
4/05/2019 (507 ziyaretçi) 4/05/2019 (507 ziyaretçi)
5/05/2019 (515 ziyaretçi) 5/05/2019 (515 ziyaretçi)
6/05/2019 (571 ziyaretçi) 6/05/2019 (571 ziyaretçi)
7/05/2019 (499 ziyaretçi) 7/05/2019 (499 ziyaretçi)
8/05/2019 (184 ziyaretçi) 8/05/2019 (184 ziyaretçi)
9/05/2019 (222 ziyaretçi) 9/05/2019 (222 ziyaretçi)
10/05/2019 (199 ziyaretçi) 10/05/2019 (199 ziyaretçi)
11/05/2019 (529 ziyaretçi) 11/05/2019 (529 ziyaretçi)
12/05/2019 (531 ziyaretçi) 12/05/2019 (531 ziyaretçi)
13/05/2019 (546 ziyaretçi) 13/05/2019 (546 ziyaretçi)
14/05/2019 (564 ziyaretçi) 14/05/2019 (564 ziyaretçi)
15/05/2019 (577 ziyaretçi) 15/05/2019 (577 ziyaretçi)
16/05/2019 (533 ziyaretçi) 16/05/2019 (533 ziyaretçi)
17/05/2019 (163 ziyaretçi) 17/05/2019 (163 ziyaretçi)
18/05/2019 (503 ziyaretçi) 18/05/2019 (503 ziyaretçi)
19/05/2019 (532 ziyaretçi) 19/05/2019 (532 ziyaretçi)
20/05/2019 (571 ziyaretçi) 20/05/2019 (571 ziyaretçi)
21/05/2019 (555 ziyaretçi) 21/05/2019 (555 ziyaretçi)
22/05/2019 (585 ziyaretçi) 22/05/2019 (585 ziyaretçi)
23/05/2019 (567 ziyaretçi) 23/05/2019 (567 ziyaretçi)
24/05/2019 (166 ziyaretçi) 24/05/2019 (166 ziyaretçi)
25/05/2019 (521 ziyaretçi) 25/05/2019 (521 ziyaretçi)
26/05/2019 (521 ziyaretçi) 26/05/2019 (521 ziyaretçi)
27/05/2019 (392 ziyaretçi) 27/05/2019 (392 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (10760 kez)

Visale Yolculuk (10295 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (10069 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (9914 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (9747 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (9741 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (9365 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9281 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (9236 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9010 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (9464 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9384 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (9372 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (9347 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (9284 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9210 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (9203 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9130 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9045 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (8959 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9229 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8973 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (8935 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (8782 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8627 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8543 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8460 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8409 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8367 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8200 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9911 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9231 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (8984 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8911 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (8822 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8467 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8403 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8395 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8318 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8055 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8625 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7861 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7572 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7555 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7515 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7510 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7473 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7443 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7412 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7407 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7480 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7343 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7342 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7294 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7241 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7206 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7202 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7162 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7155 kez)

Prof. Dr. Mustafa Kara ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7141 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7406 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7363 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7248 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7239 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7176 kez)

Habib Acemî (7168 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7138 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7138 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7116 kez)

Rabıta (7109 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (7715 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7688 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7498 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7461 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7445 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7433 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7429 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7411 kez)

Tasavvuf (7356 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7333 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44354 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13351 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12720 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12252 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10297 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9734 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8834 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8810 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (8349 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (528 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (155 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1496 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (392 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (236 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4611 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2124 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1906 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1596 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1516 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1302 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1157 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (849 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (741 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (734 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6154 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5566 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4461 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4417 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3727 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3710 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3349 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3017 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2842 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2773 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1716 kez)

Murad Buhârî (683 kez)

Veli (467 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (174 kez)

Mehmed Emin Tokadî (161 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1977 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (413 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (257 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44354 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13351 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12720 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12252 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10297 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9734 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8834 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8810 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8587 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com