Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 234


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
3/11/2018 (509 ziyaretçi) 3/11/2018 (509 ziyaretçi)
4/11/2018 (557 ziyaretçi) 4/11/2018 (557 ziyaretçi)
5/11/2018 (547 ziyaretçi) 5/11/2018 (547 ziyaretçi)
6/11/2018 (523 ziyaretçi) 6/11/2018 (523 ziyaretçi)
7/11/2018 (536 ziyaretçi) 7/11/2018 (536 ziyaretçi)
8/11/2018 (525 ziyaretçi) 8/11/2018 (525 ziyaretçi)
9/11/2018 (563 ziyaretçi) 9/11/2018 (563 ziyaretçi)
10/11/2018 (524 ziyaretçi) 10/11/2018 (524 ziyaretçi)
11/11/2018 (534 ziyaretçi) 11/11/2018 (534 ziyaretçi)
12/11/2018 (766 ziyaretçi) 12/11/2018 (766 ziyaretçi)
13/11/2018 (711 ziyaretçi) 13/11/2018 (711 ziyaretçi)
14/11/2018 (662 ziyaretçi) 14/11/2018 (662 ziyaretçi)
15/11/2018 (770 ziyaretçi) 15/11/2018 (770 ziyaretçi)
16/11/2018 (704 ziyaretçi) 16/11/2018 (704 ziyaretçi)
17/11/2018 (757 ziyaretçi) 17/11/2018 (757 ziyaretçi)
18/11/2018 (722 ziyaretçi) 18/11/2018 (722 ziyaretçi)
19/11/2018 (728 ziyaretçi) 19/11/2018 (728 ziyaretçi)
20/11/2018 (668 ziyaretçi) 20/11/2018 (668 ziyaretçi)
21/11/2018 (673 ziyaretçi) 21/11/2018 (673 ziyaretçi)
22/11/2018 (683 ziyaretçi) 22/11/2018 (683 ziyaretçi)
23/11/2018 (589 ziyaretçi) 23/11/2018 (589 ziyaretçi)
24/11/2018 (506 ziyaretçi) 24/11/2018 (506 ziyaretçi)
25/11/2018 (540 ziyaretçi) 25/11/2018 (540 ziyaretçi)
26/11/2018 (182 ziyaretçi) 26/11/2018 (182 ziyaretçi)
27/11/2018 (185 ziyaretçi) 27/11/2018 (185 ziyaretçi)
28/11/2018 (194 ziyaretçi) 28/11/2018 (194 ziyaretçi)
29/11/2018 (184 ziyaretçi) 29/11/2018 (184 ziyaretçi)
30/11/2018 (201 ziyaretçi) 30/11/2018 (201 ziyaretçi)
1/12/2018 (187 ziyaretçi) 1/12/2018 (187 ziyaretçi)
2/12/2018 (198 ziyaretçi) 2/12/2018 (198 ziyaretçi)
3/12/2018 (548 ziyaretçi) 3/12/2018 (548 ziyaretçi)
4/12/2018 (612 ziyaretçi) 4/12/2018 (612 ziyaretçi)
5/12/2018 (545 ziyaretçi) 5/12/2018 (545 ziyaretçi)
6/12/2018 (548 ziyaretçi) 6/12/2018 (548 ziyaretçi)
7/12/2018 (586 ziyaretçi) 7/12/2018 (586 ziyaretçi)
8/12/2018 (551 ziyaretçi) 8/12/2018 (551 ziyaretçi)
9/12/2018 (533 ziyaretçi) 9/12/2018 (533 ziyaretçi)
10/12/2018 (560 ziyaretçi) 10/12/2018 (560 ziyaretçi)
11/12/2018 (591 ziyaretçi) 11/12/2018 (591 ziyaretçi)
12/12/2018 (602 ziyaretçi) 12/12/2018 (602 ziyaretçi)
13/12/2018 (610 ziyaretçi) 13/12/2018 (610 ziyaretçi)
14/12/2018 (564 ziyaretçi) 14/12/2018 (564 ziyaretçi)
15/12/2018 (572 ziyaretçi) 15/12/2018 (572 ziyaretçi)
16/12/2018 (550 ziyaretçi) 16/12/2018 (550 ziyaretçi)
17/12/2018 (436 ziyaretçi) 17/12/2018 (436 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (8085 kez)

Visale Yolculuk (7846 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (7749 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (7731 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (7719 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (7647 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (7613 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (7516 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (7506 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (7462 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (7664 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (7610 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (7562 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (7536 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (7535 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (7520 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7484 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (7483 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (7458 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (7438 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7437 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (7436 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7435 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (7410 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (7305 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7278 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (7264 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (7249 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (7238 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (7192 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7745 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7503 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (7428 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (7376 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7365 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7245 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (7220 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (7200 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (7157 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (7116 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (7322 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7086 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7006 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6974 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (6970 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (6968 kez)

Hazret-i Mevlâna’nın Eserlerinde Erdemler ve Karakter Gelişim Eğitimi: Hikmet Erdemi (6960 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (6959 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (6957 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (6956 kez)


İlk 10 Söyleşi

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6967 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6966 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6928 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6925 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6920 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6883 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6882 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6874 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6872 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (6862 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6955 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6935 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6914 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6903 kez)

Habib Acemî (6866 kez)

Hüveyda (6864 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6862 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6859 kez)

Habib Acemî (6849 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6848 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7028 kez)

Nakşibendiyye (6982 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6971 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6965 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6963 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6943 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (6919 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6917 kez)

Tasavvuf (6916 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6913 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1875 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (589 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (417 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44202 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15914 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12760 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12499 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12025 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10150 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9624 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8701 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8682 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (4313 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (596 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (430 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1426 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1088 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (324 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (2 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4481 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2383 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2071 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1591 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1431 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1341 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1221 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1108 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (794 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (704 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6047 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5450 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4343 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4334 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3597 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3576 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3277 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2888 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2773 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2695 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1669 kez)

Murad Buhârî (630 kez)

Veli (425 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (109 kez)

Mehmed Emin Tokadî (94 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

Habib Acemî (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1926 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (556 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (364 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44202 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15914 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12760 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12499 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12025 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10150 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9624 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8701 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8682 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com