Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 282


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
13/01/2020 (672 ziyaretçi) 13/01/2020 (672 ziyaretçi)
14/01/2020 (680 ziyaretçi) 14/01/2020 (680 ziyaretçi)
15/01/2020 (718 ziyaretçi) 15/01/2020 (718 ziyaretçi)
16/01/2020 (737 ziyaretçi) 16/01/2020 (737 ziyaretçi)
17/01/2020 (869 ziyaretçi) 17/01/2020 (869 ziyaretçi)
18/01/2020 (960 ziyaretçi) 18/01/2020 (960 ziyaretçi)
19/01/2020 (822 ziyaretçi) 19/01/2020 (822 ziyaretçi)
20/01/2020 (657 ziyaretçi) 20/01/2020 (657 ziyaretçi)
21/01/2020 (675 ziyaretçi) 21/01/2020 (675 ziyaretçi)
22/01/2020 (667 ziyaretçi) 22/01/2020 (667 ziyaretçi)
23/01/2020 (657 ziyaretçi) 23/01/2020 (657 ziyaretçi)
24/01/2020 (677 ziyaretçi) 24/01/2020 (677 ziyaretçi)
25/01/2020 (923 ziyaretçi) 25/01/2020 (923 ziyaretçi)
26/01/2020 (628 ziyaretçi) 26/01/2020 (628 ziyaretçi)
27/01/2020 (663 ziyaretçi) 27/01/2020 (663 ziyaretçi)
28/01/2020 (653 ziyaretçi) 28/01/2020 (653 ziyaretçi)
29/01/2020 (683 ziyaretçi) 29/01/2020 (683 ziyaretçi)
30/01/2020 (647 ziyaretçi) 30/01/2020 (647 ziyaretçi)
31/01/2020 (672 ziyaretçi) 31/01/2020 (672 ziyaretçi)
1/02/2020 (574 ziyaretçi) 1/02/2020 (574 ziyaretçi)
2/02/2020 (560 ziyaretçi) 2/02/2020 (560 ziyaretçi)
3/02/2020 (604 ziyaretçi) 3/02/2020 (604 ziyaretçi)
4/02/2020 (676 ziyaretçi) 4/02/2020 (676 ziyaretçi)
5/02/2020 (693 ziyaretçi) 5/02/2020 (693 ziyaretçi)
6/02/2020 (711 ziyaretçi) 6/02/2020 (711 ziyaretçi)
7/02/2020 (701 ziyaretçi) 7/02/2020 (701 ziyaretçi)
8/02/2020 (701 ziyaretçi) 8/02/2020 (701 ziyaretçi)
9/02/2020 (669 ziyaretçi) 9/02/2020 (669 ziyaretçi)
10/02/2020 (696 ziyaretçi) 10/02/2020 (696 ziyaretçi)
11/02/2020 (693 ziyaretçi) 11/02/2020 (693 ziyaretçi)
12/02/2020 (707 ziyaretçi) 12/02/2020 (707 ziyaretçi)
13/02/2020 (703 ziyaretçi) 13/02/2020 (703 ziyaretçi)
14/02/2020 (664 ziyaretçi) 14/02/2020 (664 ziyaretçi)
15/02/2020 (666 ziyaretçi) 15/02/2020 (666 ziyaretçi)
16/02/2020 (568 ziyaretçi) 16/02/2020 (568 ziyaretçi)
17/02/2020 (761 ziyaretçi) 17/02/2020 (761 ziyaretçi)
18/02/2020 (760 ziyaretçi) 18/02/2020 (760 ziyaretçi)
19/02/2020 (774 ziyaretçi) 19/02/2020 (774 ziyaretçi)
20/02/2020 (352 ziyaretçi) 20/02/2020 (352 ziyaretçi)
21/02/2020 (176 ziyaretçi) 21/02/2020 (176 ziyaretçi)
22/02/2020 (181 ziyaretçi) 22/02/2020 (181 ziyaretçi)
23/02/2020 (161 ziyaretçi) 23/02/2020 (161 ziyaretçi)
24/02/2020 (169 ziyaretçi) 24/02/2020 (169 ziyaretçi)
25/02/2020 (754 ziyaretçi) 25/02/2020 (754 ziyaretçi)
26/02/2020 (319 ziyaretçi) 26/02/2020 (319 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (12722 kez)

Visale Yolculuk (11771 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (11357 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (11330 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (11073 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (11056 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10449 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (10335 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (10235 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (10040 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (10659 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (10577 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10529 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (10426 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (10398 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10363 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (10328 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (10130 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (10066 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9973 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10181 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9815 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9796 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9578 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9452 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9309 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9190 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (9110 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8970 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8789 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11307 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10244 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9933 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9790 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9740 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9177 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (9067 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (9043 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (9035 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8554 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9357 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8359 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7937 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7888 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7863 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7808 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7777 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7755 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7753 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7703 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7950 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7757 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7719 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7665 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7638 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7547 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7538 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7483 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7475 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7424 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7720 kez)

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7718 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7517 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7480 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7448 kez)

Habib Acemî (7376 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7372 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7368 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7350 kez)

Ahmed Safi Bey (7326 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8532 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8133 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7845 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7794 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7783 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7783 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7756 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7703 kez)

Tasavvuf (7615 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7574 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (997 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44542 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13050 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12670 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10453 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9834 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9050 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8930 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8770 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (5227 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (606 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (374 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1550 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (566 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (456 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4822 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2382 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1927 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1586 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1437 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1307 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1208 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (917 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (790 kez)

Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu (641 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6263 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5694 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4561 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4515 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3873 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3831 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3440 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3128 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2913 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2869 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1781 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (896 kez)

Murad Buhârî (779 kez)

Veli (509 kez)

Mehmed Emin Tokadî (254 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2072 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (928 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (464 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44542 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13050 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12670 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10453 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9834 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9050 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8930 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8770 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8691 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com