Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 211


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
8/12/2017 (541 ziyaretçi) 8/12/2017 (541 ziyaretçi)
9/12/2017 (571 ziyaretçi) 9/12/2017 (571 ziyaretçi)
10/12/2017 (538 ziyaretçi) 10/12/2017 (538 ziyaretçi)
11/12/2017 (545 ziyaretçi) 11/12/2017 (545 ziyaretçi)
12/12/2017 (542 ziyaretçi) 12/12/2017 (542 ziyaretçi)
13/12/2017 (535 ziyaretçi) 13/12/2017 (535 ziyaretçi)
14/12/2017 (594 ziyaretçi) 14/12/2017 (594 ziyaretçi)
15/12/2017 (568 ziyaretçi) 15/12/2017 (568 ziyaretçi)
16/12/2017 (516 ziyaretçi) 16/12/2017 (516 ziyaretçi)
17/12/2017 (571 ziyaretçi) 17/12/2017 (571 ziyaretçi)
18/12/2017 (537 ziyaretçi) 18/12/2017 (537 ziyaretçi)
19/12/2017 (516 ziyaretçi) 19/12/2017 (516 ziyaretçi)
20/12/2017 (516 ziyaretçi) 20/12/2017 (516 ziyaretçi)
21/12/2017 (509 ziyaretçi) 21/12/2017 (509 ziyaretçi)
22/12/2017 (479 ziyaretçi) 22/12/2017 (479 ziyaretçi)
23/12/2017 (477 ziyaretçi) 23/12/2017 (477 ziyaretçi)
24/12/2017 (459 ziyaretçi) 24/12/2017 (459 ziyaretçi)
25/12/2017 (471 ziyaretçi) 25/12/2017 (471 ziyaretçi)
26/12/2017 (527 ziyaretçi) 26/12/2017 (527 ziyaretçi)
27/12/2017 (502 ziyaretçi) 27/12/2017 (502 ziyaretçi)
28/12/2017 (549 ziyaretçi) 28/12/2017 (549 ziyaretçi)
29/12/2017 (512 ziyaretçi) 29/12/2017 (512 ziyaretçi)
30/12/2017 (508 ziyaretçi) 30/12/2017 (508 ziyaretçi)
31/12/2017 (528 ziyaretçi) 31/12/2017 (528 ziyaretçi)
1/01/2018 (517 ziyaretçi) 1/01/2018 (517 ziyaretçi)
2/01/2018 (512 ziyaretçi) 2/01/2018 (512 ziyaretçi)
3/01/2018 (555 ziyaretçi) 3/01/2018 (555 ziyaretçi)
4/01/2018 (564 ziyaretçi) 4/01/2018 (564 ziyaretçi)
5/01/2018 (520 ziyaretçi) 5/01/2018 (520 ziyaretçi)
6/01/2018 (531 ziyaretçi) 6/01/2018 (531 ziyaretçi)
7/01/2018 (501 ziyaretçi) 7/01/2018 (501 ziyaretçi)
8/01/2018 (560 ziyaretçi) 8/01/2018 (560 ziyaretçi)
9/01/2018 (492 ziyaretçi) 9/01/2018 (492 ziyaretçi)
10/01/2018 (556 ziyaretçi) 10/01/2018 (556 ziyaretçi)
11/01/2018 (538 ziyaretçi) 11/01/2018 (538 ziyaretçi)
12/01/2018 (527 ziyaretçi) 12/01/2018 (527 ziyaretçi)
13/01/2018 (498 ziyaretçi) 13/01/2018 (498 ziyaretçi)
14/01/2018 (508 ziyaretçi) 14/01/2018 (508 ziyaretçi)
15/01/2018 (550 ziyaretçi) 15/01/2018 (550 ziyaretçi)
16/01/2018 (532 ziyaretçi) 16/01/2018 (532 ziyaretçi)
17/01/2018 (502 ziyaretçi) 17/01/2018 (502 ziyaretçi)
18/01/2018 (528 ziyaretçi) 18/01/2018 (528 ziyaretçi)
19/01/2018 (511 ziyaretçi) 19/01/2018 (511 ziyaretçi)
20/01/2018 (519 ziyaretçi) 20/01/2018 (519 ziyaretçi)
21/01/2018 (537 ziyaretçi) 21/01/2018 (537 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (34019 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (27814 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (27092 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (23426 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (20556 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (19634 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (19459 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (19192 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (18690 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (17503 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (21174 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (20596 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (19991 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (19264 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17996 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (16986 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (16812 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (16616 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (16325 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (16056 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (19589 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14778 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (14647 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13731 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (13207 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (11788 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (10009 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9380 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8503 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (7807 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (23394 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (19752 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (13546 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (12045 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (11684 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9404 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7981 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7067 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (6310 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (6297 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (10066 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6658 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6568 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (6045 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5744 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (5487 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (5467 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5406 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (5392 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (5389 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (11190 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (10175 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9436 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8622 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7595 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7368 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6929 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6382 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6284 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6184 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4708 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (4178 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (4175 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (4119 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (4015 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3823 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3758 kez)

Murad Buhârî (3691 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3683 kez)

Habib Acemî (3603 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8501 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5659 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5590 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4934 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4869 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4796 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4720 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (4178 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (4144 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3954 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1867 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1327 kez)

Tasavvuf Yazıları (983 kez)

Sufi Texts (570 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (524 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (455 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (411 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (290 kez)

Tasavvuf Tarihi (185 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43749 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15646 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12112 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11826 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11698 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9722 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9348 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8453 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8231 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (270 kez)

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (232 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (4 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1256 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (195 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (152 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4094 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1918 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1316 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1153 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1086 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1015 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (952 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (831 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (671 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (613 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5723 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5298 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5207 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4078 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4018 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3390 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3324 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3082 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2611 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2586 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1539 kez)

Murad Buhârî (388 kez)

Veli (320 kez)

Mehmed Emin Tokadî (319 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (302 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1798 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (1082 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (263 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43749 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15646 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12112 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11826 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11698 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9722 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9348 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8453 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8231 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com