Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 239


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
9/01/2019 (625 ziyaretçi) 9/01/2019 (625 ziyaretçi)
10/01/2019 (641 ziyaretçi) 10/01/2019 (641 ziyaretçi)
11/01/2019 (650 ziyaretçi) 11/01/2019 (650 ziyaretçi)
12/01/2019 (610 ziyaretçi) 12/01/2019 (610 ziyaretçi)
13/01/2019 (582 ziyaretçi) 13/01/2019 (582 ziyaretçi)
14/01/2019 (590 ziyaretçi) 14/01/2019 (590 ziyaretçi)
15/01/2019 (651 ziyaretçi) 15/01/2019 (651 ziyaretçi)
16/01/2019 (626 ziyaretçi) 16/01/2019 (626 ziyaretçi)
17/01/2019 (635 ziyaretçi) 17/01/2019 (635 ziyaretçi)
18/01/2019 (609 ziyaretçi) 18/01/2019 (609 ziyaretçi)
19/01/2019 (607 ziyaretçi) 19/01/2019 (607 ziyaretçi)
20/01/2019 (599 ziyaretçi) 20/01/2019 (599 ziyaretçi)
21/01/2019 (602 ziyaretçi) 21/01/2019 (602 ziyaretçi)
22/01/2019 (599 ziyaretçi) 22/01/2019 (599 ziyaretçi)
23/01/2019 (639 ziyaretçi) 23/01/2019 (639 ziyaretçi)
24/01/2019 (597 ziyaretçi) 24/01/2019 (597 ziyaretçi)
25/01/2019 (598 ziyaretçi) 25/01/2019 (598 ziyaretçi)
26/01/2019 (591 ziyaretçi) 26/01/2019 (591 ziyaretçi)
27/01/2019 (587 ziyaretçi) 27/01/2019 (587 ziyaretçi)
28/01/2019 (573 ziyaretçi) 28/01/2019 (573 ziyaretçi)
29/01/2019 (573 ziyaretçi) 29/01/2019 (573 ziyaretçi)
30/01/2019 (547 ziyaretçi) 30/01/2019 (547 ziyaretçi)
31/01/2019 (550 ziyaretçi) 31/01/2019 (550 ziyaretçi)
1/02/2019 (499 ziyaretçi) 1/02/2019 (499 ziyaretçi)
2/02/2019 (516 ziyaretçi) 2/02/2019 (516 ziyaretçi)
3/02/2019 (553 ziyaretçi) 3/02/2019 (553 ziyaretçi)
4/02/2019 (372 ziyaretçi) 4/02/2019 (372 ziyaretçi)
5/02/2019 (527 ziyaretçi) 5/02/2019 (527 ziyaretçi)
6/02/2019 (547 ziyaretçi) 6/02/2019 (547 ziyaretçi)
7/02/2019 (525 ziyaretçi) 7/02/2019 (525 ziyaretçi)
8/02/2019 (528 ziyaretçi) 8/02/2019 (528 ziyaretçi)
9/02/2019 (491 ziyaretçi) 9/02/2019 (491 ziyaretçi)
10/02/2019 (569 ziyaretçi) 10/02/2019 (569 ziyaretçi)
11/02/2019 (535 ziyaretçi) 11/02/2019 (535 ziyaretçi)
12/02/2019 (558 ziyaretçi) 12/02/2019 (558 ziyaretçi)
13/02/2019 (566 ziyaretçi) 13/02/2019 (566 ziyaretçi)
14/02/2019 (538 ziyaretçi) 14/02/2019 (538 ziyaretçi)
15/02/2019 (564 ziyaretçi) 15/02/2019 (564 ziyaretçi)
16/02/2019 (568 ziyaretçi) 16/02/2019 (568 ziyaretçi)
17/02/2019 (529 ziyaretçi) 17/02/2019 (529 ziyaretçi)
18/02/2019 (539 ziyaretçi) 18/02/2019 (539 ziyaretçi)
19/02/2019 (587 ziyaretçi) 19/02/2019 (587 ziyaretçi)
20/02/2019 (714 ziyaretçi) 20/02/2019 (714 ziyaretçi)
21/02/2019 (745 ziyaretçi) 21/02/2019 (745 ziyaretçi)
22/02/2019 (546 ziyaretçi) 22/02/2019 (546 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (9656 kez)

Visale Yolculuk (9307 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (9136 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (9022 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (8962 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (8922 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (8650 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (8571 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (8565 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (8372 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (8749 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (8692 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (8631 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (8597 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (8561 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (8555 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8541 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (8438 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (8386 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (8385 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8512 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (8336 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8320 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (8269 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8092 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8053 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (7970 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (7949 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7921 kez)

Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri (7757 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9072 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8554 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (8367 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8293 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (8228 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7953 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (7950 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (7895 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (7860 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (7682 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8112 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7549 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7331 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7310 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7287 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7287 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7254 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7236 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7235 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (7225 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7261 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7179 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7175 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7120 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7090 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7070 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7062 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7037 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7033 kez)

Prof. Dr. Mustafa Kara ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7027 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7214 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7196 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7111 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7108 kez)

Habib Acemî (7041 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7039 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7022 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7015 kez)

Ahmed Safi Bey (7002 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7000 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7410 kez)

Nakşibendiyye (7320 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7283 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7246 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7236 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7229 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7223 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7175 kez)

Tasavvuf (7170 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7161 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44300 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13040 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12610 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12177 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10230 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9701 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8758 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8754 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8483 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (5736 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (703 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (478 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1465 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1377 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (359 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4547 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2105 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1770 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1484 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1470 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1262 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1135 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (822 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (726 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (611 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6114 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5515 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4407 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4392 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3677 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3662 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3320 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2969 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2819 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2742 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1693 kez)

Murad Buhârî (658 kez)

Veli (454 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (153 kez)

Mehmed Emin Tokadî (129 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1952 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (393 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (163 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44300 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13040 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12610 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12177 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10230 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9701 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8758 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8754 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8483 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com