Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Abdullah Ensârî Herevî'nin tasavvuf tarihindeki yeri ve Sad Meydân'ı / Abdallah al-Ansari al-Harawi's place in history of sufism and his Sad Maydan

Abdullah Ensârî Herevî (ö. 481/1089) ile ilgili literatüre bir giriş olması amacıyla hazırladığımız bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ?Kaynaklar ve Biyografi başlığını taşıyan ilk bölümünde Herevî'nin hayatı hakkındaki kaynaklar değerlendirilmiş, Tasavvuf Tarihi Açısından Herevî ve Telif Faaliyetleri başlığını taşıyan ikinci bölümde ise Herevî'nin temel eserleri ve bu eserlerin yazmaları, neşirleri ve şerhleri hakkında bibliyografik bilgiler aktarılmış, ardından hâller ve makamlar konusuna Herevî'nin yaptığı katkılar tespite çalışılmıştır. Herevî'nin Telifleri İçin Bir Mukaddime: Sad Meydân Metin, Tercüme ve Tahlil başlıklı üçüncü bölümde Herevî'nin haller ve makamları konu alan ilk metni Sad Meydân'ın mevcut yazmalardan hareketle tarafımızdan inşâ edilmiş metnine yer verilmiş, metindeki dil özellikleri üzerinde durulduktan sonra gerekçeli bir tercümesi sunulmuş, dipnotlarda metne ilişkin açıklayıcı bilgiler aktarılmış ve Sad Meydân ile Menâzilü's-sâirîn arasındaki benzerlik ve farklılık unsurlarına işaret edilmiştir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak Sad Meydân'ın müstakil bir eser olduğunu ve yalnızca bugüne ulaşan yazma nüshaları yoluyla değil, aynı zamanda Meybudî'nin Keşfü'l-esrâr'ı ve Ahmed-i Câmî Nâmekî'nin (ö. 536/1141) Ünsü't-tâibîn'i üzerinden sonraki dönemlere intikal ettiğini belgeledik. Sad Meydân'ın bu çalışma sonucu ortaya çıkan ilginç tesirlerinden biri de İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) tarafından Keşfü'l-esrâr kanalıyla eserin yaklaşık beşte birinin Rûhu'l-beyân'da iktibas edilmiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com