Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli

Fusûs’un tabîatında olan yoğun mânâyı kelimelere sığdırma problemi, eserin üzerinde çok sayıda şerhin yazılmasına neden olmuştur. İbnü’l-Arabî bu eserinde vahdet-i vücûd fikriyâtı ile ilgili nihâî görüşlerini bir arada toplu olarak vermiştir. Allah-Kâinât ilişkisi eserin temel konularındandır. Ekberî İrfânın 8. yüzyıldaki en önemli mümessillerinden olan Abdürrezzâk-ı Kāşânî, Fusûsu’l-Hikem’i Reb’-i Reşîdî Hankāhı’nda okutmuş ve eserin sırlarını açıklayan Şerhu Fusûsi’l-Hikem’ini kaleme almıştır. Kāşânî bu şerhine, tasavvuf ilminin ıstılâhları ile örülmüş üç kısa mukaddeme ile başlamıştır. Kendisinin ifâde ettiği gibi bu üç mukaddeme Fusûs’un ekser fasslarını analiz etmede büyük önem taşır. Kısa ve öz olamsı cihetiyle Fusûs’un anlaşılması için kullanışlı bir şerh olup Fusûs çalışanlarının başvurduğu ilk şerhlerden olmuştur. Vahdet-i vücûd fikriyâtı ve hakîkatleri, şerhin üzerinde temerküz ettiği esâs sâhalardır. Bu çalışmamızda Kāşânî’nin doktrin yoğunluklu Fusûs şerhini müellif nüshasına dayanarak sağlıklı bir metin hazırladık. Metnin sıhhatinin te’yîdi için müellifin ders halakasında talebeleri tarafından istinsâh edilip müellife okunan iki nüshayı da metin bölümü çalışmamızda kullandık. Toshihiko İzutsu ve Ebü’l-A’lâ el-Afîfî başta olmak üzere pekçok araştırmacı Kāşânî’nin Fusûs şerhinin matbû nüshası üzerinden önemli çalışmalar yaptığından, bu matbû nüshanın müellif nüshasına dayalı olmamasından ve tahkîksiz bir şekilde basılıp çok ciddi hatâlar içermesinden dolayı hazırladığımız metni matbû nüsha ile de mükābele ettik. Eserin arka planının iyi bilinmesi için eserde geçen âyetlerin, hadîslerin, târihî olayların, şiirlerin, meşhûr olan felsefî ve hikemî sözlerin mûteber kaynaklardan asıllarını, açıklama ve ayrıntılarını dipnot şeklinde ortaya koyduk. Bu notları kaydederken yüzlerce kaynak taradık.

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Vadet-i Vücûd, İbnü'l-Arabî, Abdurrezâk Kâşânî.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com