Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ahmet Murat Özel
"‘Meşreben Şazeli, Tarikaten Nakşi’ Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Şazeliyye Tarikatı", 1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2014, ss. 159-175

Özet | Abstract

Ahmet Murat Özel
"Kâ’b b. Züheyr ve İmam Bûsirî’nin Kasîde-i Bürde’lerinin Klasik Edebiyatımızdaki ve Kültürümüzdeki Yansımaları ", III. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2014, İstanbul

Özet | Abstract

Ahmet Murat Özel
"Sırlı Bir Âlim: Hasan Basri Çantay ve Tasavvufi Dünyası ", Hasan Basri Çantay Sempozyumu, 19-21 Eylül 2014

Özet | Abstract

Ahmet Murat Özel
"Kölelikten Şeyhliğe: Şâzeliyye Tarikatının Kurucu İsimlerinden Yâkût el-Arşî", TTK Uluslararası Afrika’da Türkler Sempozyumu, 14-15 Kasım 2014, Cİbutİ

Özet | Abstract

Ahmet Murat Özel
"Balkanlarda Şazeliyye Tarikatının İzleri", Ircica 5. Uluslararası Balkanlarda İslam Medeniyeti Sempozyumu (5th International Congress on Islamic Civilisations in Balkans, 21-23 Mayıs 2015, Sarajevo, Bosnİa He

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Yiğitbaşı Velî'nin Tasavvuf Anlayışının Temel Özellikleri", Manisalı Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008, Manİsa, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Sofyalı Bâlî Efendi'de İnsanla İlgili Üç Temel Kavram: Fıtrat, Saâdet ve Şakâvet", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya / Bulgarİstan, 2006, ss. 9

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Vâhib-i Ümmî Dîvânı'nda Bilgi ve Sevgi", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2008, Antalya, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Elmalı'nın Canlarından Vâhib-i Ümmî'de Ahlâkî Değerler", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu - II, 1 Ağustos 2009, ELMALI / ANTALYA, 1, ss. 7

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
"Yunus Emre İzinde İki Sûfi Şair; Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 16-18 Kasım 2011 , Erzurum, 2012, ss. 289-295

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
"İrşadî ve Ağlar Baba'nın Kısas-ı Enbiyası'nda Tasavvufî Ögeler", 19. Yüzyıldan Günümüze Tarihi ve Kültürüyle Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2014

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
"Sünni Mutasavvvıflarda Hz. Ali ve ehl-i beyt algısı: Eşrefoğlu Rûmî örneği", Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim 2013, BİngÖl, 2014, ss. 71-76

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Vural
"Seyyid Ali Harpûdî ve Risâle-i Beyân-ı Tarîk-i Nakşibendî Adlı Eseri - Tahlil ve Terceme-", Uluslararası Harput'a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2015, ElazIĞ, 2016, ss. 125

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması", IV.Kutlu Doğum Sempozyomu "Kur'an ve Hz. Peygamber", 17-18 Nisan 2010, ŞanlIurfa, 17, ss. 12

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Mevlânâ'nın Mutasavvıf Şâirlere Etkisi: Ahmed Kuddûsî Örneği", Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyomu , 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Hakîkat-ı Muhammediyye Anlayışı: Ahmed Kuddûsî Örneği", Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, 7-8 Mart 2009, Sakarya, 2009

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasvvufî perspektifte Birlikte Yaşama anlayışı", II. Kutlu Doğum Sempozyumu, İsl3am Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi, 19-20 Nisan 2008, ŞanlIurfa, 2008, ss. 213-226

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufî Perspektifte Üveys el- Karanî ve Üveysîlik", Veysel Karanî, 18-20 Haziran 2009, Sİİrt, 2009

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Nâbî'de Tasavvufî Düşünce", Şâir Nâbî Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar.", Uluslararası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010, Van

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufî Anlayışta Rahmân ve Rahîm ilâhî İsimlerinin Hz. Peygamber'in Merhamet Hâline Etkisi", V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2011, ŞanlIurfa, 2011

Özet | Abstract

Ali Tenik
"İbrahim Hakkı'nın Şiirlerinde İlâhî Aşk", Bütün Yönleriyle İbrahim Hakkı Hazretleri, 16-18 Kasım 2011, Erzurum, 2011, ss. 16

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Îsâr Kavramı Bağlamında Tasavvufta Kardeşlik Anlayışı", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, ŞanlIurfa, 2012

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Meraşîzâde Ahmed Kuddûsî'nin XIX. yüzyıl Osmanlı Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi", Uluslararası Osmanlılar Döneminde Maraş Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, KahramanmaraŞ, 2012

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Alvarlı Efe’de Ma'rifetin Kaynağı ve Önemi ", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, erzurum

Özet | Abstract

26 - 50 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com