Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Zafer Erginli
"Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği", Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Mayıs-2006, Çanakkale, 2006, ss. 251-260

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Meraşîzâde Ahmed Kuddûsî'nin XIX. yüzyıl Osmanlı Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi", Uluslararası Osmanlılar Döneminde Maraş Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, KahramanmaraŞ, 2012

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Mehmet Nuri Efendi'nin Üsküdar'daki Hizmetlerinin Dini Ve Kültürel Hayata Etkileri2", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI, 6-9 Kasım 2008, ÜskÜdar, 2009, ss. 77-94

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Mehmed Emin Tokadî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Şahsiyeti", Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, Tokat

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Mawlana Jalaladdin Rumi’s Human Understanding and the Place of Man in the Cosmic World", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın-Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü, 8-9 Aralık 2005, LefkoŞe

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Maulana Jalaluddin Rumi and Sema", Mevlana’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları, 9 Ekim 2007 , Yenİ Delhİ

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Matüridiyye ve Tasavvuf İlişkisi", Uluslararası Maturidilik: Dünü, Bugünü ve Yarını, 4-6 Mayıs 2015, TÜrkİstan, 2015, ss. 1-10

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Manisa Etnografya Müzesindeki Tekke Malzemeleri, (Prof. Dr. Mehmet Demirci ile birlikte sunuldu)", Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevihâneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005, Manİsa

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi", Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, 15-16 Aralık 2011, Konya, 2011

Özet | Abstract

Osman Türer
"Les Caractéristiques Originalles de la Pensée du Malâmat et les Transformations de Cette Pensée Avec le Temps, traduit du turc par NathalieClayer", Mélamis-Bayrâmis Etudes sur trois mouvements mystiques musulmans, réeunies par Nathalie Clayer, İstanbul, 1998, ss. 67-85

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Kültürümüzde Yaşayan Kitaplar Füsûsü’l-Hikem ve Mesnevi Örneği", Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2007, Sİvas, 2007

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Kübrevîliğin Orta Asya ve Anadolu'daki Mâcerâsı Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi", II. Uluslararası Hz. Eyyûb Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, ŞanlIurfa, 2016

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Kuddûsî'de İnsan/Sâlik Eğitimi", Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu, 23-24 Kasım 2018, KahramanmaraŞ, 23 K

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Murat Özel
"Kölelikten Şeyhliğe: Şâzeliyye Tarikatının Kurucu İsimlerinden Yâkût el-Arşî", TTK Uluslararası Afrika’da Türkler Sempozyumu, 14-15 Kasım 2014, Cİbutİ

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Konevî'nin Harezm'e Uzanan Kolu: Kemâleddîn Hüseyin Hârezmî'nin Mesnevî Şerhinde Sadreddîn Konevî'nin Etkisi", II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011, Konya

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu", II. Uluslarası Sadrettin Konevi Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011 Konya Turke

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Güleç
"Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği", Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, , 7–10 Ekim İstanbul, İstanbul, 2008, ss. 329-338

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Kesretten Vahdete", Şanlıurfa X. Uluslararası Kutlu Doğum Smpozyumu, 21 Nisan 2016, ŞanlIurfa, 2016

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Kemâleddîn Hüseyin Hârezmî ve Yarım Kalmış Farsça Bir Mesnevî Şerhi ", Uluslararası Mevlânâ ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu, 9-10 Ekim 2010, Manİsa

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Kelime-i Câmia'/Kuşatıcı Logos Bağlamında Sufizmde İnsan", VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-21 Nisan 2013, ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Karaca Ahmed Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Meçhul Kalmış Bilgiler", V. Üsküdar Sempozyumu, 1-5 Kasım 2007, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Kadın Mutasavvıfların Hz. Fahr-i Kainat’a Muhabbet ve Övgüleri: Aişe Binti Yûsuf el-Bâuniyye ed-Dimeşkıyye'nin (v. 922/1516) el-Fethu'l-mübîn fî medhi'l-Emîn Adlı Eseri Örneği", Hz. Mevlana’da Peygamber (sav) Sevgisi, 15 Aralık 2016, Konya, 2016, ss. 28

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Murat Özel
"Kâ’b b. Züheyr ve İmam Bûsirî’nin Kasîde-i Bürde’lerinin Klasik Edebiyatımızdaki ve Kültürümüzdeki Yansımaları ", III. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2014, İstanbul

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Îsâr Kavramı Bağlamında Tasavvufta Kardeşlik Anlayışı", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, ŞanlIurfa, 2012

Özet | Abstract

176 - 200 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com