Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Veli Kaya
Ebussu'ud Efendi'nin tasavvufa ve sufilere bakışı, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , ŞanlIurfa, 2010, 84 s.

Özet | Abstract

Yakup Keskin
Tasavvufta Sabır ve Şükür Anlayışı,, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2006

Özet | Abstract

Yasemin Kömürcü
Mustafa İsmet Efendi ve Risâle-i Kudsiyye adlı eserindeki tasavvufî görüşleri (Devam Ediyor), Necmettin Erbakan Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Yavuz Yücel
Tasavvuf ve tarikatlarda rabıta, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 1993

Özet | Abstract

İbrahim Çelik
Gelenekselci Ekol'ün Tasavvufi Görüşleri, Yüzüncü yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 207, 95 s.

Özet | Abstract

İbrahim Rüştü Yapıcı
Ali bin Süleyman es-Silifkevî'nin Vuslatü's-Sâlikîn adlı eseri: İnceleme ve metin, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlahiyat Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2012, 195 s.

Özet | Abstract

İbrahim Temel
Tasavvufa Yapılan İtirazlar ve Bu İtirazların Değerlendirilmesi, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2000, 129 s.

Özet | Abstract

İdris Türk
Tarikatlar Öncesi Dönemde Mürşid-Mürid İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi SOsyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2002

Özet | Abstract

İhsan Soysaldı
İsmail Hakkı Bursevî'nin Kitabü'n-Netice Adlı Eserindeki Tasavvufî Istılahlar, Harran Üniv Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 1998

Özet | Abstract

İsa Çelik
Kırımlı Selim Baba ve Burhânu’l-Ârifîn’i, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1997

Özet | Abstract

Yusuf Ramazan Saraç
İbnü’-Arabî’nin ed-Dürretü’l-Fahira Adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki, Süleyman Demirel Ü. Sosyal Bilimler ENstitüsü, Isparta, 2010, 8+96 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1995

Özet | Abstract

Zekeriya Yıldırım
Müstakimzade Süleyman Sadettin’in (1718-1782) Adabı Ulu’ul-Elbab adlı eseri bağlamında tarikat adabı ile ilgili görüşleri , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2009

Özet | Abstract

Zekiye Berrin Hacıismailoğlu
Şeyh Safvet'in Tasavvuf Dergisindeki Yazılarında Tasavvufî Kavramlara Bakışı, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2012, 99 s.

Özet | Abstract

Zekiye Güntan
XIX. Yüzyıl İstanbul mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşibendî ve Hülâsatü'ş-Şürûh isimli mesnevî şerhinden ilk 1001 beytin tahlîli, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 313 s.

Özet | Abstract

Zeynep Şenda Ateş
Osman Hulusi Ateş ve Seyr u Sülûk Metodu, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 176 s.

Özet | Abstract

Zeynep Şeyma Kutluca
Ahmed Hüsameddin Dağıstani’nin Zübdetü’l-Meratib isimli eseri (inceleme ve metin), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2010, 106 s.

Özet | Abstract

Züleyha Şeker
Hocazâde Muhammed Râsim Efendi'nin Kâşifü't-Te'vîlât İsimli Eserinin Transkiripsiyonu ve İncelenmesi , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 245 s.

Özet | Abstract

Zülfikar Nabiyev
Azerbaycan’da tasavvufi hareketler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı, Ankara, 2004, 170 s.

Özet | Abstract

Şaban Arğun
Mutekaddimûn Dönemi Eş'arî Kelam Alimlerinin Tasavvufa Bakışı: İbn Fûrek Örneği, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, DİyarbakIr, Ocak, 104 s.

Özet | Abstract

Şerife Berberoğlu
Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri, Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 145 s.

Özet | Abstract

Şevki Çalışkan
Mesnevî’de nefis kavramı, Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı, Sakarya, 2011, 146 s.

Özet | Abstract

Şeyma Unaş
Zileli Muharrem Efendi’nin “Şerhu Kaside-i Bürde” İsimli Eseri Çerçevesinde Tasavvufî Düşüncesi (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

201 - 225 Arası (Toplam 223)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com