Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAP TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Yusuf Turan Günaydın
"Doktor Abdullah Cevdet, Dil-mestî-i Mevlânâ ve Gazzâlî’de Ma’rifetullah – Rubâiyyât-ı Gazzâlî – ‘Urfî’de Şiir ve İrfân, İstanbul, Orhaniye Matbaası, Kütübhâne-i İctihâd, Aded: 44, 1921, 128 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 318-321

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Doktor Ârif Nevşâhî, Ahvâl ve Sühanân-ı Hâce Ubeydullâh-ı Ahrâr, Merkez-i Neşr-i Dânişgâhî, Tahran 1380/2002, 846 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 449-451

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî, el-Lüma’: İslâm Tasavvufu", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 267-270

Özet | Abstract

Necattin Hanay
"Ebu’l-Kâsım Abdülkerim b. Hevazin el-KUŞEYRÎ, Kitâbu’l-Mi’râc", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 327-331

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Emîr Buhârî, Şerh-i Gazel-i Cenâb-ı Mevlânâ, İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1328, 15 s.", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2014, sayı: 34, ss. 193-194

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Emîr Hüseynî, Nüzhetü'l-Ervâh, trc. Mehmed Said, [Dersaâdet]: Mahmud Bey Matbaası, 1320 (1902-1903), 192 s.", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2014, sayı: 34, ss. 189-192

Özet | Abstract

Ahmet Vural
"Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı", Diyanet Aylık Dergi, Ankara, 01.0, sayı: 283, ss. 79

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cafer Durmuş
"Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 319-326

Özet | Abstract

M. Cemal Öztürk
"Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 271-273

Özet | Abstract

Ali Çelebi
"Ethem Cebecioğlu, Allah Dostları (20 Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı), Alperen yayınları, Ankara 2001, 192 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 228-229

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, 2004, cilt:XLV, sayı: II, ss. 423-425

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997, 790 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 3, ss. 241-243

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Ethem Erkoç, Âşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi", Karadeniz Araştırmaları, Çorum, 2006, sayı: 8, ss. 153-157

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Ethem Erkoç, Aşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi, (Şahsi Basım), Çorum 2005, 320 s.", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 328

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Kara
"eş-Şeyh Mehmed Elif Hasîrîzâde, Tenşîtu’l-Muhibbîn bi-Menâkıbı Hâce Hüsâmeddîn Kuddise Sırruhu’l-Âlî, [İstanbul], Matbaa-i Bahriye, 1342 (1926), 55 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 290-292

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Fatih M. Şeker, Cumhuriyet İdeolojisinin Nakşibendîlik Tasavvuru: Şerif Mardin Örneği ", Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 2011, sayı: 46, ss. 511-514

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
"Franklin D. Lewis, Rumi Past and Present, East and West, Oneworld Publications, New York 2001, 686 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 332-336

Özet | Abstract

Ali Ertuğrul
"Fütüvvetnâmehâ ve Resâil-i Hâksârîyye (Sî Risâle), Mukaddime, Tashîh ve ‎Tavzîh: Mihrân Afşârî, Pejûheşgâh-ı Ulûm-i İnsânî ve Mütâla‘ât-ı ‎Ferhengî, Tahran 1382/2003, LXXX + 380 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 350-365

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Gazalî, Hidayet Rehberi: Bidâyetü’l-Hidâye, çev.: Veysel Akkaya, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, ISBN: 9755743774, 175 s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 475-476

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"H. Kâmil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufî Hayât", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 409-414

Özet | Abstract

Abdullah Şimşek
"Hacı Bektâş-ı Velî Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 275-281

Özet | Abstract

M. Akif Koç
"Halil Baltacı, Necmeddîn Dâye Râzî Hayatı-Eserleri-Görüşleri", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 441-446

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Halil Baltacı, Necmeddîn Dâye Râzî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul: 2011, 390 s.", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:2011/2, sayı: 41, ss. 297-300

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Halil Hamdi en-Nakşbendî ed-Dağistânî, İrşâdu’r-Râğıbîn, [İstanbul], Mahmûd Bey Matbaası, 1307 (1890), 40 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 297-300

Özet | Abstract

Hasan Dam
"Halil İbrahim Şimşek, Osmanlı'da Müderris Bir Sûfî: Ebu Said Muhammed el-Hâdimî ve Tasavvuf Anlayışı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2008, 224 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 376-377

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

26 - 50 Arası (Toplam 148)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com