Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

A. Rıza Damar
Ahmed Hüsameddin ve Makasidü's-Sâlikin adlı Eseri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1998, 119 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî, Ukde, Ankara, 2011, 387 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, Bor'lu Ahmed Kuddûsî Vakfı, İstanbul, 2012, 576 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, 455 s.

Özet | Abstract

Hazırlayan: Vahit Göktaş
"Ahmed Kuddusi ve Tasavvuf Düşüncesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 455 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 355-367

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ahmed Kuddûsî'nin Tasavvuf ve Tarîkat Anlayışı", Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu, 23-24 Kasım 2018, KahramanmaraŞ, 23 K

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Lamia Levent
Ahmed Mahir Efendi Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012, 473 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Karaca
Ahmed Mâhir Efendi’nin el-Muhkem fî Şerhi’l-Hikem adlı eseri (ilk 100 sayfa), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, 265 s.

Özet | Abstract

Halil Baltacı
Ahmed Neylî Efendi ve Fazlü'l-vehbî Adlı Eseri, Marmara Ünv. Sos.Bil. Ens., İstanbul, 2000, 210 s.

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Ahmed Remzî Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma‘rifet Tercümesi", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 247-264

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Ahmed Safi Bey", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt:Ek-1, ss. 50-51

Özet | Abstract

Johan G. Ter Haar
"Ahmed Sirhindî’nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 199-208

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
Ahmed Yesevi, 1.. Baskı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2015, 239 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 293-312

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Esma Öztürk
"Ahmed Yesevi ve Ahmed Avni Konuk'un Düşünce Dünyasında Fena-Beka Kavramları-Karşılaştırmalı Bir İnceleme. ", Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (KİİFAD), Ankara, 2017, sayı: IV, ss. 41-54

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Aşkar
"Ahmed Yesevî ve Tasavvuf Anlayışı", Diyanet İlmî Dergi, Ankara, cilt:XXIX, ss. 49-62

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ahmed Yesevî'de Ölüm Algısı", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2016, cilt:5, sayı: 3

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Ahmed Yesevi'den Yûnus Emre'ye ", Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu bildirileri içinde, Kayserİ, 1993, ss. 85-91

Özet | Abstract

Abdurrahman Güzel
Ahmed Yesevî'nin Fakr-name'si Üzerine Br İnceleme, 3. Baskı, ANkara, 2008, 414 s.

Özet | Abstract

Betül Gürer
"Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i Ekseninde Tasavvufi Düşüncede İlahi Aşk", Bilig, 2017, sayı: 80, ss. 17-41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Ahmed Yesevî’nin Menâkıbı ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1998, cilt:3, sayı: 1, ss. 73-81

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2008, cilt:12, sayı: 2, ss. 36

Özet | Abstract

Mustafa Fevzi Efendi
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Menkıbeleri, hazırlayan: Tahsin Hafızoğlu, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 413 s.

Özet | Abstract

Osman Türer
"Ahmed Ziyâuddîn-i Gümüşhanevî’nin Şerîat, Tarîkat ve Tasavvuf Anlayışı", Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî Sempozyumu, İstanbul, 1992, ss. 73-88

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de Velâyet Tasavvuru", Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 2013, GÜmÜŞhane, 2013

Özet | Abstract

151 - 175 Arası (Toplam 2899)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com