Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

M. Saki Çakır
Nakşbendî-Halidîliğin Seyyid Taha Hakkârî Nehrî Kolu, İstanbul Üniversitesi Sosyal bil. Enst., İstanbul, 2016, 330 s.

Özet | Abstract

Abdulcebbar Kavak
Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2013, 475 s.

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
Fahru'd-din er-Razi'nin Mefatihu'l-Gayb adlı eserindeki işari tefsir yönü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 198 s.

Özet | Abstract

Abdullah Damar
Menâzilü’s-sâirîn Şerhleri ve Âb-ı Hayat, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2002, 396 s.

Özet | Abstract

Abdullah Kartal
Abdulkerim Cilî’nin Tasavvuf Felsefesi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 272 s.

Özet | Abstract

Abdullah Şimşek
Atvâr-ı Seb'a Çerçevesinde Tasavvufta Nefsin Tekamülü (Devam Ediyor), Atatürk Üniversitesi

Özet | Abstract

Abdulmecit İslamoğlu
Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ve Sanatları (Türk-İslam Edebiyatı) Anabilim Dalı, Ankara, 2007, 1158 s.

Özet | Abstract

Abdulmelik Vergi
Muhammed Pârsâ'nın Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Dicle Ünv. Sosyal Bil. Ens.

Özet | Abstract

Abdulvahap Yıldız
Meybudi ve Keşfu’l-Esrar adlı tefsirinde tasavvufi kültür, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2000, 237 s.

Özet | Abstract

Abdulvahap Yıldız
Sun'ullâh Gaybî'nin Tasavvuf Anlayışı (Devam Ediyor), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 24.0

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

Abdurrahman Memiş
Halid-i Bağdadi (hayatı eserleri halifeleri) ve Anadolu’da Halidilik, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
Osmanlılarda Zeyniyye Kültürü ve Abdullatif Kutsi’nin Tasavvufî görüşleri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 271 s.

Özet | Abstract

Adalet Çakır
Mehmet Rif'at Efendi'nin "Nefharü'r-riyâzi'l-âliye" adlı eseri ışığında Anadolu'da kadirîlik, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 933 s.

Özet | Abstract

Adem Çatak
Şihabeddin sühreverdi hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2007, 643 s.

Özet | Abstract

Adem Ergül
Kur'an-ı Kerim'de Kalp Kavramı, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998, 419 s.

Özet | Abstract

Ahmet Atlı
Tasavufta ricâlu’l-gayb, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
16. Yüzyıl bir Türk Sufisi: Yakub-ı Çerhi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, 315 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
Eşrefoğlu Rûmî, Tasavvufî Görüşleri ve Eşrefiyye Tarikatı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013

Özet | Abstract

Ahmet Yıldırım
Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 425 s.

Özet | Abstract

Ali Ataç
Kelam ve tasavvuf açısından tevessül, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, İstanbul, 1993

Özet | Abstract

Ali Bolat
Melametîlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (tasavvuf), Samsun, 2002, 285 s.

Özet | Abstract

Ali Çoban
Yusuf Sîneçâk’ın “Cezire-i Mesnevî’si ve Şerhleri (Mukayeseli Tahlil) (Devam Ediyor), Selçuk Ü. SBE, Konya, 2014

Özet | Abstract

Ali Fahri Doğan
Saidü'd-din Ferganî'nin Vahdet-i Vücûd Görüşü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Konya, 2015, 290 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com