Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 224


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
4/06/2018 (521 ziyaretçi) 4/06/2018 (521 ziyaretçi)
5/06/2018 (537 ziyaretçi) 5/06/2018 (537 ziyaretçi)
6/06/2018 (517 ziyaretçi) 6/06/2018 (517 ziyaretçi)
7/06/2018 (488 ziyaretçi) 7/06/2018 (488 ziyaretçi)
8/06/2018 (540 ziyaretçi) 8/06/2018 (540 ziyaretçi)
9/06/2018 (503 ziyaretçi) 9/06/2018 (503 ziyaretçi)
10/06/2018 (524 ziyaretçi) 10/06/2018 (524 ziyaretçi)
11/06/2018 (527 ziyaretçi) 11/06/2018 (527 ziyaretçi)
12/06/2018 (506 ziyaretçi) 12/06/2018 (506 ziyaretçi)
13/06/2018 (499 ziyaretçi) 13/06/2018 (499 ziyaretçi)
14/06/2018 (497 ziyaretçi) 14/06/2018 (497 ziyaretçi)
15/06/2018 (482 ziyaretçi) 15/06/2018 (482 ziyaretçi)
16/06/2018 (505 ziyaretçi) 16/06/2018 (505 ziyaretçi)
17/06/2018 (482 ziyaretçi) 17/06/2018 (482 ziyaretçi)
18/06/2018 (549 ziyaretçi) 18/06/2018 (549 ziyaretçi)
19/06/2018 (521 ziyaretçi) 19/06/2018 (521 ziyaretçi)
20/06/2018 (519 ziyaretçi) 20/06/2018 (519 ziyaretçi)
21/06/2018 (531 ziyaretçi) 21/06/2018 (531 ziyaretçi)
22/06/2018 (547 ziyaretçi) 22/06/2018 (547 ziyaretçi)
23/06/2018 (543 ziyaretçi) 23/06/2018 (543 ziyaretçi)
24/06/2018 (532 ziyaretçi) 24/06/2018 (532 ziyaretçi)
25/06/2018 (511 ziyaretçi) 25/06/2018 (511 ziyaretçi)
26/06/2018 (506 ziyaretçi) 26/06/2018 (506 ziyaretçi)
27/06/2018 (527 ziyaretçi) 27/06/2018 (527 ziyaretçi)
28/06/2018 (512 ziyaretçi) 28/06/2018 (512 ziyaretçi)
29/06/2018 (500 ziyaretçi) 29/06/2018 (500 ziyaretçi)
30/06/2018 (496 ziyaretçi) 30/06/2018 (496 ziyaretçi)
1/07/2018 (486 ziyaretçi) 1/07/2018 (486 ziyaretçi)
2/07/2018 (495 ziyaretçi) 2/07/2018 (495 ziyaretçi)
3/07/2018 (507 ziyaretçi) 3/07/2018 (507 ziyaretçi)
4/07/2018 (530 ziyaretçi) 4/07/2018 (530 ziyaretçi)
5/07/2018 (525 ziyaretçi) 5/07/2018 (525 ziyaretçi)
6/07/2018 (490 ziyaretçi) 6/07/2018 (490 ziyaretçi)
7/07/2018 (465 ziyaretçi) 7/07/2018 (465 ziyaretçi)
8/07/2018 (472 ziyaretçi) 8/07/2018 (472 ziyaretçi)
9/07/2018 (495 ziyaretçi) 9/07/2018 (495 ziyaretçi)
10/07/2018 (498 ziyaretçi) 10/07/2018 (498 ziyaretçi)
11/07/2018 (513 ziyaretçi) 11/07/2018 (513 ziyaretçi)
12/07/2018 (526 ziyaretçi) 12/07/2018 (526 ziyaretçi)
13/07/2018 (507 ziyaretçi) 13/07/2018 (507 ziyaretçi)
14/07/2018 (516 ziyaretçi) 14/07/2018 (516 ziyaretçi)
15/07/2018 (500 ziyaretçi) 15/07/2018 (500 ziyaretçi)
16/07/2018 (537 ziyaretçi) 16/07/2018 (537 ziyaretçi)
17/07/2018 (548 ziyaretçi) 17/07/2018 (548 ziyaretçi)
18/07/2018 (360 ziyaretçi) 18/07/2018 (360 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (8530 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (7941 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (7910 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (7872 kez)

Visale Yolculuk (7865 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (7656 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (7469 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (7397 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (7357 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (7350 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (7588 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (7569 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (7474 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (7460 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7458 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (7437 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (7378 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (7292 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (7285 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (7244 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7362 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7145 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (7111 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (7074 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (7043 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (7008 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (6939 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (6935 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (6932 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (6902 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7771 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7388 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7223 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (7217 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (7089 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (6980 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6931 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (6925 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (6918 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6718 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (6977 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6623 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (6513 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6490 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (6489 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6486 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (6464 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (6453 kez)

Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri (6451 kez)

Urfa Kültür ve Medeniyet Tarihinde Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü (6446 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6505 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6473 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6459 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6455 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6444 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6412 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6411 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6411 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6386 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (6368 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6501 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6444 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6389 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6371 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6361 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6359 kez)

Habib Acemî (6357 kez)

Murad Buhârî (6330 kez)

Ahmed Safi Bey (6327 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6326 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (6754 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6612 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6517 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6479 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (6476 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6453 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (6443 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6432 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6430 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6406 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1872 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1334 kez)

Tasavvuf Yazıları (987 kez)

Sufi Texts (584 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (529 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (460 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (414 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (354 kez)

Tasavvuf Tarihi (191 kez)

Visale Yolculuk (94 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44000 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15804 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12320 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12312 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11879 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9949 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9469 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8593 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8447 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (2524 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (353 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (265 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1331 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (545 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (224 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4303 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1992 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1685 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1377 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1360 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1220 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1138 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1005 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (743 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (666 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5901 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5445 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5342 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4231 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4187 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3490 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3468 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3188 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2758 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2691 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1616 kez)

Murad Buhârî (513 kez)

Veli (378 kez)

Mehmed Emin Tokadî (34 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (8 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1877 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (653 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (304 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44000 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15804 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12320 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12312 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11879 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9949 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9469 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8593 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8447 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com