Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 208


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
4/11/2017 (512 ziyaretçi) 4/11/2017 (512 ziyaretçi)
5/11/2017 (522 ziyaretçi) 5/11/2017 (522 ziyaretçi)
6/11/2017 (538 ziyaretçi) 6/11/2017 (538 ziyaretçi)
7/11/2017 (557 ziyaretçi) 7/11/2017 (557 ziyaretçi)
8/11/2017 (580 ziyaretçi) 8/11/2017 (580 ziyaretçi)
9/11/2017 (568 ziyaretçi) 9/11/2017 (568 ziyaretçi)
10/11/2017 (530 ziyaretçi) 10/11/2017 (530 ziyaretçi)
11/11/2017 (559 ziyaretçi) 11/11/2017 (559 ziyaretçi)
12/11/2017 (551 ziyaretçi) 12/11/2017 (551 ziyaretçi)
13/11/2017 (495 ziyaretçi) 13/11/2017 (495 ziyaretçi)
14/11/2017 (505 ziyaretçi) 14/11/2017 (505 ziyaretçi)
15/11/2017 (480 ziyaretçi) 15/11/2017 (480 ziyaretçi)
16/11/2017 (467 ziyaretçi) 16/11/2017 (467 ziyaretçi)
17/11/2017 (501 ziyaretçi) 17/11/2017 (501 ziyaretçi)
18/11/2017 (470 ziyaretçi) 18/11/2017 (470 ziyaretçi)
19/11/2017 (451 ziyaretçi) 19/11/2017 (451 ziyaretçi)
20/11/2017 (482 ziyaretçi) 20/11/2017 (482 ziyaretçi)
21/11/2017 (544 ziyaretçi) 21/11/2017 (544 ziyaretçi)
22/11/2017 (594 ziyaretçi) 22/11/2017 (594 ziyaretçi)
23/11/2017 (555 ziyaretçi) 23/11/2017 (555 ziyaretçi)
24/11/2017 (512 ziyaretçi) 24/11/2017 (512 ziyaretçi)
25/11/2017 (530 ziyaretçi) 25/11/2017 (530 ziyaretçi)
26/11/2017 (534 ziyaretçi) 26/11/2017 (534 ziyaretçi)
27/11/2017 (529 ziyaretçi) 27/11/2017 (529 ziyaretçi)
28/11/2017 (550 ziyaretçi) 28/11/2017 (550 ziyaretçi)
29/11/2017 (525 ziyaretçi) 29/11/2017 (525 ziyaretçi)
30/11/2017 (538 ziyaretçi) 30/11/2017 (538 ziyaretçi)
1/12/2017 (551 ziyaretçi) 1/12/2017 (551 ziyaretçi)
2/12/2017 (544 ziyaretçi) 2/12/2017 (544 ziyaretçi)
3/12/2017 (541 ziyaretçi) 3/12/2017 (541 ziyaretçi)
4/12/2017 (559 ziyaretçi) 4/12/2017 (559 ziyaretçi)
5/12/2017 (540 ziyaretçi) 5/12/2017 (540 ziyaretçi)
6/12/2017 (561 ziyaretçi) 6/12/2017 (561 ziyaretçi)
7/12/2017 (529 ziyaretçi) 7/12/2017 (529 ziyaretçi)
8/12/2017 (541 ziyaretçi) 8/12/2017 (541 ziyaretçi)
9/12/2017 (571 ziyaretçi) 9/12/2017 (571 ziyaretçi)
10/12/2017 (538 ziyaretçi) 10/12/2017 (538 ziyaretçi)
11/12/2017 (545 ziyaretçi) 11/12/2017 (545 ziyaretçi)
12/12/2017 (542 ziyaretçi) 12/12/2017 (542 ziyaretçi)
13/12/2017 (535 ziyaretçi) 13/12/2017 (535 ziyaretçi)
14/12/2017 (594 ziyaretçi) 14/12/2017 (594 ziyaretçi)
15/12/2017 (568 ziyaretçi) 15/12/2017 (568 ziyaretçi)
16/12/2017 (516 ziyaretçi) 16/12/2017 (516 ziyaretçi)
17/12/2017 (571 ziyaretçi) 17/12/2017 (571 ziyaretçi)
18/12/2017 (362 ziyaretçi) 18/12/2017 (362 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (33301 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (27326 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (26507 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (22916 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (20231 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (19269 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (19068 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (18801 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (18368 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (17127 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (20825 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (20210 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (19642 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (18867 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17602 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (16643 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (16551 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (16340 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (16046 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (15753 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (19247 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14472 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (14307 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13465 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (12942 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (11538 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9784 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9095 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8289 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (7631 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (22962 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (19383 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (13312 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11743 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (11318 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9224 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7752 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6755 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (6201 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (6196 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9792 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6509 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6472 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (5894 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5635 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (5392 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (5352 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (5312 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5305 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (5304 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (11067 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (10090 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9329 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8544 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7542 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7279 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6873 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6271 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6168 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6084 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4646 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (4109 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (4086 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (4056 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (3954 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3770 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3699 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3623 kez)

Murad Buhârî (3620 kez)

Habib Acemî (3555 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8380 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5549 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5503 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4824 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4766 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4692 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4644 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (4117 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (4095 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3884 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1865 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1323 kez)

Tasavvuf Yazıları (980 kez)

Sufi Texts (566 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (522 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (454 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (410 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (285 kez)

Tasavvuf Tarihi (184 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43712 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15619 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12068 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11732 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11659 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9684 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9316 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8413 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8180 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5525 kez)

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (1839 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (259 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1246 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (153 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (146 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4066 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1898 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1304 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1092 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1072 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (991 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (942 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (695 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (659 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (603 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5679 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5273 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5180 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4052 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (3987 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3365 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3293 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3057 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2586 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2565 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1522 kez)

Murad Buhârî (369 kez)

Mehmed Emin Tokadî (305 kez)

Veli (304 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (290 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1782 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (781 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (252 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43712 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15619 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12068 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11732 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11659 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9684 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9316 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8413 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8180 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com