Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 285


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
19/02/2020 (774 ziyaretçi) 19/02/2020 (774 ziyaretçi)
20/02/2020 (352 ziyaretçi) 20/02/2020 (352 ziyaretçi)
21/02/2020 (176 ziyaretçi) 21/02/2020 (176 ziyaretçi)
22/02/2020 (181 ziyaretçi) 22/02/2020 (181 ziyaretçi)
23/02/2020 (161 ziyaretçi) 23/02/2020 (161 ziyaretçi)
24/02/2020 (169 ziyaretçi) 24/02/2020 (169 ziyaretçi)
25/02/2020 (754 ziyaretçi) 25/02/2020 (754 ziyaretçi)
26/02/2020 (735 ziyaretçi) 26/02/2020 (735 ziyaretçi)
27/02/2020 (906 ziyaretçi) 27/02/2020 (906 ziyaretçi)
28/02/2020 (1270 ziyaretçi) 28/02/2020 (1270 ziyaretçi)
29/02/2020 (698 ziyaretçi) 29/02/2020 (698 ziyaretçi)
1/03/2020 (699 ziyaretçi) 1/03/2020 (699 ziyaretçi)
2/03/2020 (681 ziyaretçi) 2/03/2020 (681 ziyaretçi)
3/03/2020 (675 ziyaretçi) 3/03/2020 (675 ziyaretçi)
4/03/2020 (685 ziyaretçi) 4/03/2020 (685 ziyaretçi)
5/03/2020 (699 ziyaretçi) 5/03/2020 (699 ziyaretçi)
6/03/2020 (670 ziyaretçi) 6/03/2020 (670 ziyaretçi)
7/03/2020 (648 ziyaretçi) 7/03/2020 (648 ziyaretçi)
8/03/2020 (559 ziyaretçi) 8/03/2020 (559 ziyaretçi)
9/03/2020 (658 ziyaretçi) 9/03/2020 (658 ziyaretçi)
10/03/2020 (684 ziyaretçi) 10/03/2020 (684 ziyaretçi)
11/03/2020 (689 ziyaretçi) 11/03/2020 (689 ziyaretçi)
12/03/2020 (718 ziyaretçi) 12/03/2020 (718 ziyaretçi)
13/03/2020 (704 ziyaretçi) 13/03/2020 (704 ziyaretçi)
14/03/2020 (667 ziyaretçi) 14/03/2020 (667 ziyaretçi)
15/03/2020 (741 ziyaretçi) 15/03/2020 (741 ziyaretçi)
16/03/2020 (690 ziyaretçi) 16/03/2020 (690 ziyaretçi)
17/03/2020 (687 ziyaretçi) 17/03/2020 (687 ziyaretçi)
18/03/2020 (690 ziyaretçi) 18/03/2020 (690 ziyaretçi)
19/03/2020 (714 ziyaretçi) 19/03/2020 (714 ziyaretçi)
20/03/2020 (664 ziyaretçi) 20/03/2020 (664 ziyaretçi)
21/03/2020 (662 ziyaretçi) 21/03/2020 (662 ziyaretçi)
22/03/2020 (576 ziyaretçi) 22/03/2020 (576 ziyaretçi)
23/03/2020 (618 ziyaretçi) 23/03/2020 (618 ziyaretçi)
24/03/2020 (683 ziyaretçi) 24/03/2020 (683 ziyaretçi)
25/03/2020 (631 ziyaretçi) 25/03/2020 (631 ziyaretçi)
26/03/2020 (657 ziyaretçi) 26/03/2020 (657 ziyaretçi)
27/03/2020 (474 ziyaretçi) 27/03/2020 (474 ziyaretçi)
28/03/2020 (456 ziyaretçi) 28/03/2020 (456 ziyaretçi)
29/03/2020 (469 ziyaretçi) 29/03/2020 (469 ziyaretçi)
30/03/2020 (429 ziyaretçi) 30/03/2020 (429 ziyaretçi)
31/03/2020 (371 ziyaretçi) 31/03/2020 (371 ziyaretçi)
1/04/2020 (254 ziyaretçi) 1/04/2020 (254 ziyaretçi)
2/04/2020 (158 ziyaretçi) 2/04/2020 (158 ziyaretçi)
3/04/2020 (54 ziyaretçi) 3/04/2020 (54 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (13116 kez)

Visale Yolculuk (12024 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (11619 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (11591 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (11363 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (11305 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10644 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (10525 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (10395 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (10228 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (10890 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (10829 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10714 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (10674 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (10609 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10556 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (10494 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (10314 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (10228 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (10180 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10377 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9941 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9939 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9746 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9583 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9438 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9303 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (9238 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (9051 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8895 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11578 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10434 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (10091 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9922 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9884 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9272 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (9183 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (9149 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (9135 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8650 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9476 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8442 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7991 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7931 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7921 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7848 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7832 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7795 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7794 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7752 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8040 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7827 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7798 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7719 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7702 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7615 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7580 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7536 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7529 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7515 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7775 kez)

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7772 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7563 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7509 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7494 kez)

Habib Acemî (7415 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7410 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7406 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7380 kez)

Ahmed Safi Bey (7354 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8668 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8198 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7903 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7851 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7840 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7834 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7810 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7749 kez)

Tasavvuf (7650 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7609 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (997 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (97 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44558 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13102 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12749 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10465 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9850 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9085 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8944 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8785 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (6240 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (615 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (394 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1554 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1151 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (468 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4840 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2416 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1976 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1593 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1456 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1322 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1221 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (930 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (796 kez)

Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu (647 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6276 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5710 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4582 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4530 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3886 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3855 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3456 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3140 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2926 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2886 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1798 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (901 kez)

Murad Buhârî (806 kez)

Veli (518 kez)

Mehmed Emin Tokadî (268 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2102 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (1126 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (472 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44558 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13102 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12749 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10465 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9850 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9085 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8944 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8785 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8711 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com