Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 302


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
13/01/2021 (465 ziyaretçi) 13/01/2021 (465 ziyaretçi)
14/01/2021 (346 ziyaretçi) 14/01/2021 (346 ziyaretçi)
15/01/2021 (607 ziyaretçi) 15/01/2021 (607 ziyaretçi)
16/01/2021 (628 ziyaretçi) 16/01/2021 (628 ziyaretçi)
17/01/2021 (613 ziyaretçi) 17/01/2021 (613 ziyaretçi)
18/01/2021 (644 ziyaretçi) 18/01/2021 (644 ziyaretçi)
19/01/2021 (588 ziyaretçi) 19/01/2021 (588 ziyaretçi)
20/01/2021 (601 ziyaretçi) 20/01/2021 (601 ziyaretçi)
21/01/2021 (592 ziyaretçi) 21/01/2021 (592 ziyaretçi)
22/01/2021 (591 ziyaretçi) 22/01/2021 (591 ziyaretçi)
23/01/2021 (595 ziyaretçi) 23/01/2021 (595 ziyaretçi)
24/01/2021 (1214 ziyaretçi) 24/01/2021 (1214 ziyaretçi)
25/01/2021 (605 ziyaretçi) 25/01/2021 (605 ziyaretçi)
26/01/2021 (633 ziyaretçi) 26/01/2021 (633 ziyaretçi)
27/01/2021 (637 ziyaretçi) 27/01/2021 (637 ziyaretçi)
28/01/2021 (605 ziyaretçi) 28/01/2021 (605 ziyaretçi)
29/01/2021 (581 ziyaretçi) 29/01/2021 (581 ziyaretçi)
30/01/2021 (568 ziyaretçi) 30/01/2021 (568 ziyaretçi)
31/01/2021 (587 ziyaretçi) 31/01/2021 (587 ziyaretçi)
1/02/2021 (586 ziyaretçi) 1/02/2021 (586 ziyaretçi)
2/02/2021 (579 ziyaretçi) 2/02/2021 (579 ziyaretçi)
3/02/2021 (573 ziyaretçi) 3/02/2021 (573 ziyaretçi)
4/02/2021 (569 ziyaretçi) 4/02/2021 (569 ziyaretçi)
5/02/2021 (541 ziyaretçi) 5/02/2021 (541 ziyaretçi)
6/02/2021 (587 ziyaretçi) 6/02/2021 (587 ziyaretçi)
7/02/2021 (545 ziyaretçi) 7/02/2021 (545 ziyaretçi)
8/02/2021 (561 ziyaretçi) 8/02/2021 (561 ziyaretçi)
9/02/2021 (574 ziyaretçi) 9/02/2021 (574 ziyaretçi)
10/02/2021 (570 ziyaretçi) 10/02/2021 (570 ziyaretçi)
11/02/2021 (550 ziyaretçi) 11/02/2021 (550 ziyaretçi)
12/02/2021 (505 ziyaretçi) 12/02/2021 (505 ziyaretçi)
13/02/2021 (573 ziyaretçi) 13/02/2021 (573 ziyaretçi)
14/02/2021 (575 ziyaretçi) 14/02/2021 (575 ziyaretçi)
15/02/2021 (560 ziyaretçi) 15/02/2021 (560 ziyaretçi)
16/02/2021 (562 ziyaretçi) 16/02/2021 (562 ziyaretçi)
17/02/2021 (546 ziyaretçi) 17/02/2021 (546 ziyaretçi)
18/02/2021 (543 ziyaretçi) 18/02/2021 (543 ziyaretçi)
19/02/2021 (530 ziyaretçi) 19/02/2021 (530 ziyaretçi)
20/02/2021 (517 ziyaretçi) 20/02/2021 (517 ziyaretçi)
21/02/2021 (227 ziyaretçi) 21/02/2021 (227 ziyaretçi)
22/02/2021 (400 ziyaretçi) 22/02/2021 (400 ziyaretçi)
23/02/2021 (514 ziyaretçi) 23/02/2021 (514 ziyaretçi)
24/02/2021 (509 ziyaretçi) 24/02/2021 (509 ziyaretçi)
25/02/2021 (673 ziyaretçi) 25/02/2021 (673 ziyaretçi)
26/02/2021 (229 ziyaretçi) 26/02/2021 (229 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (16458 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (14248 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (14214 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (13858 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (13563 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (12596 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (12528 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (12476 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (12070 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (12040 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (13106 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (13005 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (12834 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (12766 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (12741 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (12699 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (12596 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (12233 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (12156 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (11993 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (12451 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (11837 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (11570 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (11389 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (11177 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (10834 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (10718 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10663 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (10436 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (10210 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (14142 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (12443 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (12005 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11690 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (10741 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (10656 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (10572 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (10538 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9779 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8649 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (11017 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (9423 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8710 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8699 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8625 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8518 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8514 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (8458 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (8392 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (8389 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8785 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8514 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8504 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8309 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8309 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (8271 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8082 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (8042 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8039 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8004 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (8415 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8355 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (8038 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (8000 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7960 kez)

Habib Acemî (7816 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7813 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7802 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7774 kez)

Ahmed Safi Bey (7758 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9457 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8999 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8540 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8463 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8452 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8427 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (8405 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (8393 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (8181 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (8126 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1015 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (162 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (126 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44839 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (15307 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (14935 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10817 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10250 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9643 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9498 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9117 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (5887 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (1569 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (717 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (5073 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (56 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5084 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3125 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2519 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2209 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1852 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1754 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1419 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1353 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1060 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (884 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6515 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5882 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5329 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5019 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4870 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4147 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3601 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3315 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3082 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3047 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2014 kez)

Murad Buhârî (994 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (978 kez)

Mehmed Emin Tokadî (430 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2348 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (556 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44839 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (15307 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (14935 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10817 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10250 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9643 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9498 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9117 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (9036 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com