Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 202


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
4/09/2017 (518 ziyaretçi) 4/09/2017 (518 ziyaretçi)
5/09/2017 (533 ziyaretçi) 5/09/2017 (533 ziyaretçi)
6/09/2017 (548 ziyaretçi) 6/09/2017 (548 ziyaretçi)
7/09/2017 (553 ziyaretçi) 7/09/2017 (553 ziyaretçi)
8/09/2017 (532 ziyaretçi) 8/09/2017 (532 ziyaretçi)
9/09/2017 (477 ziyaretçi) 9/09/2017 (477 ziyaretçi)
10/09/2017 (542 ziyaretçi) 10/09/2017 (542 ziyaretçi)
11/09/2017 (549 ziyaretçi) 11/09/2017 (549 ziyaretçi)
12/09/2017 (565 ziyaretçi) 12/09/2017 (565 ziyaretçi)
13/09/2017 (585 ziyaretçi) 13/09/2017 (585 ziyaretçi)
14/09/2017 (551 ziyaretçi) 14/09/2017 (551 ziyaretçi)
15/09/2017 (559 ziyaretçi) 15/09/2017 (559 ziyaretçi)
16/09/2017 (547 ziyaretçi) 16/09/2017 (547 ziyaretçi)
17/09/2017 (532 ziyaretçi) 17/09/2017 (532 ziyaretçi)
18/09/2017 (556 ziyaretçi) 18/09/2017 (556 ziyaretçi)
19/09/2017 (575 ziyaretçi) 19/09/2017 (575 ziyaretçi)
20/09/2017 (511 ziyaretçi) 20/09/2017 (511 ziyaretçi)
21/09/2017 (530 ziyaretçi) 21/09/2017 (530 ziyaretçi)
22/09/2017 (504 ziyaretçi) 22/09/2017 (504 ziyaretçi)
23/09/2017 (543 ziyaretçi) 23/09/2017 (543 ziyaretçi)
24/09/2017 (511 ziyaretçi) 24/09/2017 (511 ziyaretçi)
25/09/2017 (508 ziyaretçi) 25/09/2017 (508 ziyaretçi)
26/09/2017 (547 ziyaretçi) 26/09/2017 (547 ziyaretçi)
27/09/2017 (558 ziyaretçi) 27/09/2017 (558 ziyaretçi)
28/09/2017 (551 ziyaretçi) 28/09/2017 (551 ziyaretçi)
29/09/2017 (545 ziyaretçi) 29/09/2017 (545 ziyaretçi)
30/09/2017 (559 ziyaretçi) 30/09/2017 (559 ziyaretçi)
1/10/2017 (532 ziyaretçi) 1/10/2017 (532 ziyaretçi)
2/10/2017 (597 ziyaretçi) 2/10/2017 (597 ziyaretçi)
3/10/2017 (598 ziyaretçi) 3/10/2017 (598 ziyaretçi)
4/10/2017 (564 ziyaretçi) 4/10/2017 (564 ziyaretçi)
5/10/2017 (523 ziyaretçi) 5/10/2017 (523 ziyaretçi)
6/10/2017 (577 ziyaretçi) 6/10/2017 (577 ziyaretçi)
7/10/2017 (549 ziyaretçi) 7/10/2017 (549 ziyaretçi)
8/10/2017 (516 ziyaretçi) 8/10/2017 (516 ziyaretçi)
9/10/2017 (210 ziyaretçi) 9/10/2017 (210 ziyaretçi)
10/10/2017 (167 ziyaretçi) 10/10/2017 (167 ziyaretçi)
11/10/2017 (216 ziyaretçi) 11/10/2017 (216 ziyaretçi)
12/10/2017 (214 ziyaretçi) 12/10/2017 (214 ziyaretçi)
13/10/2017 (204 ziyaretçi) 13/10/2017 (204 ziyaretçi)
14/10/2017 (192 ziyaretçi) 14/10/2017 (192 ziyaretçi)
15/10/2017 (204 ziyaretçi) 15/10/2017 (204 ziyaretçi)
16/10/2017 (559 ziyaretçi) 16/10/2017 (559 ziyaretçi)
17/10/2017 (570 ziyaretçi) 17/10/2017 (570 ziyaretçi)
18/10/2017 (600 ziyaretçi) 18/10/2017 (600 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (32007 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (26336 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (25437 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (22072 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (19484 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (18658 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (18404 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (18095 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (17769 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (16450 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (20173 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (19507 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (18976 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (18251 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16971 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (16087 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (16037 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (15827 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (15462 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (15193 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (18549 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (13964 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (13746 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13062 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (12473 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (11129 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9389 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8590 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7895 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (7322 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (22186 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18708 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (12857 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11205 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (10731 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8888 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7335 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6139 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (6039 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (5982 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9361 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6314 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6288 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (5665 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5461 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (5210 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (5179 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (5174 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (5170 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5160 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (10897 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9941 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9138 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8450 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7467 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7149 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6760 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6113 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6017 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (5912 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4551 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (3966 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (3965 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (3954 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (3847 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3681 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3590 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3531 kez)

Murad Buhârî (3517 kez)

Habib Acemî (3464 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8145 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5369 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5345 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4630 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4591 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4553 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4517 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (4008 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (3979 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3793 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1862 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1321 kez)

Tasavvuf Yazıları (978 kez)

Sufi Texts (559 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (520 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (453 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (409 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (257 kez)

Tasavvuf Tarihi (183 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43615 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15542 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12000 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11571 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11532 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9593 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9274 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8373 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (8043 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8029 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5434 kez)

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (821 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (209 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1221 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (111 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (57 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (3987 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1872 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1277 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1026 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (974 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (959 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (903 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (634 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (602 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (581 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5599 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5212 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5125 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3990 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (3933 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3291 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3230 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3018 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2518 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2514 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1500 kez)

Murad Buhârî (337 kez)

Mehmed Emin Tokadî (289 kez)

Veli (289 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (267 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1734 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (237 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (110 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43615 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15542 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12000 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11571 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11532 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9593 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9274 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8373 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (8043 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8029 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com