Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 219


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
11/04/2018 (562 ziyaretçi) 11/04/2018 (562 ziyaretçi)
12/04/2018 (550 ziyaretçi) 12/04/2018 (550 ziyaretçi)
13/04/2018 (566 ziyaretçi) 13/04/2018 (566 ziyaretçi)
14/04/2018 (518 ziyaretçi) 14/04/2018 (518 ziyaretçi)
15/04/2018 (486 ziyaretçi) 15/04/2018 (486 ziyaretçi)
16/04/2018 (506 ziyaretçi) 16/04/2018 (506 ziyaretçi)
17/04/2018 (520 ziyaretçi) 17/04/2018 (520 ziyaretçi)
18/04/2018 (335 ziyaretçi) 18/04/2018 (335 ziyaretçi)
19/04/2018 (464 ziyaretçi) 19/04/2018 (464 ziyaretçi)
20/04/2018 (488 ziyaretçi) 20/04/2018 (488 ziyaretçi)
21/04/2018 (490 ziyaretçi) 21/04/2018 (490 ziyaretçi)
22/04/2018 (456 ziyaretçi) 22/04/2018 (456 ziyaretçi)
23/04/2018 (489 ziyaretçi) 23/04/2018 (489 ziyaretçi)
24/04/2018 (504 ziyaretçi) 24/04/2018 (504 ziyaretçi)
25/04/2018 (523 ziyaretçi) 25/04/2018 (523 ziyaretçi)
26/04/2018 (511 ziyaretçi) 26/04/2018 (511 ziyaretçi)
27/04/2018 (515 ziyaretçi) 27/04/2018 (515 ziyaretçi)
28/04/2018 (478 ziyaretçi) 28/04/2018 (478 ziyaretçi)
29/04/2018 (486 ziyaretçi) 29/04/2018 (486 ziyaretçi)
30/04/2018 (515 ziyaretçi) 30/04/2018 (515 ziyaretçi)
1/05/2018 (505 ziyaretçi) 1/05/2018 (505 ziyaretçi)
2/05/2018 (534 ziyaretçi) 2/05/2018 (534 ziyaretçi)
3/05/2018 (497 ziyaretçi) 3/05/2018 (497 ziyaretçi)
4/05/2018 (507 ziyaretçi) 4/05/2018 (507 ziyaretçi)
5/05/2018 (490 ziyaretçi) 5/05/2018 (490 ziyaretçi)
6/05/2018 (499 ziyaretçi) 6/05/2018 (499 ziyaretçi)
7/05/2018 (498 ziyaretçi) 7/05/2018 (498 ziyaretçi)
8/05/2018 (513 ziyaretçi) 8/05/2018 (513 ziyaretçi)
9/05/2018 (511 ziyaretçi) 9/05/2018 (511 ziyaretçi)
10/05/2018 (530 ziyaretçi) 10/05/2018 (530 ziyaretçi)
11/05/2018 (502 ziyaretçi) 11/05/2018 (502 ziyaretçi)
12/05/2018 (512 ziyaretçi) 12/05/2018 (512 ziyaretçi)
13/05/2018 (480 ziyaretçi) 13/05/2018 (480 ziyaretçi)
14/05/2018 (521 ziyaretçi) 14/05/2018 (521 ziyaretçi)
15/05/2018 (504 ziyaretçi) 15/05/2018 (504 ziyaretçi)
16/05/2018 (512 ziyaretçi) 16/05/2018 (512 ziyaretçi)
17/05/2018 (505 ziyaretçi) 17/05/2018 (505 ziyaretçi)
18/05/2018 (471 ziyaretçi) 18/05/2018 (471 ziyaretçi)
19/05/2018 (491 ziyaretçi) 19/05/2018 (491 ziyaretçi)
20/05/2018 (489 ziyaretçi) 20/05/2018 (489 ziyaretçi)
21/05/2018 (496 ziyaretçi) 21/05/2018 (496 ziyaretçi)
22/05/2018 (490 ziyaretçi) 22/05/2018 (490 ziyaretçi)
23/05/2018 (517 ziyaretçi) 23/05/2018 (517 ziyaretçi)
24/05/2018 (543 ziyaretçi) 24/05/2018 (543 ziyaretçi)
25/05/2018 (506 ziyaretçi) 25/05/2018 (506 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (7475 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (7191 kez)

Visale Yolculuk (7176 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (7138 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (7131 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (7007 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (6915 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (6905 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (6889 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (6877 kez)


İlk 10 Makale

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (6960 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (6954 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (6950 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (6928 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (6911 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (6904 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (6903 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (6844 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (6806 kez)

Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi (6796 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (6904 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (6766 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (6751 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (6694 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (6669 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (6669 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (6628 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (6622 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (6621 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (6617 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7067 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (6893 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6819 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (6802 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (6705 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (6644 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (6633 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (6625 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6607 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6509 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (6656 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6423 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (6365 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6363 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (6354 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6350 kez)

Urfa Kültür ve Medeniyet Tarihinde Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü (6337 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (6330 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (6328 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (6325 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6381 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6341 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6341 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6338 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6324 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6314 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6308 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6293 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6281 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (6280 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6341 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6317 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6296 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6279 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6276 kez)

Habib Acemî (6271 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6271 kez)

Ahmed Safi Bey (6265 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6263 kez)

Murad Buhârî (6251 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (6541 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6427 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6365 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6357 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6338 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (6333 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6324 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (6324 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6321 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6298 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1871 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1332 kez)

Tasavvuf Yazıları (986 kez)

Sufi Texts (580 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (529 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (456 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (414 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (331 kez)

Tasavvuf Tarihi (186 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43955 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15756 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12259 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12220 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11832 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9868 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9442 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8544 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8382 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (1987 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (326 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (182 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1305 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (428 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (195 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4230 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1980 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1434 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1353 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1282 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1184 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1099 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (987 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (722 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (650 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5850 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5404 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5303 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4196 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4121 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3467 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3424 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3153 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2720 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2663 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1591 kez)

Murad Buhârî (467 kez)

Mehmed Emin Tokadî (392 kez)

Veli (360 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (341 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1857 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (392 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (290 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43955 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15756 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12259 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12220 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11832 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9868 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9442 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8544 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8382 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com