Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 233


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
8/10/2018 (527 ziyaretçi) 8/10/2018 (527 ziyaretçi)
9/10/2018 (522 ziyaretçi) 9/10/2018 (522 ziyaretçi)
10/10/2018 (501 ziyaretçi) 10/10/2018 (501 ziyaretçi)
11/10/2018 (505 ziyaretçi) 11/10/2018 (505 ziyaretçi)
12/10/2018 (539 ziyaretçi) 12/10/2018 (539 ziyaretçi)
13/10/2018 (496 ziyaretçi) 13/10/2018 (496 ziyaretçi)
14/10/2018 (503 ziyaretçi) 14/10/2018 (503 ziyaretçi)
15/10/2018 (542 ziyaretçi) 15/10/2018 (542 ziyaretçi)
16/10/2018 (549 ziyaretçi) 16/10/2018 (549 ziyaretçi)
17/10/2018 (598 ziyaretçi) 17/10/2018 (598 ziyaretçi)
18/10/2018 (555 ziyaretçi) 18/10/2018 (555 ziyaretçi)
19/10/2018 (513 ziyaretçi) 19/10/2018 (513 ziyaretçi)
20/10/2018 (531 ziyaretçi) 20/10/2018 (531 ziyaretçi)
21/10/2018 (547 ziyaretçi) 21/10/2018 (547 ziyaretçi)
22/10/2018 (559 ziyaretçi) 22/10/2018 (559 ziyaretçi)
23/10/2018 (571 ziyaretçi) 23/10/2018 (571 ziyaretçi)
24/10/2018 (524 ziyaretçi) 24/10/2018 (524 ziyaretçi)
25/10/2018 (525 ziyaretçi) 25/10/2018 (525 ziyaretçi)
26/10/2018 (534 ziyaretçi) 26/10/2018 (534 ziyaretçi)
27/10/2018 (511 ziyaretçi) 27/10/2018 (511 ziyaretçi)
28/10/2018 (571 ziyaretçi) 28/10/2018 (571 ziyaretçi)
29/10/2018 (498 ziyaretçi) 29/10/2018 (498 ziyaretçi)
30/10/2018 (539 ziyaretçi) 30/10/2018 (539 ziyaretçi)
31/10/2018 (596 ziyaretçi) 31/10/2018 (596 ziyaretçi)
1/11/2018 (530 ziyaretçi) 1/11/2018 (530 ziyaretçi)
2/11/2018 (504 ziyaretçi) 2/11/2018 (504 ziyaretçi)
3/11/2018 (509 ziyaretçi) 3/11/2018 (509 ziyaretçi)
4/11/2018 (557 ziyaretçi) 4/11/2018 (557 ziyaretçi)
5/11/2018 (547 ziyaretçi) 5/11/2018 (547 ziyaretçi)
6/11/2018 (523 ziyaretçi) 6/11/2018 (523 ziyaretçi)
7/11/2018 (536 ziyaretçi) 7/11/2018 (536 ziyaretçi)
8/11/2018 (525 ziyaretçi) 8/11/2018 (525 ziyaretçi)
9/11/2018 (563 ziyaretçi) 9/11/2018 (563 ziyaretçi)
10/11/2018 (524 ziyaretçi) 10/11/2018 (524 ziyaretçi)
11/11/2018 (534 ziyaretçi) 11/11/2018 (534 ziyaretçi)
12/11/2018 (766 ziyaretçi) 12/11/2018 (766 ziyaretçi)
13/11/2018 (711 ziyaretçi) 13/11/2018 (711 ziyaretçi)
14/11/2018 (662 ziyaretçi) 14/11/2018 (662 ziyaretçi)
15/11/2018 (770 ziyaretçi) 15/11/2018 (770 ziyaretçi)
16/11/2018 (704 ziyaretçi) 16/11/2018 (704 ziyaretçi)
17/11/2018 (757 ziyaretçi) 17/11/2018 (757 ziyaretçi)
18/11/2018 (722 ziyaretçi) 18/11/2018 (722 ziyaretçi)
19/11/2018 (728 ziyaretçi) 19/11/2018 (728 ziyaretçi)
20/11/2018 (668 ziyaretçi) 20/11/2018 (668 ziyaretçi)
21/11/2018 (512 ziyaretçi) 21/11/2018 (512 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (7653 kez)

Visale Yolculuk (7499 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (7453 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (7413 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (7411 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (7374 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (7345 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (7272 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (7263 kez)

Şeyh Sadeddîn Cebâvî ve Sadîlik (7243 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (7388 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (7348 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (7282 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (7279 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (7274 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (7261 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (7235 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7227 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (7194 kez)

Karabâş-ı Velî’nin Elifbânın İlk Dört Harfini İbn Arabî Perspektifinden Yorumlaması Üzerine (7181 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (7208 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (7199 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7199 kez)

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7187 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (7124 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7089 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (7085 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (7067 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (7065 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (7037 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7427 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7252 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (7186 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (7180 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7150 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7085 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (7046 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (7046 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (7004 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6991 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (7133 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6958 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6924 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (6903 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (6895 kez)

The Shortest Way to God: Love (especially in Jalaladdin al-Rumi) (6893 kez)

Hazret-i Mevlâna’nın Eserlerinde Erdemler ve Karakter Gelişim Eğitimi: Hikmet Erdemi (6893 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6887 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (6886 kez)

Osmanlı'da Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm (6879 kez)


İlk 10 Söyleşi

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6894 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6887 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6875 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6861 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6856 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6830 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6830 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6826 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6826 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (6820 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6882 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6865 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6853 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6849 kez)

Hüveyda (6838 kez)

Habib Acemî (6813 kez)

Habib Acemî (6811 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6806 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6804 kez)

Muhammed b. Aliyyân (6802 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6933 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6896 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6886 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6881 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6874 kez)

Nakşibendiyye (6874 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6865 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (6865 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6849 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (6847 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1875 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (588 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (461 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (417 kez)

Tasavvuf Tarihi (192 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44171 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15898 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12638 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12462 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11990 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10114 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9598 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8679 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8645 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (3833 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (553 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (416 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1409 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (966 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (306 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4453 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2239 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2058 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1540 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1420 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1313 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1206 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1080 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (786 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (696 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6021 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5430 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4320 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4308 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3570 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3552 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3262 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2853 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2752 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2677 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1660 kez)

Murad Buhârî (617 kez)

Veli (421 kez)

Mehmed Emin Tokadî (85 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (83 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

Habib Acemî (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1916 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (447 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (357 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44171 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15898 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12638 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12462 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11990 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10114 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9598 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8679 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8645 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com