Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 312


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
10/08/2021 (500 ziyaretçi) 10/08/2021 (500 ziyaretçi)
11/08/2021 (528 ziyaretçi) 11/08/2021 (528 ziyaretçi)
12/08/2021 (514 ziyaretçi) 12/08/2021 (514 ziyaretçi)
13/08/2021 (505 ziyaretçi) 13/08/2021 (505 ziyaretçi)
14/08/2021 (495 ziyaretçi) 14/08/2021 (495 ziyaretçi)
15/08/2021 (500 ziyaretçi) 15/08/2021 (500 ziyaretçi)
16/08/2021 (508 ziyaretçi) 16/08/2021 (508 ziyaretçi)
17/08/2021 (534 ziyaretçi) 17/08/2021 (534 ziyaretçi)
18/08/2021 (531 ziyaretçi) 18/08/2021 (531 ziyaretçi)
19/08/2021 (517 ziyaretçi) 19/08/2021 (517 ziyaretçi)
20/08/2021 (518 ziyaretçi) 20/08/2021 (518 ziyaretçi)
21/08/2021 (525 ziyaretçi) 21/08/2021 (525 ziyaretçi)
22/08/2021 (538 ziyaretçi) 22/08/2021 (538 ziyaretçi)
23/08/2021 (528 ziyaretçi) 23/08/2021 (528 ziyaretçi)
24/08/2021 (538 ziyaretçi) 24/08/2021 (538 ziyaretçi)
25/08/2021 (514 ziyaretçi) 25/08/2021 (514 ziyaretçi)
26/08/2021 (528 ziyaretçi) 26/08/2021 (528 ziyaretçi)
27/08/2021 (522 ziyaretçi) 27/08/2021 (522 ziyaretçi)
28/08/2021 (518 ziyaretçi) 28/08/2021 (518 ziyaretçi)
29/08/2021 (509 ziyaretçi) 29/08/2021 (509 ziyaretçi)
30/08/2021 (508 ziyaretçi) 30/08/2021 (508 ziyaretçi)
31/08/2021 (507 ziyaretçi) 31/08/2021 (507 ziyaretçi)
1/09/2021 (512 ziyaretçi) 1/09/2021 (512 ziyaretçi)
2/09/2021 (503 ziyaretçi) 2/09/2021 (503 ziyaretçi)
3/09/2021 (494 ziyaretçi) 3/09/2021 (494 ziyaretçi)
4/09/2021 (492 ziyaretçi) 4/09/2021 (492 ziyaretçi)
5/09/2021 (496 ziyaretçi) 5/09/2021 (496 ziyaretçi)
6/09/2021 (505 ziyaretçi) 6/09/2021 (505 ziyaretçi)
7/09/2021 (505 ziyaretçi) 7/09/2021 (505 ziyaretçi)
8/09/2021 (532 ziyaretçi) 8/09/2021 (532 ziyaretçi)
9/09/2021 (516 ziyaretçi) 9/09/2021 (516 ziyaretçi)
10/09/2021 (486 ziyaretçi) 10/09/2021 (486 ziyaretçi)
11/09/2021 (511 ziyaretçi) 11/09/2021 (511 ziyaretçi)
12/09/2021 (523 ziyaretçi) 12/09/2021 (523 ziyaretçi)
13/09/2021 (509 ziyaretçi) 13/09/2021 (509 ziyaretçi)
14/09/2021 (554 ziyaretçi) 14/09/2021 (554 ziyaretçi)
15/09/2021 (545 ziyaretçi) 15/09/2021 (545 ziyaretçi)
16/09/2021 (516 ziyaretçi) 16/09/2021 (516 ziyaretçi)
17/09/2021 (520 ziyaretçi) 17/09/2021 (520 ziyaretçi)
18/09/2021 (495 ziyaretçi) 18/09/2021 (495 ziyaretçi)
19/09/2021 (504 ziyaretçi) 19/09/2021 (504 ziyaretçi)
20/09/2021 (529 ziyaretçi) 20/09/2021 (529 ziyaretçi)
21/09/2021 (561 ziyaretçi) 21/09/2021 (561 ziyaretçi)
22/09/2021 (522 ziyaretçi) 22/09/2021 (522 ziyaretçi)
23/09/2021 (413 ziyaretçi) 23/09/2021 (413 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (18871 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (16075 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (16039 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (15673 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (15102 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (14065 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (14021 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (13815 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (13540 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (13365 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (14663 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (14486 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (14385 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (14371 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (14234 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (14188 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (14002 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (13734 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (13445 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (13289 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (13932 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (13235 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (12692 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (12551 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (12342 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (11793 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (11773 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (11706 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (11390 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (11162 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (15931 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (13817 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (13533 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (13026 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (11742 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (11618 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (11613 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (11486 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (10610 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (9141 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (12118 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (10071 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (9217 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (9188 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (9094 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (9013 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8982 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (8893 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (8826 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (8818 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9238 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8962 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8945 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8747 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8656 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (8648 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (8422 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8404 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8353 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8273 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (8845 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8763 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (8399 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (8361 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8273 kez)

Habib Acemî (8107 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8080 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8074 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8032 kez)

Ahmed Safi Bey (8016 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9775 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (9594 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8967 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8907 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8870 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (8840 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8836 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (8792 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (8569 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (8478 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1037 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (254 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (192 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45110 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (17701 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (16042 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10938 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10572 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (10370 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9953 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (9244 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9230 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (10560 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2013 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (787 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6644 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (174 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (163 kez)

Cumhuriyet Dönemi mutasavvıflarından doktor Münir Derman, hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri / Republic Period sufi doctor Munir Derman's life, works and thoughts (90 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (88 kez)

Şeyh Abdullah Sirâceddin ve Suriye'nin kuzeyinde tasavvuf / Sheikh Abdullah Sirajaddin and sufism in the north of Syria (85 kez)

Abdullah Ensârî Herevî'nin tasavvuf tarihindeki yeri ve Sad Meydân'ı / Abdallah al-Ansari al-Harawi's place in history of sufism and his Sad Maydan (80 kez)

Okul öncesi eğitim bağlamında tasavvufî eğitim (Tasavvufî ahlak bazında manevî eğitim) / Early childhood education in the context of sufi training (77 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (69 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5251 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3436 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2768 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2650 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1984 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1616 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1562 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1153 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (958 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (932 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6685 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6134 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6084 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5486 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5033 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4451 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3727 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3488 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3171 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3168 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2196 kez)

Murad Buhârî (1113 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1046 kez)

Mehmed Emin Tokadî (521 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2500 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (644 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45110 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (17701 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (16042 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10938 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10572 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (10370 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9953 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (9244 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (9231 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com