Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 273


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
1/10/2019 (1128 ziyaretçi) 1/10/2019 (1128 ziyaretçi)
2/10/2019 (969 ziyaretçi) 2/10/2019 (969 ziyaretçi)
3/10/2019 (1151 ziyaretçi) 3/10/2019 (1151 ziyaretçi)
4/10/2019 (1149 ziyaretçi) 4/10/2019 (1149 ziyaretçi)
5/10/2019 (1029 ziyaretçi) 5/10/2019 (1029 ziyaretçi)
6/10/2019 (1241 ziyaretçi) 6/10/2019 (1241 ziyaretçi)
7/10/2019 (1217 ziyaretçi) 7/10/2019 (1217 ziyaretçi)
8/10/2019 (1196 ziyaretçi) 8/10/2019 (1196 ziyaretçi)
9/10/2019 (1501 ziyaretçi) 9/10/2019 (1501 ziyaretçi)
10/10/2019 (1691 ziyaretçi) 10/10/2019 (1691 ziyaretçi)
11/10/2019 (1467 ziyaretçi) 11/10/2019 (1467 ziyaretçi)
12/10/2019 (981 ziyaretçi) 12/10/2019 (981 ziyaretçi)
13/10/2019 (1325 ziyaretçi) 13/10/2019 (1325 ziyaretçi)
14/10/2019 (996 ziyaretçi) 14/10/2019 (996 ziyaretçi)
15/10/2019 (1077 ziyaretçi) 15/10/2019 (1077 ziyaretçi)
16/10/2019 (1064 ziyaretçi) 16/10/2019 (1064 ziyaretçi)
17/10/2019 (1471 ziyaretçi) 17/10/2019 (1471 ziyaretçi)
18/10/2019 (1530 ziyaretçi) 18/10/2019 (1530 ziyaretçi)
19/10/2019 (1459 ziyaretçi) 19/10/2019 (1459 ziyaretçi)
20/10/2019 (1002 ziyaretçi) 20/10/2019 (1002 ziyaretçi)
21/10/2019 (715 ziyaretçi) 21/10/2019 (715 ziyaretçi)
22/10/2019 (708 ziyaretçi) 22/10/2019 (708 ziyaretçi)
23/10/2019 (719 ziyaretçi) 23/10/2019 (719 ziyaretçi)
24/10/2019 (663 ziyaretçi) 24/10/2019 (663 ziyaretçi)
25/10/2019 (709 ziyaretçi) 25/10/2019 (709 ziyaretçi)
26/10/2019 (699 ziyaretçi) 26/10/2019 (699 ziyaretçi)
27/10/2019 (673 ziyaretçi) 27/10/2019 (673 ziyaretçi)
28/10/2019 (692 ziyaretçi) 28/10/2019 (692 ziyaretçi)
29/10/2019 (708 ziyaretçi) 29/10/2019 (708 ziyaretçi)
30/10/2019 (705 ziyaretçi) 30/10/2019 (705 ziyaretçi)
31/10/2019 (701 ziyaretçi) 31/10/2019 (701 ziyaretçi)
1/11/2019 (670 ziyaretçi) 1/11/2019 (670 ziyaretçi)
2/11/2019 (689 ziyaretçi) 2/11/2019 (689 ziyaretçi)
3/11/2019 (652 ziyaretçi) 3/11/2019 (652 ziyaretçi)
4/11/2019 (694 ziyaretçi) 4/11/2019 (694 ziyaretçi)
5/11/2019 (717 ziyaretçi) 5/11/2019 (717 ziyaretçi)
6/11/2019 (694 ziyaretçi) 6/11/2019 (694 ziyaretçi)
7/11/2019 (679 ziyaretçi) 7/11/2019 (679 ziyaretçi)
8/11/2019 (687 ziyaretçi) 8/11/2019 (687 ziyaretçi)
9/11/2019 (709 ziyaretçi) 9/11/2019 (709 ziyaretçi)
10/11/2019 (730 ziyaretçi) 10/11/2019 (730 ziyaretçi)
11/11/2019 (693 ziyaretçi) 11/11/2019 (693 ziyaretçi)
12/11/2019 (698 ziyaretçi) 12/11/2019 (698 ziyaretçi)
13/11/2019 (598 ziyaretçi) 13/11/2019 (598 ziyaretçi)
14/11/2019 (574 ziyaretçi) 14/11/2019 (574 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (12211 kez)

Visale Yolculuk (11403 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (11059 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (10989 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (10775 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (10743 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10187 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (10064 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (10002 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9767 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (10370 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (10279 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10226 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (10135 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (10109 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (10107 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10081 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9855 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9808 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9696 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9976 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9585 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9576 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9399 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9242 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9109 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9025 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8936 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8809 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8666 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10998 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10001 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9696 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9566 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9495 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8998 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8909 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8883 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8867 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8436 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9171 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8237 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7847 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7823 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7766 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7735 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7692 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7686 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7657 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7631 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7795 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7596 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7580 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7564 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7482 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7439 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7396 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7393 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7331 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7317 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7632 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7629 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7450 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7424 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7370 kez)

Habib Acemî (7321 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7318 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7303 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7293 kez)

Ahmed Safi Bey (7264 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8242 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8021 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7755 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7711 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7703 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7698 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7675 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7636 kez)

Tasavvuf (7551 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7508 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44485 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12890 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12434 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10406 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9804 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8963 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8894 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8717 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (2349 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (587 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (178 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1751 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1534 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (438 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4761 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2232 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1772 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1555 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1402 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1188 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1115 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (890 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (767 kez)

Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu (629 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6230 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5661 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4528 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4484 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3832 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3790 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3413 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3099 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2893 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2835 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1756 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (883 kez)

Murad Buhârî (742 kez)

Veli (501 kez)

Mehmed Emin Tokadî (221 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2027 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (448 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (382 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44485 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12890 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12434 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10406 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9804 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8963 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8894 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8717 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8572 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com