Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 214


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
2/02/2018 (547 ziyaretçi) 2/02/2018 (547 ziyaretçi)
3/02/2018 (507 ziyaretçi) 3/02/2018 (507 ziyaretçi)
4/02/2018 (505 ziyaretçi) 4/02/2018 (505 ziyaretçi)
5/02/2018 (505 ziyaretçi) 5/02/2018 (505 ziyaretçi)
6/02/2018 (516 ziyaretçi) 6/02/2018 (516 ziyaretçi)
7/02/2018 (574 ziyaretçi) 7/02/2018 (574 ziyaretçi)
8/02/2018 (538 ziyaretçi) 8/02/2018 (538 ziyaretçi)
9/02/2018 (486 ziyaretçi) 9/02/2018 (486 ziyaretçi)
10/02/2018 (491 ziyaretçi) 10/02/2018 (491 ziyaretçi)
11/02/2018 (505 ziyaretçi) 11/02/2018 (505 ziyaretçi)
12/02/2018 (531 ziyaretçi) 12/02/2018 (531 ziyaretçi)
13/02/2018 (517 ziyaretçi) 13/02/2018 (517 ziyaretçi)
14/02/2018 (484 ziyaretçi) 14/02/2018 (484 ziyaretçi)
15/02/2018 (411 ziyaretçi) 15/02/2018 (411 ziyaretçi)
16/02/2018 (162 ziyaretçi) 16/02/2018 (162 ziyaretçi)
17/02/2018 (143 ziyaretçi) 17/02/2018 (143 ziyaretçi)
18/02/2018 (159 ziyaretçi) 18/02/2018 (159 ziyaretçi)
19/02/2018 (156 ziyaretçi) 19/02/2018 (156 ziyaretçi)
20/02/2018 (152 ziyaretçi) 20/02/2018 (152 ziyaretçi)
21/02/2018 (188 ziyaretçi) 21/02/2018 (188 ziyaretçi)
22/02/2018 (178 ziyaretçi) 22/02/2018 (178 ziyaretçi)
23/02/2018 (499 ziyaretçi) 23/02/2018 (499 ziyaretçi)
24/02/2018 (498 ziyaretçi) 24/02/2018 (498 ziyaretçi)
25/02/2018 (529 ziyaretçi) 25/02/2018 (529 ziyaretçi)
26/02/2018 (514 ziyaretçi) 26/02/2018 (514 ziyaretçi)
27/02/2018 (533 ziyaretçi) 27/02/2018 (533 ziyaretçi)
28/02/2018 (505 ziyaretçi) 28/02/2018 (505 ziyaretçi)
1/03/2018 (512 ziyaretçi) 1/03/2018 (512 ziyaretçi)
2/03/2018 (437 ziyaretçi) 2/03/2018 (437 ziyaretçi)
3/03/2018 (157 ziyaretçi) 3/03/2018 (157 ziyaretçi)
4/03/2018 (153 ziyaretçi) 4/03/2018 (153 ziyaretçi)
5/03/2018 (520 ziyaretçi) 5/03/2018 (520 ziyaretçi)
6/03/2018 (557 ziyaretçi) 6/03/2018 (557 ziyaretçi)
7/03/2018 (538 ziyaretçi) 7/03/2018 (538 ziyaretçi)
8/03/2018 (519 ziyaretçi) 8/03/2018 (519 ziyaretçi)
9/03/2018 (528 ziyaretçi) 9/03/2018 (528 ziyaretçi)
10/03/2018 (524 ziyaretçi) 10/03/2018 (524 ziyaretçi)
11/03/2018 (521 ziyaretçi) 11/03/2018 (521 ziyaretçi)
12/03/2018 (524 ziyaretçi) 12/03/2018 (524 ziyaretçi)
13/03/2018 (537 ziyaretçi) 13/03/2018 (537 ziyaretçi)
14/03/2018 (523 ziyaretçi) 14/03/2018 (523 ziyaretçi)
15/03/2018 (532 ziyaretçi) 15/03/2018 (532 ziyaretçi)
16/03/2018 (518 ziyaretçi) 16/03/2018 (518 ziyaretçi)
17/03/2018 (525 ziyaretçi) 17/03/2018 (525 ziyaretçi)
18/03/2018 (417 ziyaretçi) 18/03/2018 (417 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (6341 kez)

Visale Yolculuk (6297 kez)

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (6283 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (6276 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (6249 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (6241 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (6232 kez)

Şeyh Sadeddîn Cebâvî ve Sadîlik (6228 kez)

Sufi Texts (6228 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (6227 kez)


İlk 10 Makale

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (6242 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (6239 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (6231 kez)

Mevlânâ İrfânında İnsan Prototipi Olarak Hz. Âdem (6231 kez)

Esad Efendi (1847/1931) ve Tevhid Risâlesi’ndeki Vahdet-i Vücûd Görüşü (6228 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (6227 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (6225 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (6225 kez)

Tasavvuf Klasiklerinde Sohbet ve Uhuvvetin Temel İlkeleri (6224 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (6220 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (6221 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (6212 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (6206 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (6203 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (6194 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (6192 kez)

Abdülhakim Arvasi'nin er-Riyazü't-Tasavvufiyye isimli eseri (metin transkribe ve tahlil) (6189 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (6188 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (6185 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (6184 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (6250 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (6238 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (6224 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6213 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (6213 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (6188 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (6177 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (6175 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6174 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6170 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (6180 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6157 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6154 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (6151 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6150 kez)

Urfa Kültür ve Medeniyet Tarihinde Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü (6150 kez)

Anadolu ve Balkanlar Arasında Köprü Olarak Tasavvuf ve Tarîkatlar (6148 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (6146 kez)

Trabzonlu Âşık Baba Salim ve Şiirlerindeki Ahlak Vurgusu (6146 kez)

Seyyid Ali Harpûdî ve Risâle-i Beyân-ı Tarîk-i Nakşibendî Adlı Eseri - Tahlil ve Terceme- (6146 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6167 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6166 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6164 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6164 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6160 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6156 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (6152 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (6151 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6141 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6140 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6149 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6148 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6141 kez)

Habib Acemî (6140 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6139 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6139 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6139 kez)

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (6136 kez)

Ahmed Safi Bey (6136 kez)

Hayret (6135 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (6177 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6168 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6150 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (6148 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (6148 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6146 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6145 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6144 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6143 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (6137 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1868 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1328 kez)

Tasavvuf Yazıları (983 kez)

Sufi Texts (574 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (524 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (455 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (412 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (304 kez)

Tasavvuf Tarihi (185 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43854 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15696 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12175 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12009 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11765 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9789 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9404 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8501 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8305 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (894 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (291 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (85 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1279 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (291 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (167 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4166 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1948 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1334 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1203 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1123 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1105 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1053 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (970 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (701 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (632 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5769 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5346 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5251 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4139 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4062 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3421 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3370 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3114 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2648 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2619 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1564 kez)

Murad Buhârî (421 kez)

Mehmed Emin Tokadî (349 kez)

Veli (338 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (316 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1825 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (275 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (84 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43854 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15696 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12175 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12009 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11765 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9789 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9404 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8501 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8305 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com