Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 228


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
9/08/2018 (518 ziyaretçi) 9/08/2018 (518 ziyaretçi)
10/08/2018 (535 ziyaretçi) 10/08/2018 (535 ziyaretçi)
11/08/2018 (512 ziyaretçi) 11/08/2018 (512 ziyaretçi)
12/08/2018 (495 ziyaretçi) 12/08/2018 (495 ziyaretçi)
13/08/2018 (489 ziyaretçi) 13/08/2018 (489 ziyaretçi)
14/08/2018 (504 ziyaretçi) 14/08/2018 (504 ziyaretçi)
15/08/2018 (484 ziyaretçi) 15/08/2018 (484 ziyaretçi)
16/08/2018 (663 ziyaretçi) 16/08/2018 (663 ziyaretçi)
17/08/2018 (509 ziyaretçi) 17/08/2018 (509 ziyaretçi)
18/08/2018 (496 ziyaretçi) 18/08/2018 (496 ziyaretçi)
19/08/2018 (507 ziyaretçi) 19/08/2018 (507 ziyaretçi)
20/08/2018 (468 ziyaretçi) 20/08/2018 (468 ziyaretçi)
21/08/2018 (495 ziyaretçi) 21/08/2018 (495 ziyaretçi)
22/08/2018 (484 ziyaretçi) 22/08/2018 (484 ziyaretçi)
23/08/2018 (486 ziyaretçi) 23/08/2018 (486 ziyaretçi)
24/08/2018 (512 ziyaretçi) 24/08/2018 (512 ziyaretçi)
25/08/2018 (503 ziyaretçi) 25/08/2018 (503 ziyaretçi)
26/08/2018 (489 ziyaretçi) 26/08/2018 (489 ziyaretçi)
27/08/2018 (530 ziyaretçi) 27/08/2018 (530 ziyaretçi)
28/08/2018 (169 ziyaretçi) 28/08/2018 (169 ziyaretçi)
29/08/2018 (482 ziyaretçi) 29/08/2018 (482 ziyaretçi)
30/08/2018 (485 ziyaretçi) 30/08/2018 (485 ziyaretçi)
31/08/2018 (503 ziyaretçi) 31/08/2018 (503 ziyaretçi)
1/09/2018 (496 ziyaretçi) 1/09/2018 (496 ziyaretçi)
2/09/2018 (473 ziyaretçi) 2/09/2018 (473 ziyaretçi)
3/09/2018 (497 ziyaretçi) 3/09/2018 (497 ziyaretçi)
4/09/2018 (504 ziyaretçi) 4/09/2018 (504 ziyaretçi)
5/09/2018 (537 ziyaretçi) 5/09/2018 (537 ziyaretçi)
6/09/2018 (156 ziyaretçi) 6/09/2018 (156 ziyaretçi)
7/09/2018 (169 ziyaretçi) 7/09/2018 (169 ziyaretçi)
8/09/2018 (119 ziyaretçi) 8/09/2018 (119 ziyaretçi)
9/09/2018 (148 ziyaretçi) 9/09/2018 (148 ziyaretçi)
10/09/2018 (157 ziyaretçi) 10/09/2018 (157 ziyaretçi)
11/09/2018 (502 ziyaretçi) 11/09/2018 (502 ziyaretçi)
12/09/2018 (515 ziyaretçi) 12/09/2018 (515 ziyaretçi)
13/09/2018 (500 ziyaretçi) 13/09/2018 (500 ziyaretçi)
14/09/2018 (562 ziyaretçi) 14/09/2018 (562 ziyaretçi)
15/09/2018 (475 ziyaretçi) 15/09/2018 (475 ziyaretçi)
16/09/2018 (497 ziyaretçi) 16/09/2018 (497 ziyaretçi)
17/09/2018 (504 ziyaretçi) 17/09/2018 (504 ziyaretçi)
18/09/2018 (460 ziyaretçi) 18/09/2018 (460 ziyaretçi)
19/09/2018 (167 ziyaretçi) 19/09/2018 (167 ziyaretçi)
20/09/2018 (504 ziyaretçi) 20/09/2018 (504 ziyaretçi)
21/09/2018 (490 ziyaretçi) 21/09/2018 (490 ziyaretçi)
22/09/2018 (459 ziyaretçi) 22/09/2018 (459 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (9673 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (8734 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (8723 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (8668 kez)

Visale Yolculuk (8644 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (8408 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (8092 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (7970 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (7944 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (7928 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (8325 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (8271 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (8140 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (8092 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8055 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (7946 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (7908 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (7831 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (7817 kez)

Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi (7752 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (7962 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (7571 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7571 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (7553 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (7455 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (7424 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (7352 kez)

Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi (7322 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (7306 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7225 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8588 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8015 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (7729 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7694 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (7500 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (7329 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7316 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (7313 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (7249 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (6985 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (7357 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (6835 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (6678 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (6651 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (6648 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (6615 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (6611 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (6604 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (6593 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (6588 kez)


İlk 10 Söyleşi

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6660 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (6649 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (6588 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (6581 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6560 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6551 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6505 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6491 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6482 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6473 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (6664 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (6593 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (6485 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (6473 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6465 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6457 kez)

Habib Acemî (6447 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6431 kez)

Murad Buhârî (6422 kez)

Hayret (6412 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (6944 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (6830 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (6691 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (6627 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (6613 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (6582 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (6555 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (6548 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (6527 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (6515 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1874 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (587 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (531 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (461 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (417 kez)

Tasavvuf Tarihi (192 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44108 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15870 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12440 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12394 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11938 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10048 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9547 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8641 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8532 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (3156 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (378 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (375 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1376 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (753 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (277 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4384 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2025 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1988 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1448 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1398 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1266 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1178 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1020 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (765 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (683 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5968 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5502 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5391 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4271 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4256 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3519 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3519 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3226 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2810 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2724 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1641 kez)

Murad Buhârî (585 kez)

Veli (400 kez)

Mehmed Emin Tokadî (60 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (37 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

Habib Acemî (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1898 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (333 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (157 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44108 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15870 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12440 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12394 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11938 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10048 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9547 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8641 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8532 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com