Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 291


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
28/06/2020 (169 ziyaretçi) 28/06/2020 (169 ziyaretçi)
29/06/2020 (187 ziyaretçi) 29/06/2020 (187 ziyaretçi)
30/06/2020 (184 ziyaretçi) 30/06/2020 (184 ziyaretçi)
1/07/2020 (187 ziyaretçi) 1/07/2020 (187 ziyaretçi)
2/07/2020 (167 ziyaretçi) 2/07/2020 (167 ziyaretçi)
3/07/2020 (186 ziyaretçi) 3/07/2020 (186 ziyaretçi)
4/07/2020 (141 ziyaretçi) 4/07/2020 (141 ziyaretçi)
5/07/2020 (148 ziyaretçi) 5/07/2020 (148 ziyaretçi)
6/07/2020 (152 ziyaretçi) 6/07/2020 (152 ziyaretçi)
7/07/2020 (168 ziyaretçi) 7/07/2020 (168 ziyaretçi)
8/07/2020 (144 ziyaretçi) 8/07/2020 (144 ziyaretçi)
9/07/2020 (494 ziyaretçi) 9/07/2020 (494 ziyaretçi)
10/07/2020 (528 ziyaretçi) 10/07/2020 (528 ziyaretçi)
11/07/2020 (511 ziyaretçi) 11/07/2020 (511 ziyaretçi)
12/07/2020 (522 ziyaretçi) 12/07/2020 (522 ziyaretçi)
13/07/2020 (516 ziyaretçi) 13/07/2020 (516 ziyaretçi)
14/07/2020 (523 ziyaretçi) 14/07/2020 (523 ziyaretçi)
15/07/2020 (497 ziyaretçi) 15/07/2020 (497 ziyaretçi)
16/07/2020 (502 ziyaretçi) 16/07/2020 (502 ziyaretçi)
17/07/2020 (485 ziyaretçi) 17/07/2020 (485 ziyaretçi)
18/07/2020 (499 ziyaretçi) 18/07/2020 (499 ziyaretçi)
19/07/2020 (496 ziyaretçi) 19/07/2020 (496 ziyaretçi)
20/07/2020 (510 ziyaretçi) 20/07/2020 (510 ziyaretçi)
21/07/2020 (508 ziyaretçi) 21/07/2020 (508 ziyaretçi)
22/07/2020 (484 ziyaretçi) 22/07/2020 (484 ziyaretçi)
23/07/2020 (472 ziyaretçi) 23/07/2020 (472 ziyaretçi)
24/07/2020 (453 ziyaretçi) 24/07/2020 (453 ziyaretçi)
25/07/2020 (455 ziyaretçi) 25/07/2020 (455 ziyaretçi)
26/07/2020 (498 ziyaretçi) 26/07/2020 (498 ziyaretçi)
27/07/2020 (551 ziyaretçi) 27/07/2020 (551 ziyaretçi)
28/07/2020 (488 ziyaretçi) 28/07/2020 (488 ziyaretçi)
29/07/2020 (476 ziyaretçi) 29/07/2020 (476 ziyaretçi)
30/07/2020 (480 ziyaretçi) 30/07/2020 (480 ziyaretçi)
31/07/2020 (508 ziyaretçi) 31/07/2020 (508 ziyaretçi)
1/08/2020 (542 ziyaretçi) 1/08/2020 (542 ziyaretçi)
2/08/2020 (587 ziyaretçi) 2/08/2020 (587 ziyaretçi)
3/08/2020 (574 ziyaretçi) 3/08/2020 (574 ziyaretçi)
4/08/2020 (599 ziyaretçi) 4/08/2020 (599 ziyaretçi)
5/08/2020 (556 ziyaretçi) 5/08/2020 (556 ziyaretçi)
6/08/2020 (583 ziyaretçi) 6/08/2020 (583 ziyaretçi)
7/08/2020 (509 ziyaretçi) 7/08/2020 (509 ziyaretçi)
8/08/2020 (539 ziyaretçi) 8/08/2020 (539 ziyaretçi)
9/08/2020 (507 ziyaretçi) 9/08/2020 (507 ziyaretçi)
10/08/2020 (510 ziyaretçi) 10/08/2020 (510 ziyaretçi)
11/08/2020 (5 ziyaretçi) 11/08/2020 (5 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (14206 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (12450 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (12335 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (12074 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (12068 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (11246 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (11124 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (11026 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (10769 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (10736 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (11580 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (11566 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (11361 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (11345 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (11261 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11202 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (11113 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (10880 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (10803 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (10753 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10985 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (10484 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (10436 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (10264 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (10056 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9870 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9708 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (9664 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (9453 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9249 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (12347 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11035 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (10487 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10393 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9712 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (9615 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (9563 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (9535 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8987 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8196 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9927 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8752 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8201 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8140 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8140 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8040 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8036 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7990 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7958 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7941 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8306 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8095 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8072 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7945 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7905 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7861 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7747 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7736 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7726 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7695 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7990 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7977 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7710 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7647 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7643 kez)

Habib Acemî (7554 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7554 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7527 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7511 kez)

Ahmed Safi Bey (7475 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9067 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8436 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8108 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8038 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8033 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8027 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7983 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7940 kez)

Tasavvuf (7790 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7776 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1000 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (72 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (63 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44645 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13648 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13275 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10528 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9910 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9238 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9012 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8920 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (894 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (659 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (515 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (2721 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (521 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4932 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2653 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2292 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1668 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1567 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1475 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1270 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1051 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (985 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (825 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6340 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5760 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4698 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4634 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4099 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3953 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3511 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3195 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2975 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2949 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1864 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (929 kez)

Murad Buhârî (860 kez)

Mehmed Emin Tokadî (324 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2178 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (500 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44645 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13648 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13275 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10528 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9910 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9238 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9012 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8920 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8825 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com