Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 328


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
16/08/2022 (517 ziyaretçi) 16/08/2022 (517 ziyaretçi)
17/08/2022 (503 ziyaretçi) 17/08/2022 (503 ziyaretçi)
18/08/2022 (520 ziyaretçi) 18/08/2022 (520 ziyaretçi)
19/08/2022 (505 ziyaretçi) 19/08/2022 (505 ziyaretçi)
20/08/2022 (509 ziyaretçi) 20/08/2022 (509 ziyaretçi)
21/08/2022 (486 ziyaretçi) 21/08/2022 (486 ziyaretçi)
22/08/2022 (457 ziyaretçi) 22/08/2022 (457 ziyaretçi)
23/08/2022 (538 ziyaretçi) 23/08/2022 (538 ziyaretçi)
24/08/2022 (532 ziyaretçi) 24/08/2022 (532 ziyaretçi)
25/08/2022 (573 ziyaretçi) 25/08/2022 (573 ziyaretçi)
26/08/2022 (521 ziyaretçi) 26/08/2022 (521 ziyaretçi)
27/08/2022 (509 ziyaretçi) 27/08/2022 (509 ziyaretçi)
28/08/2022 (149 ziyaretçi) 28/08/2022 (149 ziyaretçi)
29/08/2022 (190 ziyaretçi) 29/08/2022 (190 ziyaretçi)
30/08/2022 (525 ziyaretçi) 30/08/2022 (525 ziyaretçi)
31/08/2022 (513 ziyaretçi) 31/08/2022 (513 ziyaretçi)
1/09/2022 (531 ziyaretçi) 1/09/2022 (531 ziyaretçi)
2/09/2022 (526 ziyaretçi) 2/09/2022 (526 ziyaretçi)
3/09/2022 (514 ziyaretçi) 3/09/2022 (514 ziyaretçi)
4/09/2022 (491 ziyaretçi) 4/09/2022 (491 ziyaretçi)
5/09/2022 (519 ziyaretçi) 5/09/2022 (519 ziyaretçi)
6/09/2022 (518 ziyaretçi) 6/09/2022 (518 ziyaretçi)
7/09/2022 (523 ziyaretçi) 7/09/2022 (523 ziyaretçi)
8/09/2022 (494 ziyaretçi) 8/09/2022 (494 ziyaretçi)
9/09/2022 (523 ziyaretçi) 9/09/2022 (523 ziyaretçi)
10/09/2022 (528 ziyaretçi) 10/09/2022 (528 ziyaretçi)
11/09/2022 (511 ziyaretçi) 11/09/2022 (511 ziyaretçi)
12/09/2022 (153 ziyaretçi) 12/09/2022 (153 ziyaretçi)
13/09/2022 (167 ziyaretçi) 13/09/2022 (167 ziyaretçi)
14/09/2022 (278 ziyaretçi) 14/09/2022 (278 ziyaretçi)
15/09/2022 (870 ziyaretçi) 15/09/2022 (870 ziyaretçi)
16/09/2022 (555 ziyaretçi) 16/09/2022 (555 ziyaretçi)
17/09/2022 (540 ziyaretçi) 17/09/2022 (540 ziyaretçi)
18/09/2022 (133 ziyaretçi) 18/09/2022 (133 ziyaretçi)
19/09/2022 (149 ziyaretçi) 19/09/2022 (149 ziyaretçi)
20/09/2022 (642 ziyaretçi) 20/09/2022 (642 ziyaretçi)
21/09/2022 (812 ziyaretçi) 21/09/2022 (812 ziyaretçi)
22/09/2022 (782 ziyaretçi) 22/09/2022 (782 ziyaretçi)
23/09/2022 (478 ziyaretçi) 23/09/2022 (478 ziyaretçi)
24/09/2022 (474 ziyaretçi) 24/09/2022 (474 ziyaretçi)
25/09/2022 (615 ziyaretçi) 25/09/2022 (615 ziyaretçi)
26/09/2022 (847 ziyaretçi) 26/09/2022 (847 ziyaretçi)
27/09/2022 (786 ziyaretçi) 27/09/2022 (786 ziyaretçi)
28/09/2022 (675 ziyaretçi) 28/09/2022 (675 ziyaretçi)
29/09/2022 (100 ziyaretçi) 29/09/2022 (100 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (22903 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (18988 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (18933 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (18547 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (17597 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (16306 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (16299 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (16000 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (15943 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (15483 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (17225 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (16857 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (16835 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (16791 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (16694 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (16520 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16220 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (15991 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (15451 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (15407 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16174 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (15490 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14425 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (14388 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (14056 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13492 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (13357 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (13309 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (12867 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (12574 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18737 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (15893 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (15806 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (15211 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (13314 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (13295 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (13063 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (12899 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (11846 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (9894 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (13767 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (11189 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (10033 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (9984 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (9824 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (9819 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (9692 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (9557 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (9508 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (9476 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (10041 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (9674 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9631 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (9431 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (9188 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (9181 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (9051 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8953 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8863 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8762 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (9506 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (9392 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (8982 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (8982 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8762 kez)

Habib Acemî (8628 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8543 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8471 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8430 kez)

Ahmed Safi Bey (8407 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (10496 kez)

Nakşibendiyye (10293 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (9673 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (9647 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (9539 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (9526 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (9525 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (9488 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (9157 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (8980 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1043 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (362 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (281 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45322 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19645 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17323 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11264 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11065 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10804 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10603 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10389 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9790 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (16127 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2532 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (838 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8401 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (594 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (491 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (477 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (358 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (317 kez)

İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali (298 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (293 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (245 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5445 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3709 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3153 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (3019 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2181 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1842 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1691 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1239 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1087 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (1006 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6890 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6597 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6301 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5970 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5291 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4734 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3912 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3699 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3321 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3309 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2351 kez)

Murad Buhârî (1222 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1148 kez)

Mehmed Emin Tokadî (620 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2596 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (727 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45322 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19645 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17323 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11264 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11065 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10804 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10603 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10389 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9790 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com