Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 324


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
16/05/2022 (568 ziyaretçi) 16/05/2022 (568 ziyaretçi)
17/05/2022 (516 ziyaretçi) 17/05/2022 (516 ziyaretçi)
18/05/2022 (534 ziyaretçi) 18/05/2022 (534 ziyaretçi)
19/05/2022 (507 ziyaretçi) 19/05/2022 (507 ziyaretçi)
20/05/2022 (471 ziyaretçi) 20/05/2022 (471 ziyaretçi)
21/05/2022 (476 ziyaretçi) 21/05/2022 (476 ziyaretçi)
22/05/2022 (470 ziyaretçi) 22/05/2022 (470 ziyaretçi)
23/05/2022 (522 ziyaretçi) 23/05/2022 (522 ziyaretçi)
24/05/2022 (505 ziyaretçi) 24/05/2022 (505 ziyaretçi)
25/05/2022 (519 ziyaretçi) 25/05/2022 (519 ziyaretçi)
26/05/2022 (510 ziyaretçi) 26/05/2022 (510 ziyaretçi)
27/05/2022 (508 ziyaretçi) 27/05/2022 (508 ziyaretçi)
28/05/2022 (519 ziyaretçi) 28/05/2022 (519 ziyaretçi)
29/05/2022 (503 ziyaretçi) 29/05/2022 (503 ziyaretçi)
30/05/2022 (513 ziyaretçi) 30/05/2022 (513 ziyaretçi)
31/05/2022 (541 ziyaretçi) 31/05/2022 (541 ziyaretçi)
1/06/2022 (506 ziyaretçi) 1/06/2022 (506 ziyaretçi)
2/06/2022 (505 ziyaretçi) 2/06/2022 (505 ziyaretçi)
3/06/2022 (495 ziyaretçi) 3/06/2022 (495 ziyaretçi)
4/06/2022 (486 ziyaretçi) 4/06/2022 (486 ziyaretçi)
5/06/2022 (517 ziyaretçi) 5/06/2022 (517 ziyaretçi)
6/06/2022 (532 ziyaretçi) 6/06/2022 (532 ziyaretçi)
7/06/2022 (534 ziyaretçi) 7/06/2022 (534 ziyaretçi)
8/06/2022 (507 ziyaretçi) 8/06/2022 (507 ziyaretçi)
9/06/2022 (514 ziyaretçi) 9/06/2022 (514 ziyaretçi)
10/06/2022 (507 ziyaretçi) 10/06/2022 (507 ziyaretçi)
11/06/2022 (506 ziyaretçi) 11/06/2022 (506 ziyaretçi)
12/06/2022 (496 ziyaretçi) 12/06/2022 (496 ziyaretçi)
13/06/2022 (566 ziyaretçi) 13/06/2022 (566 ziyaretçi)
14/06/2022 (538 ziyaretçi) 14/06/2022 (538 ziyaretçi)
15/06/2022 (513 ziyaretçi) 15/06/2022 (513 ziyaretçi)
16/06/2022 (538 ziyaretçi) 16/06/2022 (538 ziyaretçi)
17/06/2022 (514 ziyaretçi) 17/06/2022 (514 ziyaretçi)
18/06/2022 (547 ziyaretçi) 18/06/2022 (547 ziyaretçi)
19/06/2022 (513 ziyaretçi) 19/06/2022 (513 ziyaretçi)
20/06/2022 (525 ziyaretçi) 20/06/2022 (525 ziyaretçi)
21/06/2022 (566 ziyaretçi) 21/06/2022 (566 ziyaretçi)
22/06/2022 (515 ziyaretçi) 22/06/2022 (515 ziyaretçi)
23/06/2022 (487 ziyaretçi) 23/06/2022 (487 ziyaretçi)
24/06/2022 (512 ziyaretçi) 24/06/2022 (512 ziyaretçi)
25/06/2022 (546 ziyaretçi) 25/06/2022 (546 ziyaretçi)
26/06/2022 (551 ziyaretçi) 26/06/2022 (551 ziyaretçi)
27/06/2022 (534 ziyaretçi) 27/06/2022 (534 ziyaretçi)
28/06/2022 (512 ziyaretçi) 28/06/2022 (512 ziyaretçi)
29/06/2022 (501 ziyaretçi) 29/06/2022 (501 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (22187 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (18465 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (18418 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (18042 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (17096 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (15903 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (15822 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (15558 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (15551 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (15106 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (16712 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (16427 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (16418 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (16368 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (16247 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (16114 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (15823 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (15605 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (15090 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (15023 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (15758 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (15005 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (14090 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14055 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (13737 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13158 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (13050 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (13037 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (12610 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (12321 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18250 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (15524 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (15397 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (14792 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (13026 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (13018 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (12805 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (12642 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (11619 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (9761 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (13474 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (10985 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (9876 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (9841 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (9675 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (9669 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (9552 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (9431 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (9373 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (9356 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9878 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (9526 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9466 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (9300 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (9064 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (9062 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (8909 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8830 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8762 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8606 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (9376 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (9276 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (8866 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (8865 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8671 kez)

Habib Acemî (8528 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8438 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8394 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8360 kez)

Ahmed Safi Bey (8326 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (10323 kez)

Nakşibendiyye (10199 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (9534 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (9517 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (9414 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (9404 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (9394 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (9360 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (9035 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (8891 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1043 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (342 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (269 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45296 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19443 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17100 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11094 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11049 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10771 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10356 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10303 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9643 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (15157 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2411 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (831 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7935 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (553 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (410 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (293 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (273 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (256 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (255 kez)

İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali (200 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (200 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5420 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3610 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3090 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2979 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2135 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1810 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1676 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1225 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1059 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (980 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6849 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6541 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6267 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5912 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5247 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4686 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3877 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3652 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3295 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3291 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2323 kez)

Murad Buhârî (1197 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1132 kez)

Mehmed Emin Tokadî (598 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2582 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (711 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45296 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19443 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17100 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11094 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11049 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10771 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10356 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10303 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9643 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com