Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/01/2023 (3748 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 337


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
20/12/2022 (653 ziyaretçi) 20/12/2022 (653 ziyaretçi)
21/12/2022 (661 ziyaretçi) 21/12/2022 (661 ziyaretçi)
22/12/2022 (707 ziyaretçi) 22/12/2022 (707 ziyaretçi)
23/12/2022 (631 ziyaretçi) 23/12/2022 (631 ziyaretçi)
24/12/2022 (624 ziyaretçi) 24/12/2022 (624 ziyaretçi)
25/12/2022 (545 ziyaretçi) 25/12/2022 (545 ziyaretçi)
26/12/2022 (608 ziyaretçi) 26/12/2022 (608 ziyaretçi)
27/12/2022 (605 ziyaretçi) 27/12/2022 (605 ziyaretçi)
28/12/2022 (596 ziyaretçi) 28/12/2022 (596 ziyaretçi)
29/12/2022 (597 ziyaretçi) 29/12/2022 (597 ziyaretçi)
30/12/2022 (591 ziyaretçi) 30/12/2022 (591 ziyaretçi)
31/12/2022 (569 ziyaretçi) 31/12/2022 (569 ziyaretçi)
1/01/2023 (599 ziyaretçi) 1/01/2023 (599 ziyaretçi)
2/01/2023 (651 ziyaretçi) 2/01/2023 (651 ziyaretçi)
3/01/2023 (672 ziyaretçi) 3/01/2023 (672 ziyaretçi)
4/01/2023 (582 ziyaretçi) 4/01/2023 (582 ziyaretçi)
5/01/2023 (594 ziyaretçi) 5/01/2023 (594 ziyaretçi)
6/01/2023 (667 ziyaretçi) 6/01/2023 (667 ziyaretçi)
7/01/2023 (3748 ziyaretçi) 7/01/2023 (3748 ziyaretçi)
8/01/2023 (570 ziyaretçi) 8/01/2023 (570 ziyaretçi)
9/01/2023 (701 ziyaretçi) 9/01/2023 (701 ziyaretçi)
10/01/2023 (629 ziyaretçi) 10/01/2023 (629 ziyaretçi)
11/01/2023 (270 ziyaretçi) 11/01/2023 (270 ziyaretçi)
12/01/2023 (521 ziyaretçi) 12/01/2023 (521 ziyaretçi)
13/01/2023 (543 ziyaretçi) 13/01/2023 (543 ziyaretçi)
14/01/2023 (599 ziyaretçi) 14/01/2023 (599 ziyaretçi)
15/01/2023 (588 ziyaretçi) 15/01/2023 (588 ziyaretçi)
16/01/2023 (623 ziyaretçi) 16/01/2023 (623 ziyaretçi)
17/01/2023 (291 ziyaretçi) 17/01/2023 (291 ziyaretçi)
18/01/2023 (274 ziyaretçi) 18/01/2023 (274 ziyaretçi)
19/01/2023 (603 ziyaretçi) 19/01/2023 (603 ziyaretçi)
20/01/2023 (638 ziyaretçi) 20/01/2023 (638 ziyaretçi)
21/01/2023 (482 ziyaretçi) 21/01/2023 (482 ziyaretçi)
22/01/2023 (594 ziyaretçi) 22/01/2023 (594 ziyaretçi)
23/01/2023 (634 ziyaretçi) 23/01/2023 (634 ziyaretçi)
24/01/2023 (563 ziyaretçi) 24/01/2023 (563 ziyaretçi)
25/01/2023 (572 ziyaretçi) 25/01/2023 (572 ziyaretçi)
26/01/2023 (581 ziyaretçi) 26/01/2023 (581 ziyaretçi)
27/01/2023 (555 ziyaretçi) 27/01/2023 (555 ziyaretçi)
28/01/2023 (549 ziyaretçi) 28/01/2023 (549 ziyaretçi)
29/01/2023 (592 ziyaretçi) 29/01/2023 (592 ziyaretçi)
30/01/2023 (595 ziyaretçi) 30/01/2023 (595 ziyaretçi)
31/01/2023 (585 ziyaretçi) 31/01/2023 (585 ziyaretçi)
1/02/2023 (697 ziyaretçi) 1/02/2023 (697 ziyaretçi)
2/02/2023 (421 ziyaretçi) 2/02/2023 (421 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (24183 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (19892 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (19866 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (19438 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (18495 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (17032 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (16996 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (16755 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (16633 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (16244 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (18087 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (17692 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (17597 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (17518 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (17517 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (17289 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16951 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (16683 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (16104 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (16102 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16889 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (16168 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (15074 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (14991 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (14619 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (14054 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (13963 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (13855 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (13355 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (13077 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (19642 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (16557 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (16504 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (15910 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (13808 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (13805 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (13546 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (13403 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (12269 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (10219 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (14290 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (11598 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (10322 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (10252 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (10106 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (10096 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (9959 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (9813 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (9771 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (9723 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (10342 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (9938 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9865 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (9666 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (9391 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (9391 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (9305 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (9151 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (9069 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8949 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (9770 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (9633 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (9223 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (9220 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8940 kez)

Habib Acemî (8880 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8750 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8649 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8593 kez)

Ahmed Safi Bey (8591 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (10807 kez)

Nakşibendiyye (10465 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (9937 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (9919 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (9788 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (9780 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (9779 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (9722 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (9364 kez)

İslâm Felsefesi İle İlgili Fransızca Etüdlere Umumi Bir Bakış (9233 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1043 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (384 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (299 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45354 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19825 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17588 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11506 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (11126 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11100 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10860 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10499 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9929 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (16986 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2679 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (856 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8846 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (790 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (722 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (582 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (489 kez)

İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali (427 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (368 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (334 kez)

Kazancızâde Emin Edîb Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufi opinions of Kazancizâde Emin Edîb Efendi (302 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5488 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3769 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3239 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (3114 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2235 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1906 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1734 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1266 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1129 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (1039 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6977 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6722 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6349 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6058 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5389 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4797 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3966 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3742 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3364 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3363 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2398 kez)

Murad Buhârî (1276 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1169 kez)

Mehmed Emin Tokadî (679 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2627 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (749 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45354 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19825 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17588 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11506 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (11126 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11100 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10860 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10499 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9929 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com