Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 15/04/2019 (809 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 247


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
6/04/2019 (749 ziyaretçi) 6/04/2019 (749 ziyaretçi)
7/04/2019 (763 ziyaretçi) 7/04/2019 (763 ziyaretçi)
8/04/2019 (773 ziyaretçi) 8/04/2019 (773 ziyaretçi)
9/04/2019 (756 ziyaretçi) 9/04/2019 (756 ziyaretçi)
10/04/2019 (739 ziyaretçi) 10/04/2019 (739 ziyaretçi)
11/04/2019 (677 ziyaretçi) 11/04/2019 (677 ziyaretçi)
12/04/2019 (712 ziyaretçi) 12/04/2019 (712 ziyaretçi)
13/04/2019 (759 ziyaretçi) 13/04/2019 (759 ziyaretçi)
14/04/2019 (751 ziyaretçi) 14/04/2019 (751 ziyaretçi)
15/04/2019 (809 ziyaretçi) 15/04/2019 (809 ziyaretçi)
16/04/2019 (785 ziyaretçi) 16/04/2019 (785 ziyaretçi)
17/04/2019 (673 ziyaretçi) 17/04/2019 (673 ziyaretçi)
18/04/2019 (714 ziyaretçi) 18/04/2019 (714 ziyaretçi)
19/04/2019 (687 ziyaretçi) 19/04/2019 (687 ziyaretçi)
20/04/2019 (677 ziyaretçi) 20/04/2019 (677 ziyaretçi)
21/04/2019 (694 ziyaretçi) 21/04/2019 (694 ziyaretçi)
22/04/2019 (562 ziyaretçi) 22/04/2019 (562 ziyaretçi)
23/04/2019 (189 ziyaretçi) 23/04/2019 (189 ziyaretçi)
24/04/2019 (192 ziyaretçi) 24/04/2019 (192 ziyaretçi)
25/04/2019 (205 ziyaretçi) 25/04/2019 (205 ziyaretçi)
26/04/2019 (687 ziyaretçi) 26/04/2019 (687 ziyaretçi)
27/04/2019 (690 ziyaretçi) 27/04/2019 (690 ziyaretçi)
28/04/2019 (702 ziyaretçi) 28/04/2019 (702 ziyaretçi)
29/04/2019 (535 ziyaretçi) 29/04/2019 (535 ziyaretçi)
30/04/2019 (556 ziyaretçi) 30/04/2019 (556 ziyaretçi)
1/05/2019 (449 ziyaretçi) 1/05/2019 (449 ziyaretçi)
2/05/2019 (525 ziyaretçi) 2/05/2019 (525 ziyaretçi)
3/05/2019 (536 ziyaretçi) 3/05/2019 (536 ziyaretçi)
4/05/2019 (507 ziyaretçi) 4/05/2019 (507 ziyaretçi)
5/05/2019 (515 ziyaretçi) 5/05/2019 (515 ziyaretçi)
6/05/2019 (571 ziyaretçi) 6/05/2019 (571 ziyaretçi)
7/05/2019 (499 ziyaretçi) 7/05/2019 (499 ziyaretçi)
8/05/2019 (184 ziyaretçi) 8/05/2019 (184 ziyaretçi)
9/05/2019 (222 ziyaretçi) 9/05/2019 (222 ziyaretçi)
10/05/2019 (199 ziyaretçi) 10/05/2019 (199 ziyaretçi)
11/05/2019 (529 ziyaretçi) 11/05/2019 (529 ziyaretçi)
12/05/2019 (531 ziyaretçi) 12/05/2019 (531 ziyaretçi)
13/05/2019 (546 ziyaretçi) 13/05/2019 (546 ziyaretçi)
14/05/2019 (564 ziyaretçi) 14/05/2019 (564 ziyaretçi)
15/05/2019 (577 ziyaretçi) 15/05/2019 (577 ziyaretçi)
16/05/2019 (533 ziyaretçi) 16/05/2019 (533 ziyaretçi)
17/05/2019 (163 ziyaretçi) 17/05/2019 (163 ziyaretçi)
18/05/2019 (503 ziyaretçi) 18/05/2019 (503 ziyaretçi)
19/05/2019 (532 ziyaretçi) 19/05/2019 (532 ziyaretçi)
20/05/2019 (494 ziyaretçi) 20/05/2019 (494 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (10724 kez)

Visale Yolculuk (10272 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (10050 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (9900 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (9723 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (9709 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (9348 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9270 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (9220 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (8995 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (9444 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9370 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (9350 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (9311 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (9263 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9190 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (9181 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9122 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9028 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (8949 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9216 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8959 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (8924 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (8766 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8614 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8529 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8456 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8395 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8360 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8183 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9889 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9223 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (8974 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8902 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (8809 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8459 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8391 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8389 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8308 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8049 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8618 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7849 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7568 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7548 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7507 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7506 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7468 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7435 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7408 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7403 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7474 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7339 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7338 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7287 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7238 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7203 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7199 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7160 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7152 kez)

Prof. Dr. Mustafa Kara ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7139 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7403 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7358 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7245 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7239 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7171 kez)

Habib Acemî (7162 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7137 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7134 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7113 kez)

Rabıta (7109 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (7689 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7682 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7493 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7457 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7434 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7425 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7420 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7407 kez)

Tasavvuf (7352 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7328 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44353 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13331 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12713 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12248 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10292 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9733 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8830 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8808 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (8161 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (527 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (143 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1492 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (392 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (197 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4609 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2123 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1897 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1586 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1516 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1300 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1156 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (845 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (741 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (729 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6152 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5561 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4457 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4417 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3726 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3709 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3346 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3014 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2842 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2772 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1716 kez)

Murad Buhârî (682 kez)

Veli (467 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (173 kez)

Mehmed Emin Tokadî (159 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1976 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (413 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (227 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44353 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13331 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12713 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12248 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10292 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9733 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8830 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8808 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8580 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com