Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 236


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
4/12/2018 (612 ziyaretçi) 4/12/2018 (612 ziyaretçi)
5/12/2018 (545 ziyaretçi) 5/12/2018 (545 ziyaretçi)
6/12/2018 (548 ziyaretçi) 6/12/2018 (548 ziyaretçi)
7/12/2018 (586 ziyaretçi) 7/12/2018 (586 ziyaretçi)
8/12/2018 (551 ziyaretçi) 8/12/2018 (551 ziyaretçi)
9/12/2018 (533 ziyaretçi) 9/12/2018 (533 ziyaretçi)
10/12/2018 (560 ziyaretçi) 10/12/2018 (560 ziyaretçi)
11/12/2018 (591 ziyaretçi) 11/12/2018 (591 ziyaretçi)
12/12/2018 (602 ziyaretçi) 12/12/2018 (602 ziyaretçi)
13/12/2018 (610 ziyaretçi) 13/12/2018 (610 ziyaretçi)
14/12/2018 (564 ziyaretçi) 14/12/2018 (564 ziyaretçi)
15/12/2018 (572 ziyaretçi) 15/12/2018 (572 ziyaretçi)
16/12/2018 (550 ziyaretçi) 16/12/2018 (550 ziyaretçi)
17/12/2018 (574 ziyaretçi) 17/12/2018 (574 ziyaretçi)
18/12/2018 (571 ziyaretçi) 18/12/2018 (571 ziyaretçi)
19/12/2018 (577 ziyaretçi) 19/12/2018 (577 ziyaretçi)
20/12/2018 (575 ziyaretçi) 20/12/2018 (575 ziyaretçi)
21/12/2018 (226 ziyaretçi) 21/12/2018 (226 ziyaretçi)
22/12/2018 (213 ziyaretçi) 22/12/2018 (213 ziyaretçi)
23/12/2018 (206 ziyaretçi) 23/12/2018 (206 ziyaretçi)
24/12/2018 (224 ziyaretçi) 24/12/2018 (224 ziyaretçi)
25/12/2018 (257 ziyaretçi) 25/12/2018 (257 ziyaretçi)
26/12/2018 (222 ziyaretçi) 26/12/2018 (222 ziyaretçi)
27/12/2018 (255 ziyaretçi) 27/12/2018 (255 ziyaretçi)
28/12/2018 (366 ziyaretçi) 28/12/2018 (366 ziyaretçi)
29/12/2018 (568 ziyaretçi) 29/12/2018 (568 ziyaretçi)
30/12/2018 (571 ziyaretçi) 30/12/2018 (571 ziyaretçi)
31/12/2018 (585 ziyaretçi) 31/12/2018 (585 ziyaretçi)
1/01/2019 (529 ziyaretçi) 1/01/2019 (529 ziyaretçi)
2/01/2019 (541 ziyaretçi) 2/01/2019 (541 ziyaretçi)
3/01/2019 (252 ziyaretçi) 3/01/2019 (252 ziyaretçi)
4/01/2019 (332 ziyaretçi) 4/01/2019 (332 ziyaretçi)
5/01/2019 (573 ziyaretçi) 5/01/2019 (573 ziyaretçi)
6/01/2019 (570 ziyaretçi) 6/01/2019 (570 ziyaretçi)
7/01/2019 (566 ziyaretçi) 7/01/2019 (566 ziyaretçi)
8/01/2019 (538 ziyaretçi) 8/01/2019 (538 ziyaretçi)
9/01/2019 (625 ziyaretçi) 9/01/2019 (625 ziyaretçi)
10/01/2019 (641 ziyaretçi) 10/01/2019 (641 ziyaretçi)
11/01/2019 (650 ziyaretçi) 11/01/2019 (650 ziyaretçi)
12/01/2019 (610 ziyaretçi) 12/01/2019 (610 ziyaretçi)
13/01/2019 (582 ziyaretçi) 13/01/2019 (582 ziyaretçi)
14/01/2019 (590 ziyaretçi) 14/01/2019 (590 ziyaretçi)
15/01/2019 (651 ziyaretçi) 15/01/2019 (651 ziyaretçi)
16/01/2019 (626 ziyaretçi) 16/01/2019 (626 ziyaretçi)
17/01/2019 (587 ziyaretçi) 17/01/2019 (587 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (8899 kez)

Visale Yolculuk (8640 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (8515 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (8461 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (8353 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (8341 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (8181 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (8124 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (8084 kez)

Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri (7974 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (8259 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (8183 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (8174 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (8127 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (8086 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (8072 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8071 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (8019 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (7969 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (7966 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8061 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7956 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (7949 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (7840 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (7719 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (7707 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7666 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (7652 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (7612 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (7499 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8478 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8093 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (7964 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7903 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (7870 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7651 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (7618 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (7596 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (7562 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (7431 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (7787 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7340 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7163 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7162 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7160 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7152 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7125 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7110 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (7109 kez)

Hazret-i Mevlâna’nın Eserlerinde Erdemler ve Karakter Gelişim Eğitimi: Hikmet Erdemi (7098 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7131 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7085 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7056 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7035 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7013 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6984 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6965 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6956 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6955 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6953 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7088 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7075 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7023 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7013 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (6964 kez)

Habib Acemî (6962 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (6950 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (6937 kez)

Hüveyda (6931 kez)

Ahmed Safi Bey (6927 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7244 kez)

Nakşibendiyye (7132 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7129 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7112 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7102 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7092 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7078 kez)

Tasavvuf (7056 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7052 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7037 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1875 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (590 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (419 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44263 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15938 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12908 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12549 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12100 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10197 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9669 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8736 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8725 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (4950 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (648 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (458 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1447 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1241 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (345 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (2 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4521 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2568 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2097 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1692 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1460 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1389 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1249 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1120 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (812 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (717 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6092 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5495 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4377 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4376 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3640 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3636 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3301 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2933 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2801 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2724 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1683 kez)

Murad Buhârî (645 kez)

Veli (445 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (130 kez)

Mehmed Emin Tokadî (114 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

Habib Acemî (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1940 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (383 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (20 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44263 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15938 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (12908 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12549 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12100 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10197 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9669 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8736 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8725 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com