Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/01/2023 (3748 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 349


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
26/04/2023 (728 ziyaretçi) 26/04/2023 (728 ziyaretçi)
27/04/2023 (602 ziyaretçi) 27/04/2023 (602 ziyaretçi)
28/04/2023 (520 ziyaretçi) 28/04/2023 (520 ziyaretçi)
29/04/2023 (622 ziyaretçi) 29/04/2023 (622 ziyaretçi)
30/04/2023 (694 ziyaretçi) 30/04/2023 (694 ziyaretçi)
1/05/2023 (546 ziyaretçi) 1/05/2023 (546 ziyaretçi)
2/05/2023 (716 ziyaretçi) 2/05/2023 (716 ziyaretçi)
3/05/2023 (744 ziyaretçi) 3/05/2023 (744 ziyaretçi)
4/05/2023 (706 ziyaretçi) 4/05/2023 (706 ziyaretçi)
5/05/2023 (1007 ziyaretçi) 5/05/2023 (1007 ziyaretçi)
6/05/2023 (962 ziyaretçi) 6/05/2023 (962 ziyaretçi)
7/05/2023 (977 ziyaretçi) 7/05/2023 (977 ziyaretçi)
8/05/2023 (811 ziyaretçi) 8/05/2023 (811 ziyaretçi)
9/05/2023 (934 ziyaretçi) 9/05/2023 (934 ziyaretçi)
10/05/2023 (978 ziyaretçi) 10/05/2023 (978 ziyaretçi)
11/05/2023 (1023 ziyaretçi) 11/05/2023 (1023 ziyaretçi)
12/05/2023 (1004 ziyaretçi) 12/05/2023 (1004 ziyaretçi)
13/05/2023 (964 ziyaretçi) 13/05/2023 (964 ziyaretçi)
14/05/2023 (1053 ziyaretçi) 14/05/2023 (1053 ziyaretçi)
15/05/2023 (1119 ziyaretçi) 15/05/2023 (1119 ziyaretçi)
16/05/2023 (1045 ziyaretçi) 16/05/2023 (1045 ziyaretçi)
17/05/2023 (1013 ziyaretçi) 17/05/2023 (1013 ziyaretçi)
18/05/2023 (1160 ziyaretçi) 18/05/2023 (1160 ziyaretçi)
19/05/2023 (1135 ziyaretçi) 19/05/2023 (1135 ziyaretçi)
20/05/2023 (1083 ziyaretçi) 20/05/2023 (1083 ziyaretçi)
21/05/2023 (945 ziyaretçi) 21/05/2023 (945 ziyaretçi)
22/05/2023 (825 ziyaretçi) 22/05/2023 (825 ziyaretçi)
23/05/2023 (1676 ziyaretçi) 23/05/2023 (1676 ziyaretçi)
24/05/2023 (990 ziyaretçi) 24/05/2023 (990 ziyaretçi)
25/05/2023 (978 ziyaretçi) 25/05/2023 (978 ziyaretçi)
26/05/2023 (843 ziyaretçi) 26/05/2023 (843 ziyaretçi)
27/05/2023 (715 ziyaretçi) 27/05/2023 (715 ziyaretçi)
28/05/2023 (793 ziyaretçi) 28/05/2023 (793 ziyaretçi)
29/05/2023 (858 ziyaretçi) 29/05/2023 (858 ziyaretçi)
30/05/2023 (923 ziyaretçi) 30/05/2023 (923 ziyaretçi)
31/05/2023 (1173 ziyaretçi) 31/05/2023 (1173 ziyaretçi)
1/06/2023 (1217 ziyaretçi) 1/06/2023 (1217 ziyaretçi)
2/06/2023 (1174 ziyaretçi) 2/06/2023 (1174 ziyaretçi)
3/06/2023 (1171 ziyaretçi) 3/06/2023 (1171 ziyaretçi)
4/06/2023 (1214 ziyaretçi) 4/06/2023 (1214 ziyaretçi)
5/06/2023 (1376 ziyaretçi) 5/06/2023 (1376 ziyaretçi)
6/06/2023 (1711 ziyaretçi) 6/06/2023 (1711 ziyaretçi)
7/06/2023 (835 ziyaretçi) 7/06/2023 (835 ziyaretçi)
8/06/2023 (767 ziyaretçi) 8/06/2023 (767 ziyaretçi)
9/06/2023 (736 ziyaretçi) 9/06/2023 (736 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (25465 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (20891 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (20865 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (20387 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (19351 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (17821 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (17718 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (17514 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (17334 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (16970 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (18872 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (18519 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (18437 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (18433 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (18371 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (18055 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17688 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (17428 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (16795 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (16775 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17705 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (16945 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (15755 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (15601 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (15209 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (14657 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (14575 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (14374 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (13896 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (13634 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (20597 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (17302 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (17284 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (16706 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (14358 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (14357 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (14086 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (13956 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (12743 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (10514 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (14896 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (12003 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (10622 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (10537 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (10401 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (10400 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (10232 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (10066 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (10020 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (9969 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (10641 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (10198 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (10110 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (9890 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (9586 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (9586 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (9522 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (9335 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (9247 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (9126 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (10011 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (9862 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (9453 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (9449 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (9115 kez)

Habib Acemî (9092 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8935 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8812 kez)

Ahmed Safi Bey (8750 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8739 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (11153 kez)

Nakşibendiyye (10639 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (10210 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (10194 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (10056 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (10045 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (10023 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (9948 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (9583 kez)

İslâm Felsefesi İle İlgili Fransızca Etüdlere Umumi Bir Bakış (9492 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1045 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (403 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (312 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45393 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19903 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (18071 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11836 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (11714 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11136 kez)

İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları (11073 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10912 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10611 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (18405 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2874 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (876 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9456 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (1199 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (935 kez)

İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali (816 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (756 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (621 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (445 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (363 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (358 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5555 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3832 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3342 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (3234 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2271 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1974 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1764 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1285 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1165 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (1078 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7030 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6789 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6393 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6129 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5509 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4866 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (4018 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3775 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3416 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3407 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2441 kez)

Murad Buhârî (1308 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1204 kez)

Mehmed Emin Tokadî (709 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2662 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (778 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45393 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19903 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (18071 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11836 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (11714 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11136 kez)

İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları (11073 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10912 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10611 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com