Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 290


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
14/04/2020 (737 ziyaretçi) 14/04/2020 (737 ziyaretçi)
15/04/2020 (742 ziyaretçi) 15/04/2020 (742 ziyaretçi)
16/04/2020 (758 ziyaretçi) 16/04/2020 (758 ziyaretçi)
17/04/2020 (733 ziyaretçi) 17/04/2020 (733 ziyaretçi)
18/04/2020 (751 ziyaretçi) 18/04/2020 (751 ziyaretçi)
19/04/2020 (733 ziyaretçi) 19/04/2020 (733 ziyaretçi)
20/04/2020 (721 ziyaretçi) 20/04/2020 (721 ziyaretçi)
21/04/2020 (727 ziyaretçi) 21/04/2020 (727 ziyaretçi)
22/04/2020 (701 ziyaretçi) 22/04/2020 (701 ziyaretçi)
23/04/2020 (705 ziyaretçi) 23/04/2020 (705 ziyaretçi)
24/04/2020 (746 ziyaretçi) 24/04/2020 (746 ziyaretçi)
25/04/2020 (739 ziyaretçi) 25/04/2020 (739 ziyaretçi)
26/04/2020 (763 ziyaretçi) 26/04/2020 (763 ziyaretçi)
27/04/2020 (717 ziyaretçi) 27/04/2020 (717 ziyaretçi)
28/04/2020 (701 ziyaretçi) 28/04/2020 (701 ziyaretçi)
29/04/2020 (674 ziyaretçi) 29/04/2020 (674 ziyaretçi)
30/04/2020 (726 ziyaretçi) 30/04/2020 (726 ziyaretçi)
1/05/2020 (734 ziyaretçi) 1/05/2020 (734 ziyaretçi)
2/05/2020 (740 ziyaretçi) 2/05/2020 (740 ziyaretçi)
3/05/2020 (552 ziyaretçi) 3/05/2020 (552 ziyaretçi)
4/05/2020 (666 ziyaretçi) 4/05/2020 (666 ziyaretçi)
5/05/2020 (660 ziyaretçi) 5/05/2020 (660 ziyaretçi)
6/05/2020 (726 ziyaretçi) 6/05/2020 (726 ziyaretçi)
7/05/2020 (654 ziyaretçi) 7/05/2020 (654 ziyaretçi)
8/05/2020 (572 ziyaretçi) 8/05/2020 (572 ziyaretçi)
9/05/2020 (710 ziyaretçi) 9/05/2020 (710 ziyaretçi)
10/05/2020 (644 ziyaretçi) 10/05/2020 (644 ziyaretçi)
11/05/2020 (682 ziyaretçi) 11/05/2020 (682 ziyaretçi)
12/05/2020 (724 ziyaretçi) 12/05/2020 (724 ziyaretçi)
13/05/2020 (744 ziyaretçi) 13/05/2020 (744 ziyaretçi)
14/05/2020 (732 ziyaretçi) 14/05/2020 (732 ziyaretçi)
15/05/2020 (709 ziyaretçi) 15/05/2020 (709 ziyaretçi)
16/05/2020 (734 ziyaretçi) 16/05/2020 (734 ziyaretçi)
17/05/2020 (769 ziyaretçi) 17/05/2020 (769 ziyaretçi)
18/05/2020 (756 ziyaretçi) 18/05/2020 (756 ziyaretçi)
19/05/2020 (760 ziyaretçi) 19/05/2020 (760 ziyaretçi)
20/05/2020 (724 ziyaretçi) 20/05/2020 (724 ziyaretçi)
21/05/2020 (474 ziyaretçi) 21/05/2020 (474 ziyaretçi)
22/05/2020 (323 ziyaretçi) 22/05/2020 (323 ziyaretçi)
23/05/2020 (365 ziyaretçi) 23/05/2020 (365 ziyaretçi)
24/05/2020 (403 ziyaretçi) 24/05/2020 (403 ziyaretçi)
25/05/2020 (518 ziyaretçi) 25/05/2020 (518 ziyaretçi)
26/05/2020 (665 ziyaretçi) 26/05/2020 (665 ziyaretçi)
27/05/2020 (644 ziyaretçi) 27/05/2020 (644 ziyaretçi)
28/05/2020 (410 ziyaretçi) 28/05/2020 (410 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (13459 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (11895 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (11809 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (11588 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (11518 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10830 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (10701 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (10577 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (10391 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (10318 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (11105 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (11084 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10921 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (10883 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (10808 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10750 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (10635 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (10507 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (10372 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (10359 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10569 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (10094 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (10083 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9885 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9717 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9560 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9415 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (9367 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (9144 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8993 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11800 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10619 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (10069 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10024 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9392 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (9318 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (9276 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (9238 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8744 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8041 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9621 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8533 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8054 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7984 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7982 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7895 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7884 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7839 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7829 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7802 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8147 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7934 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7908 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7790 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7769 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7722 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7630 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7615 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7608 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7586 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7846 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7839 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7612 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7547 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7544 kez)

Habib Acemî (7459 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7449 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7445 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7423 kez)

Ahmed Safi Bey (7388 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8840 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8269 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7973 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7911 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7910 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7893 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7866 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7802 kez)

Tasavvuf (7688 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7660 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (997 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (111 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (61 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44585 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13269 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12946 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10490 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9872 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9137 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8970 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8815 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (8819 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (635 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (434 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1987 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (495 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4874 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2537 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2078 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1619 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1511 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1355 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1238 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (950 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (879 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (806 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6294 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5723 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4642 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4566 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3930 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3911 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3468 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3158 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2939 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2908 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1825 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (910 kez)

Murad Buhârî (823 kez)

Veli (524 kez)

Mehmed Emin Tokadî (295 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2137 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (1503 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (482 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44585 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13269 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12946 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10490 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9872 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9137 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8970 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8815 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8750 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com