Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 297


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
11/10/2020 (492 ziyaretçi) 11/10/2020 (492 ziyaretçi)
12/10/2020 (504 ziyaretçi) 12/10/2020 (504 ziyaretçi)
13/10/2020 (533 ziyaretçi) 13/10/2020 (533 ziyaretçi)
14/10/2020 (522 ziyaretçi) 14/10/2020 (522 ziyaretçi)
15/10/2020 (509 ziyaretçi) 15/10/2020 (509 ziyaretçi)
16/10/2020 (511 ziyaretçi) 16/10/2020 (511 ziyaretçi)
17/10/2020 (498 ziyaretçi) 17/10/2020 (498 ziyaretçi)
18/10/2020 (519 ziyaretçi) 18/10/2020 (519 ziyaretçi)
19/10/2020 (492 ziyaretçi) 19/10/2020 (492 ziyaretçi)
20/10/2020 (550 ziyaretçi) 20/10/2020 (550 ziyaretçi)
21/10/2020 (532 ziyaretçi) 21/10/2020 (532 ziyaretçi)
22/10/2020 (526 ziyaretçi) 22/10/2020 (526 ziyaretçi)
23/10/2020 (514 ziyaretçi) 23/10/2020 (514 ziyaretçi)
24/10/2020 (509 ziyaretçi) 24/10/2020 (509 ziyaretçi)
25/10/2020 (561 ziyaretçi) 25/10/2020 (561 ziyaretçi)
26/10/2020 (520 ziyaretçi) 26/10/2020 (520 ziyaretçi)
27/10/2020 (536 ziyaretçi) 27/10/2020 (536 ziyaretçi)
28/10/2020 (518 ziyaretçi) 28/10/2020 (518 ziyaretçi)
29/10/2020 (512 ziyaretçi) 29/10/2020 (512 ziyaretçi)
30/10/2020 (563 ziyaretçi) 30/10/2020 (563 ziyaretçi)
31/10/2020 (524 ziyaretçi) 31/10/2020 (524 ziyaretçi)
1/11/2020 (549 ziyaretçi) 1/11/2020 (549 ziyaretçi)
2/11/2020 (554 ziyaretçi) 2/11/2020 (554 ziyaretçi)
3/11/2020 (598 ziyaretçi) 3/11/2020 (598 ziyaretçi)
4/11/2020 (537 ziyaretçi) 4/11/2020 (537 ziyaretçi)
5/11/2020 (561 ziyaretçi) 5/11/2020 (561 ziyaretçi)
6/11/2020 (517 ziyaretçi) 6/11/2020 (517 ziyaretçi)
7/11/2020 (548 ziyaretçi) 7/11/2020 (548 ziyaretçi)
8/11/2020 (528 ziyaretçi) 8/11/2020 (528 ziyaretçi)
9/11/2020 (544 ziyaretçi) 9/11/2020 (544 ziyaretçi)
10/11/2020 (563 ziyaretçi) 10/11/2020 (563 ziyaretçi)
11/11/2020 (543 ziyaretçi) 11/11/2020 (543 ziyaretçi)
12/11/2020 (529 ziyaretçi) 12/11/2020 (529 ziyaretçi)
13/11/2020 (527 ziyaretçi) 13/11/2020 (527 ziyaretçi)
14/11/2020 (525 ziyaretçi) 14/11/2020 (525 ziyaretçi)
15/11/2020 (532 ziyaretçi) 15/11/2020 (532 ziyaretçi)
16/11/2020 (535 ziyaretçi) 16/11/2020 (535 ziyaretçi)
17/11/2020 (574 ziyaretçi) 17/11/2020 (574 ziyaretçi)
18/11/2020 (522 ziyaretçi) 18/11/2020 (522 ziyaretçi)
19/11/2020 (596 ziyaretçi) 19/11/2020 (596 ziyaretçi)
20/11/2020 (553 ziyaretçi) 20/11/2020 (553 ziyaretçi)
21/11/2020 (542 ziyaretçi) 21/11/2020 (542 ziyaretçi)
22/11/2020 (565 ziyaretçi) 22/11/2020 (565 ziyaretçi)
23/11/2020 (579 ziyaretçi) 23/11/2020 (579 ziyaretçi)
24/11/2020 (426 ziyaretçi) 24/11/2020 (426 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (15358 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (13385 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (13330 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (12996 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (12851 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (11986 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (11842 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (11822 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (11414 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (11406 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (12350 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (12308 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (12134 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (12084 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (12007 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (11979 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11920 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (11567 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (11559 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (11405 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11783 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (11225 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (11040 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (10864 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (10651 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (10370 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (10246 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10192 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (9981 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9765 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (13280 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11768 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (11283 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11087 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (10257 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (10167 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (10081 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (10078 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9411 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8431 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (10507 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (9105 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8466 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8449 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8404 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8296 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8286 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (8223 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (8185 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (8183 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8516 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8274 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8267 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8115 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8106 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (8043 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7893 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7872 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7866 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7852 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (8214 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8184 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7877 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7826 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7802 kez)

Habib Acemî (7689 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7688 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7661 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7655 kez)

Ahmed Safi Bey (7625 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9280 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8736 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8338 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8265 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8255 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8245 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (8194 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (8175 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7986 kez)

Tasavvuf (7974 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1000 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (98 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (93 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44731 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (14085 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13698 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10587 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9968 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9396 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9109 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9064 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (2814 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (760 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (686 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (3621 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (553 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4986 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2854 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2421 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1738 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1662 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1628 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1325 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1197 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1021 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (854 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6382 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5809 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4760 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4728 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4236 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3995 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3545 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3236 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3016 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2995 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1916 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (950 kez)

Murad Buhârî (906 kez)

Mehmed Emin Tokadî (368 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2265 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (519 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44731 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (14085 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13698 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10587 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9968 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9396 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9109 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9064 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8926 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com