Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 19/09/2019 (1606 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 264


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
7/08/2019 (821 ziyaretçi) 7/08/2019 (821 ziyaretçi)
8/08/2019 (982 ziyaretçi) 8/08/2019 (982 ziyaretçi)
9/08/2019 (911 ziyaretçi) 9/08/2019 (911 ziyaretçi)
10/08/2019 (869 ziyaretçi) 10/08/2019 (869 ziyaretçi)
11/08/2019 (914 ziyaretçi) 11/08/2019 (914 ziyaretçi)
12/08/2019 (1091 ziyaretçi) 12/08/2019 (1091 ziyaretçi)
13/08/2019 (904 ziyaretçi) 13/08/2019 (904 ziyaretçi)
14/08/2019 (945 ziyaretçi) 14/08/2019 (945 ziyaretçi)
15/08/2019 (1146 ziyaretçi) 15/08/2019 (1146 ziyaretçi)
16/08/2019 (1208 ziyaretçi) 16/08/2019 (1208 ziyaretçi)
17/08/2019 (918 ziyaretçi) 17/08/2019 (918 ziyaretçi)
18/08/2019 (960 ziyaretçi) 18/08/2019 (960 ziyaretçi)
19/08/2019 (937 ziyaretçi) 19/08/2019 (937 ziyaretçi)
20/08/2019 (1007 ziyaretçi) 20/08/2019 (1007 ziyaretçi)
21/08/2019 (941 ziyaretçi) 21/08/2019 (941 ziyaretçi)
22/08/2019 (1178 ziyaretçi) 22/08/2019 (1178 ziyaretçi)
23/08/2019 (1092 ziyaretçi) 23/08/2019 (1092 ziyaretçi)
24/08/2019 (1228 ziyaretçi) 24/08/2019 (1228 ziyaretçi)
25/08/2019 (1005 ziyaretçi) 25/08/2019 (1005 ziyaretçi)
26/08/2019 (993 ziyaretçi) 26/08/2019 (993 ziyaretçi)
27/08/2019 (891 ziyaretçi) 27/08/2019 (891 ziyaretçi)
28/08/2019 (1140 ziyaretçi) 28/08/2019 (1140 ziyaretçi)
29/08/2019 (1173 ziyaretçi) 29/08/2019 (1173 ziyaretçi)
30/08/2019 (1276 ziyaretçi) 30/08/2019 (1276 ziyaretçi)
31/08/2019 (1122 ziyaretçi) 31/08/2019 (1122 ziyaretçi)
1/09/2019 (1168 ziyaretçi) 1/09/2019 (1168 ziyaretçi)
2/09/2019 (1118 ziyaretçi) 2/09/2019 (1118 ziyaretçi)
3/09/2019 (1014 ziyaretçi) 3/09/2019 (1014 ziyaretçi)
4/09/2019 (1345 ziyaretçi) 4/09/2019 (1345 ziyaretçi)
5/09/2019 (1312 ziyaretçi) 5/09/2019 (1312 ziyaretçi)
6/09/2019 (1483 ziyaretçi) 6/09/2019 (1483 ziyaretçi)
7/09/2019 (1395 ziyaretçi) 7/09/2019 (1395 ziyaretçi)
8/09/2019 (1219 ziyaretçi) 8/09/2019 (1219 ziyaretçi)
9/09/2019 (639 ziyaretçi) 9/09/2019 (639 ziyaretçi)
10/09/2019 (1310 ziyaretçi) 10/09/2019 (1310 ziyaretçi)
11/09/2019 (1304 ziyaretçi) 11/09/2019 (1304 ziyaretçi)
12/09/2019 (1474 ziyaretçi) 12/09/2019 (1474 ziyaretçi)
13/09/2019 (1325 ziyaretçi) 13/09/2019 (1325 ziyaretçi)
14/09/2019 (1343 ziyaretçi) 14/09/2019 (1343 ziyaretçi)
15/09/2019 (1509 ziyaretçi) 15/09/2019 (1509 ziyaretçi)
16/09/2019 (1461 ziyaretçi) 16/09/2019 (1461 ziyaretçi)
17/09/2019 (1514 ziyaretçi) 17/09/2019 (1514 ziyaretçi)
18/09/2019 (1357 ziyaretçi) 18/09/2019 (1357 ziyaretçi)
19/09/2019 (1606 ziyaretçi) 19/09/2019 (1606 ziyaretçi)
20/09/2019 (1075 ziyaretçi) 20/09/2019 (1075 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (11873 kez)

Visale Yolculuk (11185 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (10872 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (10763 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (10545 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (10544 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10027 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (9907 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9873 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9620 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (10171 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10073 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (10064 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9991 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (9959 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (9908 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9906 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9696 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9693 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9545 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9830 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9478 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9469 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9286 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9134 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9000 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8931 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8834 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8734 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8577 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10787 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9862 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9566 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9445 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9361 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8907 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8809 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8795 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8768 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8357 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9062 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8173 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7798 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7765 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7718 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7695 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7652 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7642 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7618 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7594 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7708 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7536 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7534 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7492 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7414 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7396 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7363 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7326 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7292 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7274 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7596 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7571 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7408 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7389 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7326 kez)

Habib Acemî (7291 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7281 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7268 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7252 kez)

Ahmed Safi Bey (7239 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8073 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7955 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7706 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7659 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7655 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7655 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7633 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7591 kez)

Tasavvuf (7522 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7481 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44438 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12844 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12339 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10372 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9789 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8929 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8878 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8686 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (620 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (578 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (61 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1529 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1200 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (431 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4715 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2141 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1722 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1543 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1367 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1179 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1056 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (884 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (763 kez)

Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu (621 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6216 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5634 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4514 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4467 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3797 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3766 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3400 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3077 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2881 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2817 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1741 kez)

Murad Buhârî (723 kez)

Veli (491 kez)

Mehmed Emin Tokadî (208 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (203 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2014 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (439 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (138 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44438 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12844 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12339 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10372 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9789 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8929 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8878 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8686 kez)

İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması (8538 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com