Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 243


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
8/02/2019 (528 ziyaretçi) 8/02/2019 (528 ziyaretçi)
9/02/2019 (491 ziyaretçi) 9/02/2019 (491 ziyaretçi)
10/02/2019 (569 ziyaretçi) 10/02/2019 (569 ziyaretçi)
11/02/2019 (535 ziyaretçi) 11/02/2019 (535 ziyaretçi)
12/02/2019 (558 ziyaretçi) 12/02/2019 (558 ziyaretçi)
13/02/2019 (566 ziyaretçi) 13/02/2019 (566 ziyaretçi)
14/02/2019 (538 ziyaretçi) 14/02/2019 (538 ziyaretçi)
15/02/2019 (564 ziyaretçi) 15/02/2019 (564 ziyaretçi)
16/02/2019 (568 ziyaretçi) 16/02/2019 (568 ziyaretçi)
17/02/2019 (529 ziyaretçi) 17/02/2019 (529 ziyaretçi)
18/02/2019 (539 ziyaretçi) 18/02/2019 (539 ziyaretçi)
19/02/2019 (587 ziyaretçi) 19/02/2019 (587 ziyaretçi)
20/02/2019 (714 ziyaretçi) 20/02/2019 (714 ziyaretçi)
21/02/2019 (745 ziyaretçi) 21/02/2019 (745 ziyaretçi)
22/02/2019 (778 ziyaretçi) 22/02/2019 (778 ziyaretçi)
23/02/2019 (775 ziyaretçi) 23/02/2019 (775 ziyaretçi)
24/02/2019 (775 ziyaretçi) 24/02/2019 (775 ziyaretçi)
25/02/2019 (721 ziyaretçi) 25/02/2019 (721 ziyaretçi)
26/02/2019 (726 ziyaretçi) 26/02/2019 (726 ziyaretçi)
27/02/2019 (727 ziyaretçi) 27/02/2019 (727 ziyaretçi)
28/02/2019 (753 ziyaretçi) 28/02/2019 (753 ziyaretçi)
1/03/2019 (744 ziyaretçi) 1/03/2019 (744 ziyaretçi)
2/03/2019 (747 ziyaretçi) 2/03/2019 (747 ziyaretçi)
3/03/2019 (664 ziyaretçi) 3/03/2019 (664 ziyaretçi)
4/03/2019 (735 ziyaretçi) 4/03/2019 (735 ziyaretçi)
5/03/2019 (732 ziyaretçi) 5/03/2019 (732 ziyaretçi)
6/03/2019 (753 ziyaretçi) 6/03/2019 (753 ziyaretçi)
7/03/2019 (706 ziyaretçi) 7/03/2019 (706 ziyaretçi)
8/03/2019 (687 ziyaretçi) 8/03/2019 (687 ziyaretçi)
9/03/2019 (618 ziyaretçi) 9/03/2019 (618 ziyaretçi)
10/03/2019 (610 ziyaretçi) 10/03/2019 (610 ziyaretçi)
11/03/2019 (662 ziyaretçi) 11/03/2019 (662 ziyaretçi)
12/03/2019 (641 ziyaretçi) 12/03/2019 (641 ziyaretçi)
13/03/2019 (591 ziyaretçi) 13/03/2019 (591 ziyaretçi)
14/03/2019 (665 ziyaretçi) 14/03/2019 (665 ziyaretçi)
15/03/2019 (673 ziyaretçi) 15/03/2019 (673 ziyaretçi)
16/03/2019 (674 ziyaretçi) 16/03/2019 (674 ziyaretçi)
17/03/2019 (665 ziyaretçi) 17/03/2019 (665 ziyaretçi)
18/03/2019 (676 ziyaretçi) 18/03/2019 (676 ziyaretçi)
19/03/2019 (403 ziyaretçi) 19/03/2019 (403 ziyaretçi)
20/03/2019 (719 ziyaretçi) 20/03/2019 (719 ziyaretçi)
21/03/2019 (737 ziyaretçi) 21/03/2019 (737 ziyaretçi)
22/03/2019 (739 ziyaretçi) 22/03/2019 (739 ziyaretçi)
23/03/2019 (721 ziyaretçi) 23/03/2019 (721 ziyaretçi)
24/03/2019 (673 ziyaretçi) 24/03/2019 (673 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (10232 kez)

Visale Yolculuk (9808 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (9599 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (9459 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (9380 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (9347 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (9021 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (8934 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (8902 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (8693 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (9105 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (9025 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9010 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (8998 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (8940 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (8919 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8883 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (8816 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (8716 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (8707 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8856 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (8645 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8641 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (8536 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8356 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8303 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8206 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8196 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8138 kez)

Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri (7971 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9476 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8888 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (8671 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8612 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (8510 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8210 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8168 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8139 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8056 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (7873 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8350 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7710 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7452 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7429 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7391 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7391 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7359 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7339 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (7319 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7318 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7350 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7260 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7246 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7188 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7147 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7138 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7130 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7096 kez)

Prof. Dr. Mustafa Kara ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7084 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7081 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7319 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7282 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7182 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7176 kez)

Habib Acemî (7112 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7109 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7081 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7079 kez)

Ahmed Safi Bey (7056 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7053 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7549 kez)

Nakşibendiyye (7476 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7393 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7337 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7327 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7326 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7325 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7293 kez)

Tasavvuf (7260 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7242 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44320 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13160 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12651 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12205 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10255 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9717 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8788 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8784 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (6480 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (502 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (37 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1527 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1480 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (373 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4566 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2112 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1818 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1506 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1495 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1274 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1147 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (831 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (735 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (627 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6126 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5534 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4422 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4405 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3692 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3683 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3334 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2987 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2829 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2757 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1704 kez)

Murad Buhârî (669 kez)

Veli (461 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (161 kez)

Mehmed Emin Tokadî (140 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1960 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (403 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (124 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44320 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13160 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12651 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12205 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10255 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9717 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8788 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8784 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8514 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com