Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 293


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
7/08/2020 (509 ziyaretçi) 7/08/2020 (509 ziyaretçi)
8/08/2020 (539 ziyaretçi) 8/08/2020 (539 ziyaretçi)
9/08/2020 (507 ziyaretçi) 9/08/2020 (507 ziyaretçi)
10/08/2020 (510 ziyaretçi) 10/08/2020 (510 ziyaretçi)
11/08/2020 (526 ziyaretçi) 11/08/2020 (526 ziyaretçi)
12/08/2020 (534 ziyaretçi) 12/08/2020 (534 ziyaretçi)
13/08/2020 (528 ziyaretçi) 13/08/2020 (528 ziyaretçi)
14/08/2020 (569 ziyaretçi) 14/08/2020 (569 ziyaretçi)
15/08/2020 (574 ziyaretçi) 15/08/2020 (574 ziyaretçi)
16/08/2020 (567 ziyaretçi) 16/08/2020 (567 ziyaretçi)
17/08/2020 (547 ziyaretçi) 17/08/2020 (547 ziyaretçi)
18/08/2020 (580 ziyaretçi) 18/08/2020 (580 ziyaretçi)
19/08/2020 (565 ziyaretçi) 19/08/2020 (565 ziyaretçi)
20/08/2020 (537 ziyaretçi) 20/08/2020 (537 ziyaretçi)
21/08/2020 (560 ziyaretçi) 21/08/2020 (560 ziyaretçi)
22/08/2020 (531 ziyaretçi) 22/08/2020 (531 ziyaretçi)
23/08/2020 (547 ziyaretçi) 23/08/2020 (547 ziyaretçi)
24/08/2020 (563 ziyaretçi) 24/08/2020 (563 ziyaretçi)
25/08/2020 (538 ziyaretçi) 25/08/2020 (538 ziyaretçi)
26/08/2020 (486 ziyaretçi) 26/08/2020 (486 ziyaretçi)
27/08/2020 (527 ziyaretçi) 27/08/2020 (527 ziyaretçi)
28/08/2020 (530 ziyaretçi) 28/08/2020 (530 ziyaretçi)
29/08/2020 (493 ziyaretçi) 29/08/2020 (493 ziyaretçi)
30/08/2020 (507 ziyaretçi) 30/08/2020 (507 ziyaretçi)
31/08/2020 (517 ziyaretçi) 31/08/2020 (517 ziyaretçi)
1/09/2020 (507 ziyaretçi) 1/09/2020 (507 ziyaretçi)
2/09/2020 (522 ziyaretçi) 2/09/2020 (522 ziyaretçi)
3/09/2020 (524 ziyaretçi) 3/09/2020 (524 ziyaretçi)
4/09/2020 (502 ziyaretçi) 4/09/2020 (502 ziyaretçi)
5/09/2020 (548 ziyaretçi) 5/09/2020 (548 ziyaretçi)
6/09/2020 (525 ziyaretçi) 6/09/2020 (525 ziyaretçi)
7/09/2020 (524 ziyaretçi) 7/09/2020 (524 ziyaretçi)
8/09/2020 (530 ziyaretçi) 8/09/2020 (530 ziyaretçi)
9/09/2020 (518 ziyaretçi) 9/09/2020 (518 ziyaretçi)
10/09/2020 (529 ziyaretçi) 10/09/2020 (529 ziyaretçi)
11/09/2020 (505 ziyaretçi) 11/09/2020 (505 ziyaretçi)
12/09/2020 (498 ziyaretçi) 12/09/2020 (498 ziyaretçi)
13/09/2020 (472 ziyaretçi) 13/09/2020 (472 ziyaretçi)
14/09/2020 (495 ziyaretçi) 14/09/2020 (495 ziyaretçi)
15/09/2020 (513 ziyaretçi) 15/09/2020 (513 ziyaretçi)
16/09/2020 (544 ziyaretçi) 16/09/2020 (544 ziyaretçi)
17/09/2020 (514 ziyaretçi) 17/09/2020 (514 ziyaretçi)
18/09/2020 (517 ziyaretçi) 18/09/2020 (517 ziyaretçi)
19/09/2020 (478 ziyaretçi) 19/09/2020 (478 ziyaretçi)
20/09/2020 (446 ziyaretçi) 20/09/2020 (446 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (14712 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (12879 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (12798 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (12470 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (12416 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (11593 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (11442 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (11396 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (11062 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (11036 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (11923 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (11896 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (11701 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (11672 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (11587 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (11537 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11528 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (11187 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (11139 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (11038 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11356 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (10822 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (10705 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (10519 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (10314 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (10105 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9958 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (9889 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (9715 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9489 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (12755 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11376 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (10849 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10692 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9963 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (9875 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (9798 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (9778 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9188 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8298 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (10204 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8902 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8318 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8290 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8263 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8150 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8147 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (8088 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (8058 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (8053 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8395 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8168 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8162 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8015 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8001 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7947 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7811 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7794 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7773 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7767 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (8090 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8065 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7782 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7730 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7715 kez)

Habib Acemî (7615 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7613 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7584 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7573 kez)

Ahmed Safi Bey (7536 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9165 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8571 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8209 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8136 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8133 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8129 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (8078 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (8045 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7876 kez)

Tasavvuf (7874 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1000 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (81 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (72 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44680 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13782 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13444 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10551 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9935 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9295 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9029 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8979 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (1466 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (671 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (589 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (3056 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (533 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4959 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2746 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2334 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1692 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1595 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1523 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1290 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1103 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (997 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (837 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6354 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5779 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4716 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4659 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4135 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3969 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3523 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3209 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2991 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2971 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1879 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (935 kez)

Murad Buhârî (876 kez)

Mehmed Emin Tokadî (336 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2213 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (509 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44680 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13782 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13444 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10551 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9935 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9295 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9029 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8979 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8874 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com