Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU
04-06 Kasım 2016, Amasya

Amasya, uzun tarihi geçmişi içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim Anadolu şehirlerindendir. Şehir Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde siyasi, dini, idari ve kültürel açıdan önemli bir merkez olarak kullanılmıştır. Müslümanların yönetimine geçmesiyle beraber, birçok yönden İslam Medeniyeti’nin karakterini almıştır. Camiler, medreseler, dâru’l-kurrâlar, tekke ve dergâhlarla beraber hanlar, hamamlar ve kervansaraylar gibi tesis edilen diğer kurumlar buna tanıklık etmektedir. Şüphesiz Osmanlı Döneminde şehzadelerin devlet tecrübesi kazandığı bir mekân olması, şehrin ilmi ve kültürel açıdan da gelişmesine imkân tanımıştır. 1861 yılında şehre gelen seyyah G. Perrot, şahit olduğu ilmi canlılık nedeniyle Amasya’yı, “Anadolu’nun Oxford”u şeklinde tarif etmiş ve buradaki medreselerde iki bin kadar öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etmiştir. Amasya Şehir Tarihlerinin öncüsü Mustafa Vazıh Efendi (v. 1831) de eserinde, Amasya’da ilmiye sınıfının çokluğundan bahsetmektedir.
Çeşitli yazar ve seyyahların anlatımında Amasya’ya verilen bazı dikkat çekici nitelemeler, şehrin ilmi ve kültürel yönüyle ön plana çıktığını göstermektedir. Amasya’nın, tarih kitapları, şer’î belgeler, ilmiye ve sufiye icazetnamelerinde, Medîne-i hükemâ, Bağdâdü’r-Rûm, Kubbetü’l-ülemâ, Türbetü’l-evliyâ, Dâru’l-iz gibi seçkin vasıflarla anıldığı beyan edilmektedir. Şüphesiz bu vasıflar, Amasya’nın tarihte bir ilim ve kültür şehri kimliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Amasya’da birçok eğitim müessesesi kurulmuştur. Yerel olduğu kadar genel Türk tarihi açısından da önemli olduğu kaydedilen “Amasya Tarihi” adlı ünlü eserinde Abdi Zade Hüseyin Hüsameddin Yasar (v. 1939), “Amasya ulûm ve meârif sayesinde mâden-i ulemâ, medâris ve mekâtib sayesinde merkez-i fuzalâ olduğu münasebetle her tarafı; medâris-i ulûm, her ciheti, mekâtib-i meâriftir.” demektedir.


İşte bu ve diğer eğitim kurumlarında önemli ilim, fikir ve sanat adamları yetişmiştir. Osmanlı âlimlerine ilişkin telif edilen tabakat ve tezkere kitapları Amasyalı birçok âlime yer vermekte ve yine yazma eser kütüphanelerinde Amasyalı âlimlerin telif ya da tercüme ettiği pek çok yazma eser bulunmaktadır. Kendisi de Amasyalı olan Osman Fevzi Olcay’ın (v. 1973) “Amasya Şehri” ve “Amasya Meşâhiri” adlı eserlerinde Amasya âlimlerinin hayatlarına ve onların telif ettiği belli başlı bazı eserlere yer verilmiştir. Bunun yanında ilmi bir merkez olması hasebiyle diğer Anadolu şehirlerinden pek çok âlim Amasya’ya yerleşmiş ve burada ilim ve irşat faaliyetinde bulunmuştur.
Gördüğümüz kadarıyla Amasyalı âlimlerin yazdığı eserler, Tefsir, Kıraat, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf gibi ilimlerden; Felsefe, Mantık, Dil-Edebiyat ve Tarihe kadar birçok alanda çeşitlilik arz etmektedir. Telif edilen eserlerin bir kısmı Osmanlı Türkçesi ile yazıldığı gibi önemli bir kısmı Arapça ve Farsça olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca bir âlimin birden fazla alanda eser telif edebildiği görülebilmektedir.
Düzenlenecek sempozyumda Amasya’da doğmuş veya Amasya’da ilim ve irşat faaliyetlerinde bulunmuş âlimler tanıtılacaktır.
Sempozyumun şu amaçları gerçekleştirmesi hedeflenmektedir:
1. Amasya’nın ilim ve kültür hayatına katkı sunmuş şahsiyetlerin ve onların yürütmüş olduğu çalışmaların tanıtılmasını sağlamak,
2. Amasya’nın dini, kültürel ve sosyal tarihini ortaya çıkarmak,
3. Osmanlı’nın ilmi birikim ve anlayışının tespit ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI
Sempozyumun muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:
Hadis
Şeyhzâde Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (944/1537)
Yusuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)
Halil b. Seyyid Abdüllatif el-Amâsî
Hıfzî-zâde Amâsî Osmân b. Alî (1151/1738)
el-Atufi, Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifoni (948/1541)
Fıkıh
İmadzade, Musa b. Musa el-Amâsî (836/1433)
Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî (922/1516)
İbn Hatib Kasim, Muhyiddin Muhammed b. Kasim el-Amâsî (940/1533)
Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1591)
Hızır b. Mehmed Amâsî (1086/1675)
Akifzade, Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amâsî (1223/1808)
Mustafa Vazıh Efendi (1247/1831)
Tefsir-Kıraat
Cemal Halveti İsmail b. Abdullah (899/1494)
Şah Hüseyin Çelebi en-Niksârî el-Amâsî (920/1514)
Hayreddîn Hızır b. Mahmûd Ömer Atufî el-Amâsî (948/1541)
Yusuf Sinaneddin el-Amâsî (1000/1591)
Hızır b. Mehmed el-Amâsî (1100/1688)
Yusuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)
Yegenzâde Mehmed b. Osman Amâsî 1180/1766
Kelam
Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî (922/1516)
Tâci Bey-zâde Sadi Çelebi (922/1516)
Muhyiddin Muhammed b. Kasim b. Ya'kub el-Amâsî (940/1533)
Şeyhzade, Abdurrahim b. Ali el-Amâsî (944/1537)
Dede Halife, Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim el-Amâsî (975/1567)
Yûsuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)
Abdülkerim b. Hüseyin b. Amâsî (1303)
Arapça
Dede Halife, Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim el-Amâsî (975/1567)
Kızıl Molla, Abdurrahman b. Seydi Ali el-Amâsî (983/1575)
Muhammed b. Ca'fer el-Amâsî (1051/1641)
Hızır b. Muhammed el-Amâsî (1086/1675)
Tasavvuf
Cemal Halveti İsmail b. Abdullah (899/1494)
Halimi, Lütfullah b. Yusuf b. Abdülhalim el-Amâsî (922/1516)
Habib Karamani
Hüseyin b. Mansur el-Amâsî
Akifzade, Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amâsî (1223/1808)
Mir Hamza Nigârî (1886)
Ahlak
Ahmed b. Hüsamüddin el-Amâsî
Taceddin İbrahim b. Hızır el-Germiyani el-Amâsî (815/1412)
Şükrullah b. Ahmed b. Zeynüddin el-Amâsî (894/1489)
Muhammed İlmi b. Mustafa el-Halveti el-Amâsî (1045/1635)
Ahmed b. Yahya b. Abdülvasi el-Amâsî (1151/1738)
Eğitim
Alaüddin Ali b. Hüseyin el-Amâsî (875/1470)
Felsefe
Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (922/1516)
Şah Hüseyin Çelebi en-Niksari el-Amâsî (920/1514)
Mantık
Şah Hüseyin Çelebi en-Niksari el-Amâsî (920/1514)
Abdülkerim b Hüseyin el-Amâsî (1303)
Edebiyat
Mihri Hatun (911/1506)
Tacibey-zâde Cafer Çelebi (921/1515)
Tarih
Şükrüllah b. Ahmed el-Amâsî (894/1489)
Münirî İbrâhîm Çelebî Amâsî (927/1523)
NOT: Burada örnek olarak verilen isimlerden başka Amasyalı Alimler de sempozyumda tebliğ konusu yapılabilecektir.

SEMPOZYUM ONUR KURULU
İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Amasya Valisi
Cafer ÖZDEMİR, Amasya Belediye Başkanı
Prof. Dr. Metin ORBAY, Amasya Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Bünyamin ERUL, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Halil APAYDIN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet PİRİNÇ, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih SOYSAL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nuran ÇETİN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Abdel Gani ADA, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

SEMPOZYUM BİLİM KURULU•
Prof. Dr. Ali AKPINAR, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Seed Ahmed Ali Othman ALAGEED, Al Neelain University, SUDAN
Prof. Dr. Kubra ALIYEVA, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi/AZERBAYCAN
Prof. Dr. Adem APAK, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Kerpetin ARPAGUŞ, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp BAŞ, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp BEKİRYAZICI, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf BENLİ, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup CİVELEK, Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Osman ÇETİN, Uludağ Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Nihat DALGIN, Sinop Üniversitesi
Prof. Dr. Hilal DERVİŞ, Al Jinan University, LÜBNAN
Prof. Dr. Abdullah ed-DİRŞEVÎ, King Faisal University, SAUDİ ARABİA
Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyamin ERUL, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Peter GRAF, Üniversitat Osnabrück/GERMANY
Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir GÜRLER, Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU, Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Ergin JABLE, Priştine Üniversitesi, KOSOVA
Prof. Dr. Salih KARACABEY, Yozgat Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KAYACIK, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Jaloliddin MİRZO, Termez Arkeoloji Müzesi/ÖZBEKİSTAN
Prof. Dr. Dheen MOHAMED, Hamad bin Khalifa University/KATAR
Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR, Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR, Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Rıza SAVAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Luigi SCRİNZİ, Miras Italy Representative/İTALYA
Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK, Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulhamit TÜFEKÇİOĞLU, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ, Uludağ Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Diyanet İşleri Başkanlığı
Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Alim YILDIZ, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Rubin ZEMON, Sosio-Kültürel Antropoloji Enstitüsü/MAKEDONYA
Prof. Dr. İslam ZHEMENEY, Kazak-Türk Süleyman Demirel Üniversitesi, KAZAKİSTAN
Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN, Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Halil APAYDIN, Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed ASWAD, University of Dammam, SAUDİ ARABİA
Doç. Dr. Caterina BORİ, University of Bologna/İTALYA
Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah ÇOLAK, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Suleman Mohammad Al-DGOOR, The University of Jordan, ÜRDÜN
Doç. Dr. Mücahit KAÇAR, Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Judith PFEIFFER, University of Oxford/ENGLAND
Doç. Dr. Nacih Abdullah SEMERA, International Islamic University/MALEZYA
Doç. Dr. Metin YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN, Uludağ Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU, Amasya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman KESKİNER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir TEKİN, Sinop Üniversitesi
Dr. Adem AYGÜN, Justus-Liebig-Universitat Giessen/GERMANY
Dr. Fatih KOCA, Ankara Üniversitesi
Dr. Agil ŞİRİNOV, Bakü Devlet Üniversitesi/AZERBAYCAN
• İsimler unvan ve soyada göre sıralanmıştır.

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih SOYSAL: 0535 248 96 84
Öğr. Gör. Galip GÜLER: 0506 585 14 15
Arş. Gör. Ümüt TORU: 0505 615 28 94

BİLDİRİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER
Bildiri dili Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinden biri olabilir.
Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en fazla 300-500 kelime olmalıdır.
Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiri metinleri 12, dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.
Bildiri metinleri en fazla A4 ebadında 20 sayfayı geçmemelidir.
NOT: Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır. Yol giderlerinin karşılanması hususunda ise daha sonra açıklama yapılacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 18 Haziran 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi : 01 Temmuz 2016
Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 21 Ekim 2016
Sempozyum Tarihi : 04-06 Kasım 2016

İLETİŞİM ve YAZIŞMA ADRESİ
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı,
05100, AMASYA
Tel: +90 (358) 260 00 64
Faks: +90 (358) 218 01 61

Tebliğ Özet ve Metinlerinin Gönderileceği E-Posta Adresi
alim@amasya.edu.tr

Sempozyum web adresi
amasyaalimleri.amasya.edu.tr

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com