Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ULUSLAR ARASI SOMUNCU BABA VE HULUSİ EFENDİ SEMPOZYUMU

ULUSLAR ARASI SOMUNCU BABA VE HULUSİ EFENDİ SEMPOZYUMU
Haziran 2012 DARENDE

Tarih içersinde milletlerin kültürlerinin ve medeniyetlerinin temel taşlarını meydana getiren, gelecek çağlara etki eden büyük insanlar vardır. Bu etki ki, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen özelliğinden hiçbir şey kaybetmez aynı sıcaklığını ve ağırlığını muhafaza eder. Yıllarca halkın belleğinde, gönlünde ve ruhunda yaşayarak o etki sahası genişleyerek devam eder. İnsan hayatının sırrını çok iyi bilen bu büyüklere, bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Tarihimiz bu büyük insanlarla doludur. İşte bu büyüklerden birisi de Somuncu Baba ismiyle bilinen Şeyh Hamid-i Velî (k.s)’dir.

Bu büyük insan, kısa sürede Anadolu’nun her köşesini tanımış ve değerini hissederek ona sahip çıkmıştır. Kendisi için eski kaynaklarda “Aktab-ı zaman, anların mürşidi” “Sahib-i zaman ve kutb-u daire-i imkân, ilm-i zahirde efdal.” “Kutb-u zaman ve halife-i hakikat habib-i rahman” tabirleri kullanılmıştır. Somuncu Baba Hazretleri nerede sırrı anlaşılmaya başlasa oradan uzaklaşmış sonunda oğlu Halil Taybi (k.s) ile Darende’ye gelmiştir. Darende’ye yerleşen Şeyh Hamid-i Velî (k.s) burayı şenlendirmiş, 1412 (H. 815) yılında ahirete irtihal etmiştir. Halen bu beldenin her noktasında onun izlerini görmek mümkündür. Burada halvethanesi ve camisi bulunmaktadır. Halen burada yaşayan torunları etkisini o günkü gibi devam ettirmektedirler. Osman Hulûsi Efendi Somuncu Baba Hazretlerinin 12. Kuşaktan torunudur.
Osman Hulûsi Efendi, XII. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevî ile başlayıp daha sonra Yunus Emre, Eşref oğlu Rumî, Niyazi Mısrî, Aziz Mahmud Hüdaî, Ahmet Kuddusî gibi isimlerle devam eden Tasavvuf Türk şiirinin XX. yüzyıldaki önemli bir temsilcisidir. Hakikate giden yolda vecd, şevk ve şuhud halinde yaşadıklarını ve gördüklerini bir tarafıyla klasik geleneğe, diğer taraftan irşad edici tarz ile ön planda tutan bir disiplin içinde şiir düzlemine çıkarmıştır.

Tasavvufî Türk Edebiyatı çerçevesinde ilahi aşk ile yazdığı şiirlerini “Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî” adı altında bir arada toplamıştır. Osman Hulûsi Efendi Divân’da daha çok aruz veznini kullanmış, hece vezniyle de şiirlerini yazmıştır. Bu şekilde hem Fuzûli ölçütüyle Divân hem de Yunus Emre ölçütüyle herkesin anlayacağı bir şekilde şiirler kaleme almıştır. Şiirlerindeki esas gayesi insanları irşad etmektir. Şiirlerini tasavvufî derinlik, manevî neşe, insanları hayra ve doğruya yöneltme amacıyla her türlü sanat kaygısından uzak olarak yazmıştır.

Osman Hulûsi Efendinin diğer bir eseri “Mektûbat-ı Hulûsî-i Dârendevî” dir. Çeşitli şahıslara yazdığı mektuplardan oluşan içerisinde şiirlerinde yer aldığı Osmanlıca bir eserdir. Nasihatnâme özelliği taşıyan bu mektuplarda insan-ı kâmil olma unsuru işlenirken muhtelif konulara tasavvufî açıdan bakılmak suretiyle sosyal hayattaki davranışlar hususunda öğütler verilmiştir. Mektuplarında zaman zaman ayet ve hadislerle telmihlerde bulunmuş, veya tercümelerini almış; Sâdî, Molla Câmi ve Mevlâna gibi büyüklerin sözlerine yer vermiştir. Böylelikle onun nazım da didaktik bir üslup kullandığı görülür.

İrşad vazifesinin yanı sıra sosyal faaliyetleri ve yaptırdığı eserlerle tanınan Osman Hulûsi Efendi Şeyh Hamid-i Velî Cami imam ve hatipliği sırasında yazarak irad etmiş olduğu hutbeleri “Şeyh Hamid-i Velî Minberinden Hutbeler” ismiyle neşredilmiştir. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan bu hutbelerde Hulûsi Efendi kendine mahsus rik’a el yazısını kullanmıştır.

Osman Hulûsi Efendinin hoşgörüsü, insanlara karşı yaklaşımı, âli cenaplığı, ahlakı, mütevazılık gibi güzel hasletleri insanları hayranlık içerisinde bırakmış bir manevî kuvvet ile insanları kendi etrafında toplamıştır. Hulûsi Efendi insanları doğru yola sevketmek için elinden geleni yapmış, tüm insanlara faydalı olmuştur. İnsanlarla çok güzel iletişim ve diyalog kurmasını başaran Osman Hulûsi Efendi insanların dertlerini dinleyerek, problemlerin çözümünde yardımcı olmuştur. Öyle ki, Darende ve çevresinde meydana gelen tartışma, husumet, kin ve kan davaları gibi problemlere Hulûsi Efendi usulüne göre çözümler bulmuştur.

Osman Hulûsi Efendi ahlakı, insan sevgisi, mütevazılıği, zekâsı, ilmi, yaşayışı, cömertliği ile insanlara örnek olmuştur. Hayatının her safhası Kur’an’dan bir gezinti, sünnetten bir tablo olmuştur.

Sizleri………Haziran 2012 tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Darende’de düzenlenecek olan ULUSLAR ARASI SOMUNCU BABA HULUSİ EFENDİ SEMPOZYUMU ‘na davet ediyoruz. Sempozyum tebliğleri İngilizce, Türkçe, Arapça, dillerde sunulabilir.

........... Üniversiteleri ile Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nın vermiş oldukları destekle düzenleme kurulunca organize edilecek olan bu Sempozyumda; Somuncu Baba (Şeyh Hâmidî Velî) ve Neseb-i Âlîsi,Somuncu Baba’nın Halifeleri ve Eserleri, Hulusi Efendi Hazretleri ve eserleri ile Tasavvuf konuları Türkiye ve Türkiye dışındaki gönül dostları tarafından çok yönlü olarak işlenilmesi ve ortaya konulması düşünülmektedir.

Sizleri, Anadolu coğrafyasının inanç önderi,vatan toprağımızın manevi sahipleri ve onlarla serpilmiş,gelişmiş ve yayılmış zenginliklerimizle ilgili olarak, Sempozyuma davet ediyoruz.Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu


ONUR KURULU

Program yapacağımız illerin Valileri ( İstanbul, Bursa, Darende)
Program yapacağımız illerin Belediye Başkanları
Program yapacağımız illerin Rektörleri
Hamid Hamideddin ATEŞ Efendi
Darende Kaymakamı
Darende Belediye Başkanı
Darende ve Malatya’dan ;
Oda,Borsa,Birlik Başkanları ile sempozyuma maddi ve manevi desteği olabilecek şahsiyet ve kurumlar

SEMPOZYUMUNUN KONULARI
-Somuncu Baba (Şeyh Hâmid-î Velî )
-Somuncu Baba’nın eserleri
-Somuncu Baba’nın Halifeleri ( Hacı Bayram Veli, Akşeyh, Aziz Mahmut Hüdayi vb...)
- İrşad ve İrşad metodu
- Somuncu Baba hazretlerinin ahfadı (Neseb-i Âlîsi), Önemli Şahsiyetler
- Osmanlı Üzerindeki Etkileri, Hükümdarlarla ilişkileri
- Yeseviliğin Anadolu üzerindeki Etkileri
- Yeseviliğin Nakşilik üzerindeki tesirleri
- Divân-ı Hikmet ve Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî de Ortak Konular (İnsan, Aşk, Hoşgörü, Sevgi, Yardımlaşma vb.)
- Hoca Ahmet Yesevi den Somuncu Baba’ya Yol evlatları
-Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ve Eserleri
- Divan-ı Hulusi-i Darendevi’den Konu başlıklarının çıkarılması (Divan-ı Hulusi-i Darendevi’de Peygamber, Gül, Tarihi şahsiyetler, Vatan sevgisi, Aşk, Sadakat ... başlıklı konular olabilir.)
- Mektubat ve Hutbeler isimli eserinden Konu başlıklarının çıkarılması
- Sosyal Hayata Katkıları ve İmar faaliyetleri
- İrşad ve İrşad metodu
-Tasavvuf ( genel kavramlar ve prensibler)
-Bu çizgideki diğer tasavvufî şahsiyet ve ekollerle münasebetleri
- 20. Yüzyıla etkileri ve günümüze yansımaları
- Basın da Hulusi Efendi
- Yayınlanan Eser ve Makalelerde Hulusi Efendi ( Farklı boyutlardan Bakış)
- Hulusi Efendinin Sanat anlayışı ve Sanata verdiği önem
- Hulusi Efendinin Bilim’e verdiği önem Bilim Adamları ile ilişkileri

DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı- Eğitim ve İlmî Araştırmalar Müdürü- Resul KESENCELİ
Tel: 0506 358 59 90 E-mail: resulkesenceli@hotmail.com

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı- Eğitim Birimi- Ayşe ENGİN
Tel: 0545 681 47 98 E-mail: engin_darende_ayse@hotmail.com

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI
Zaviye Mah. Hulûsi Efendi Cad. No : 71
Darende 44700 Malatya TÜRKİYE

+90 422 615 1500

+90 422 615 2879

+90 533 551 6603

+90 544 715 2895

+90 505 769 2301

www.hulusiefendivakfi.org.tr


bilgi@hulusiefendivakfi.org.tr

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com