Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 21 (Ocak-Haziran 2008 İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1)

Tasavvuf Dergisi 21. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek
Dr. Vahit Göktaş


Ankara 2008

Jenerik Sayfası

Ethem Cebecioğlu
"Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Hayatı ve Eserleri", ss. 9-25

Özet | Abstract


Mustafa Kara
"Çok Uzak Çok Yakın: İbn Arabî – İbn Teymiyye Mukayesesi‎", ss. 27-30

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Kara
"Prof. Dr. Süleyman Uludağ Emekli (mi) Oldu‎", ss. 31-38

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Dilaver Gürer
"Hz. Yûsuf’un Gördüğü Rüyanın Fusûsu’l-Hikem’deki Yorumu‎", ss. 39-56

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Reşat Öngören
"Füsus Şârihi Sofyalı Bâlî Efendi’nin Tasavvufî Çizgisi", ss. 57-66

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cağfer Karadaş
"Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı", ss. 67-94

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
"İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası", ss. 95-115

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İbrahim Coşkun
"Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu", ss. 117-143

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Kâmil Cihan
"Fususu’l-Hikem’de “Din” Kavramı‎", ss. 145-159

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Zafer Erginli
"İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri", ss. 161-197

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halil İbrahim Şimşek
"İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması", ss. 199-212

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎", ss. 213-255

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdullah Kartal
"İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki: Her Varlık Bir ‎Âyettir", ss. 257-282

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Recep Alpyağıl
"‎“Alıntılanabilirlik” ve “Şeyleri Yeniden Yaratma”: İbn Arabî Bilgeliğinden Derrida’ya Uzanan ‎Yol", ss. 283-296

Özet | Abstract


Abdurrezzak Tek
"İbnü’l-Arabî’yi Savunan Afrikalı Bir Sûfî: Ali b. Meymûn el-Mağribî", ss. 297-329

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
"Bir İbn Arabî Müdafaası: Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi ve Levâyihu’l-kudsiyye fî ‎fedâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adlı Eseri", ss. 331-351

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Bekir Tatlı
"Muhyiddin İbn Arabî'nin Fusûsu'l-hikem'de İşaret Ettiği Hâlid b. Sinân'ın Peygamberliği ‎Hakkındaki Rivayetin Değerlendirmesi", ss. 353-362

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ömer Yılmaz
"İbnü’l-Arabî Hakkında Yapılan Eleştirilere İbrahim Kûrânî’nin Yaklaşımı", ss. 363-388

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Selami Şimşek
"Türk Edebiyatında İbnü’l-Arabî Methiyeleri Üzerine Bir İnceleme", ss. 389-425

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
"Esad Efendi (1847/1931) ve Tevhid Risâlesi’ndeki Vahdet-i Vücûd Görüşü", ss. 427-445

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gülhan Maden
"Fusûsu’l-Hikem’de Kur’ân’dan Yapılan İktibasların Şekilleri ve Amaçları", ss. 447-472

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Yusuf Turan Günaydın
"İbn Arabî Mütercimleri Üzerine: Biyo-Bibliyografik Bir Deneme (1928-2007)‎", ss. 473-499

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Bernd Radtke
"İbnü’l-Arabî’nin Öncülerinden Biri: Hakîm Tirmizî ve Velâyet Görüşü", çeviren: Salih Çift, ss. 501-507

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Muhammed Abdul Haq Ansari
"Şah VeliyyUllah’ın Vahdet-i Vücudu Revize Etme Girişimleri", çeviren: Celal Emanet, ss. 509--524

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Muhyiddin İbnü'l-Arabi
"İcâzetnâme: İbn Arabî’nin Kendi Kaleminden İcazet Aldığı Hocaların ve Yazdığı Eserlerın Listesi", çeviren: Veysel Kaya, ss. 525-539

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Burhan Baltacı
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Gülhan Maden, Fusûsu’l-Hikem’de Kur’an’dan İktibaslar Ve Kur’an’dan Ya-‎rarlanma Metodları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni‎versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006, V+160 s.", ss. 541-544

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Rıza Bakış
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "M. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi, İnsan Yayınları, ‎İstanbul 2007.‎", ss. 545-548

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halim Gül
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Suad el-Hakîm, el-Mûcemu’s-Sûfî el-Hikmetü fî Hudûdi’l-Kelime: İbnü’l-Arabi ‎Sözlüğü, çev.: Ekrem Demirli, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2004.‎", ss. 549-550.

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Cahid Haksever
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Tahir Uluç, İbn Arabi’de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2007, 327 s.‎", ss. 551-552

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Claude Addas, İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, çev.: Atilla Ataman, Ge‎lenek Yay., İstanbul 2003, 375 s.‎", ss. 553-555

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu
"Stephen Hirkenstein ile Söyleşi", ss. 557-567

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com