Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 11 (Temmuz-Aralık 2003 )

Tasavvuf Dergisi 11. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2003

Jenerik Sayfası

Dilaver Gürer
"İbn Arabi’de “Dinlerin (Aşkın) Birliği” ve “İbadet” Meselesi’ Hakkında Bir Değerlendirme", ss. 9-54

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Akpınar
"Kur’ân’da Hece Harfleri (Hurûf-i Mukattaa) ve Kuşeyrî’nin Hece Harfleri Yorumu", ss. 55-73

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İsmail Hakkı Göksoy
"Endonezya’da Tasavvufî Hareketler ve Bazı Özellikleri", ss. 75-115

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehmet Necmettin Bardakçı
"Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi'ndeki Tasavvufla İlgili Yazma Eserler", ss. 117-138

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hamit Er
"Bir Eğitim Kurumu Olan Eyüp'te Hasan Hüsnü Paşa Tekkesi ve Vakfiyesi", ss. 139-150

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Necip Fazıl Duru
"Mevlevi Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî'nin İlk On Sekiz Beytini Şerhi", ss. 151-175

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Bolat
"Muhâsibî (ö. 241/855)'nin el-Mekâsib'i Bağlamında Tasavvufta Dünyaya Bakış ve Hakikî Zühd Anlayışı", ss. 177-196

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Öztürk
"İbn Cüzey (ö. 741/1340)'in Tefsirinde Tasavvuf", ss. 197-211

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Muammer Cengil
"Tasavvufî Yaşantıya Yönelmede Etkili Olan Psiko-Sosyal Nedenler", ss. 213-240

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
"Menâkıb-ı Ömer Rızaî Dârendevî ve Eyüp'te Vezir Tekkesi", ss. 241-258

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Osman Nuri Küçük
"Mevlâna'nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları - I", hazırlayan: Osman Nuri Küçük, ss. 259-321

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hüseyin Kurt
"Mehmed Elif Efendi (ö. 1345/1927)'nin el-Kelimâtü'l-mücmele fi şerhi't-tuhfeti'l-mürsele Adlı Eserine Göre Vahdet-i Vücud Anlayışı", ss. 323-350

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Selami Şimşek
"Seyyid Mehmed Nûri Üsküdârî (ö. 1273/1856) ve Salât-ı Kemâliyye Şerhi", ss. 351-376

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Zülfikar Güngör
"Muhyiddin İbn Arabî Hakkında Louis Massignon'un Eleştirileri ve Veled Çelebi (İzbudak)'nin Cevapları", ss. 377-406

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye", ss. 407-444

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Sara Sviri
"İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Melâmetiyye Hareketi", çeviren: Salih Çift, ss. 445-468

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Ramazan Muslu
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "XIX. Asırda Anadolu'da Tasavvuf", ss. 469-478

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hikmet Atik
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Bilal Kemikli, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Müfîd-i Muhtasar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, 262 s.", ss. 476-484

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Kara
"Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya Bakan bir Âlim Prof. Dr. Annemarie Schimmel", ss. 487-498

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Şule Bilman
"Ukbâya Kayan Yıldız: Annemarie Schimmel", ss. 499-509

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Senail Özkan
"Suyu Arayan Sûfî: Annemarie Schimmel", ss. 511-518

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Süleyman Derin
"Annemarie Schimmel'in Tasavvufun Kökenlerine Dair Görüşleri", ss. 519-526

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ramazan Muslu
"Annemarie Schimmel'in İslam'ın Mistik Boyutları Adlı Eseri Üzerine", ss. 527-552

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Adelbert Reif
"Annemarie Schimmel ile Söyleşi", çeviren: Recai Doğan; İhsan Çapçcıoğlu, ss. 553-560

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Tanıdıklarının Gözüyle Annemarie Schimmel", ss. 561-576

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Mektuplar", ss. 577-582

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ethem Cebecioğlu
"Bir Akademisyen Modeli Olarak Annemarie Schimmel", ss. 583-586

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz ile Söyleşi", ss. 587-671

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com