Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 15 (Temmuz-Aralık 2005)

Tasavvuf Dergisi 15. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2005

Jenerik Sayfası

Süleyman Uludağ
"Keramet - II", ss. 7-35

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdulhakim Yüce
"Kozmik Yetki: Tasarruf", ss. 37-49

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Osman Koçkuzu
"Şeyhzâde Ahmet Bey ve Yozgat’ın Hatırlattıkları", ss. 51-62

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ömer Çelik
"Kur’an-ı Kerim’e Göre Meleklerin Bir Kısım Peygamberlere, Salih Kişilere Hususî ve Bütün Mü'minlere Umûmî Yardımları", ss. 63-87

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


H. Mehmet Soysaldı
"Kalbin Manevî Hastalıklarından Yalan ve Korunma Yolları", ss. 89-105

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Akpınar
"Kur’ân’a Göre Müslümanın Gönül Dünyası: Kalbin Eylemleri ve Sorumluluğu", ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kemal Yıldız
"Zâhir-Bâtın Dayanışması: Mutasavvıf Mevlânâ Hâlid İle Fakîh İbn Âbidîn Örneği", ss. 123-136

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Öznur Özdoğan
"Ruhsal Yaklaşım ve İnsan Türkiye’de Bir Uygulama Örneği", ss. 137-152

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. Naci Kula
"Engelli Birey ve Ailesinin Sosyal Uyumunda “Yaratılanı Hoş Gör Yaradan’dan Ötürü” Anlayışının Rolü", ss. 153-176

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdurrahman Kasapoğlu
"Bir Dinî Tecrübe Olarak Ku’ran’da Huşû", ss. 177-190

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Hallâc’ın “Ene’l-Hakk” Sözü Bağlamında Mevlânâ’nın Şatahât Yorumu", ss. 191-223

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Öztürk
"Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme", ss. 225-252

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
"Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî adlı Eseri", ss. 253-288

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Müfit Selim Saruhan
"İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri", ss. 289-300

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Bekir Tatlı
"Fusûsu'l-hikem Şârihi Abdullah-ı Bosnevî'ye (ö. 1054/1644) Ait Bir Risâle: er-Risâle fî temessüli Cibrîl", ss. 301-310

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Nuran Önder
"İsmail Hakkı Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’i ve Bursevî’de Vâridât Kültürü", ss. 311-334

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Salih Çift
"Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî", ss. 351-376

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Bernd Ratke
"18. Yüzyılda Tasavvuf: Geçici Bir Değerlendirme Denemesi", çeviren: Ramazan Muslu, ss. 377-414

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Josef van Ess
"Lübnan Makaleleri", çeviren: Ömer Yılmaz, ss. 415-452

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Şeyh Safvet
"Tasavvuf ve Meşrûtiyet", hazırlayan: Halil İbrahim Şimşek, ss. 453-456

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Tenik
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi, Marifetin ifadesi Sorunu, (Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara 2005, 473s.", ss. 457-470

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hülya Küçük
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "İsmet Kayaoğlu, Mevlânâ ve Mevlevilik, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2002, 192 s.", ss. 471-472

Özet | Abstract


Süleyman Gökbulut
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mehmet Demirci, Sorularla Tasavvuf ve Tarîkatler, Damla Yayınevi, 2. bs., İstanbul 2004, 168 s.", ss. 472-474

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Gazalî, Hidayet Rehberi: Bidâyetü’l-Hidâye, çev.: Veysel Akkaya, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, ISBN: 9755743774, 175 s.", ss. 475-476

Özet | Abstract


Ali Tenik
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Çiftçi, Hasan, Şeyh Ebü’l-Hasan Harakân :Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Ta-savvufî Görüşleri, Nûru’l-’Ulum ve Münâcât’ı: Çeviri-Açıklama-Metin, Şehit Ebü’l- Hasan Harakânî Derneği Yayınları, Ankara 2004, 430s.", ss. 476-480

Özet | Abstract


Burhan Baltacı
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, Kastamonu’da Bayrâmîlik ve Şemsizâde Ailesi, Ankara 2005, 417s.", ss. 480-482

Özet | Abstract


"Prof. Dr. Hamid ALGAR ile Söyleşi", ss. 483-500

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com