Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Abdullah Ensârî Herevî'nin tasavvuf tarihindeki yeri ve Sad Meydân'ı / Abdallah al-Ansari al-Harawi's place in history of sufism and his Sad Maydan
Yazar : Muhammet Nedim Tan
Türü : Doktora Tezi
Baskı Yeri/Yılı : / 2013
Danışman : Prof. Dr. Safi Arpaguş
Üniversite Enstitü : Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı
Sayfa : 497
Görüntülenme : 2689
İndirilme Sayısı : 156
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Abdullah Ensârî Herevî (ö. 481/1089) ile ilgili literatüre bir giriş olması amacıyla hazırladığımız bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ?Kaynaklar ve Biyografi başlığını taşıyan ilk bölümünde Herevî'nin hayatı hakkındaki kaynaklar değerlendirilmiş, Tasavvuf Tarihi Açısından Herevî ve Telif Faaliyetleri başlığını taşıyan ikinci bölümde ise Herevî'nin temel eserleri ve bu eserlerin yazmaları, neşirleri ve şerhleri hakkında bibliyografik bilgiler aktarılmış, ardından hâller ve makamlar konusuna Herevî'nin yaptığı katkılar tespite çalışılmıştır. Herevî'nin Telifleri İçin Bir Mukaddime: Sad Meydân Metin, Tercüme ve Tahlil başlıklı üçüncü bölümde Herevî'nin haller ve makamları konu alan ilk metni Sad Meydân'ın mevcut yazmalardan hareketle tarafımızdan inşâ edilmiş metnine yer verilmiş, metindeki dil özellikleri üzerinde durulduktan sonra gerekçeli bir tercümesi sunulmuş, dipnotlarda metne ilişkin açıklayıcı bilgiler aktarılmış ve Sad Meydân ile Menâzilü's-sâirîn arasındaki benzerlik ve farklılık unsurlarına işaret edilmiştir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak Sad Meydân'ın müstakil bir eser olduğunu ve yalnızca bugüne ulaşan yazma nüshaları yoluyla değil, aynı zamanda Meybudî'nin Keşfü'l-esrâr'ı ve Ahmed-i Câmî Nâmekî'nin (ö. 536/1141) Ünsü't-tâibîn'i üzerinden sonraki dönemlere intikal ettiğini belgeledik. Sad Meydân'ın bu çalışma sonucu ortaya çıkan ilginç tesirlerinden biri de İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) tarafından Keşfü'l-esrâr kanalıyla eserin yaklaşık beşte birinin Rûhu'l-beyân'da iktibas edilmiş olmasıdır.
 

Anahtar Kelimeler


 

Abstract

This work has been prepared as an introduction to the literature on Abdallah al-Ans?r? al-Haraw? (d. 481/1089); it contains three main chapters. The first chapter is titled as ?Sources and Biography? and includes a thorough assessment of the sources on Haraw's life. The second, ?Haraw? and His Works in the History of Sufi Thought?, engages bibliographical information about Haraw's major works, their editions, and their commentaries as well as Haraw??s contributions to the issue of states and stations (ahw?l and maq?m?t). ?An Introduction to Haraw??s Works: Sad Maydan?Text, Translation, and Commentary? is the last chapter. It contains our critical edition of the author?s first text on states and stations (ahw?l and maq?m?t), Sad Maydan (The One Hundred Fields), on basis of the extant manuscripts; a justified annotated translation of the text as well as its commentary, and a comparison of the similarities and differences between Sad Maydan and Man?zil al-S?ir?n. It is our contribution to the scholarship that we first proved on documentary evidence that Sad Maydan is an independent work of Haraw?. According to our findings, the work came to us not only through extant manuscripts, but also through Maybud??s Kashf al-asr?r and Ahmad-i J?m? N?magh??s (d. 536/1141) Uns al-t?ib?n. One of the remarkable findings of our study is that Sad Meydan?s fascinating influence on Ism?il Hakk? Brusaw? (d. 1137/1725); such that the latter quoted as much as one fifth of this work in his R?h al-bay?n via Kashf al-asr?r.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com