Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri
(ISLAMIC SUFISM AND SUFIS BY NURETTİN TOPÇU )
Yazar : Selami Şimşek
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ordu / 2015
Dergi : Sosyal Araştırmalar
Sayı : 8
Sayfa : 1369-1385
Görüntülenme : 13908
İndirilme Sayısı : 563
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu çalışma, son devrin önde gelen ilim ve irfan büyüklerimizden birisi olan Nurettin Topçu’nun eserler
inde, sûfîlik ve bu yolun büyükleri hakkındaki düşüncelerini kapsamaktadır. Topçu’ya göre İslâm’da mistisizm, tasavvuf şeklinde ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber zamanında dahi sûfîlik vardı. Sonraki zam
anlarda tasavvuf adını alan sûfîlik, bir gönül terbiyesi, Kur’ân’dan kalp ilmini çıkaran felsefe, hakikatte bir insan ilmi, dünyadan sıyrılarak kendi ruhuna çevrilen içsel insanın hayat denemesi ve Allah yolundaki
atletizmidir. İlk sûfî Hasan Basrî olup, ondan sonra Ebû Tâlib Mekkî, Kuşeyrî, Bâyezîd, Cüneyd, Hallâc, Herevî, Gazzâlî, Geylânî, Yesevî, Sühreverdî, Attâr, Necmüddin Kübrâ, İbnü’l-Arabî, Konevî, Mevlânâ, Hacı Bektâş, Yûnus, Hacı Bayrâm, Câmî, İmâm-ı Rabbânî, Niyâzî-i Mısrî, İbrahim Hakkı gibi nice sûfî şahsiyet yetişmiştir. Kültür, edebiyat ve sanat dünyamızın eski ihtişamına kavuşması, bunları tanımak ve tanıtmakla mümkün olacaktır.
 

Anahtar Kelimeler

Nurettin Topçu, Tasavvuf ve İslâm Sûfil
 

Abstract

In this study, the final period leading our great knowledge and wisdom of someone who works Nurettin Topçu, Sufism and to include their thoughts on this great path. Topçu based in Islamic mysticism has emerged in the form of mysticism. Prophet. Even the time of the Prophet were sufis. Next time the Sufi
name of the Sufis, a committed discipline, heart knowledge of the philosophies of the Qur'an, in reality the human science, the intrinsic human being translated into his own soul and God is peeled off from the world track and field trials of life on the road. The first Sufi Hasan Basri, after Abu Talib Makki, Kuseyri, Bayazid, Junayd, al-Hallaj, Herevi, Ghazzali, Gailani, Yesevi, Suhrawardi, Attâr, Necmüddin Kubra, Ibn al-Arabi, Konevi, Rumi, Haci Bektaş, Yunus, Hacı Bayram, Imam-i Rabbani, Niyazi-i Misri has grown nice sufi figures such as Abraham Hakkı. Culture, literature and art of our world to recover its former glory, it will be possible to recognize them and to introduce.
 

Keywords

Topçu, Sufis, Muslim Sufis.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com