Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil)
Yazar : Himmet Konur
Türü : Yüksek Lisans Tezi
Baskı Yeri/Yılı : İzmir / 1992
Danışman : Doç.Dr. Mehmet DEMİRCİ
Üniversite Enstitü : DEÜSBE
Sayfa : 1-47
Görüntülenme : 11926
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

ÖNSÖZ
Bugün kütüphanelerimizde Osmanlı döneminde yazılmış pek çok eser, yazmalar halinde, meraklı araştırmacıları beklemektedir. Bunların araştırılıp incelenmesi kültür tarihimize ışık tutacak ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacatır. Şiirlerinin pek çok şerhi yapılan İbnü’l-Fârız ve onun Kasîde-i Hamriyye adlı şiirini şerheden Kemâl Paşa-zâde kültür tarihimize katkıda bulunmuş iki büyük şahsiyettir.
İbnü’l-Fârız, yaşadığı dönemde Mısır'da, tasavvufî düşünceyi şiirlerinde en güzel işleyen şâir olarak anılmaktadır. O şiirleriyle hem Doğu’da hem de Batı’da meşhur olmuş bir kimsedir. Şiirleri arasında en fazla ilgi görenlerden birisi Kasîde-i Hamriyye' dir. Tasavvufî içerikli bu kasîdenin pek çok şerhinin yapılmış olması bu gerçeğin bir ifadesi olsa gerektir.
Siyaset ve düşünce tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri olan Kemâl Paşa-zâde de, Kasîde'yi şerhedenler arasında yer almaktadır. Onun tekke kültüründen çok medrese kültürüyle yetişmiş olması tasavvufî bir kasîdeyi nasıl şerhedeceği konusunda merakımızı mûcib olmuştur. Bu çalışmanın tercih edilmesinde, ayrıca, büyük ilim ve siyaset adamımız Kemâl Paşa-zâde'nin böyle bir eserini ilim câmiamıza sunmak ve bu eserinin daha kolay ve iyi anlaşılabilmesini sağlamak düşüncesi de müessir olmuştur.
Çalışmamızın Giriş'inde Kasîde-i Hamriyye şâiri İbnü’l -Fârız'ın hayatı, eserleri ve eserlerinin konusu hakkında bilgi verdik. Böylece şâirin ve kasîdesinin tasavvuf tarihi açısından önemini ifade etmeye çalışmış olduk. Kasîde'ye olan ilginin yoğunluğunu belirtmek maksadıyla şerhlerinin bir listesini de sunduk. Yine bu bölümde, Şerh'te, Kasîde'ninki gibi tasavvufî bir muhteva olup olmadığı hakkında bir ön fikir verir düşüncesiyle şârih Kemâl Paşa-zâde'nin hayatı, yaşadığı dönemde sosyal durum ve tasavvufla ilişkisi konularında açıklamalarda bulunduk.
Tezimizin birinci bölümünde şerhin çeşitli kütüphanelerde mevcut nüshalarını ve edisyon-kritikli metni hazırlamak üzere bunlar arasından seçtiğimiz nüshaların bâzı özelliklerini kaydettik.
İkinci bölümde gücümüz ve imkânlarımız nisbetinde şerhin tercümesini yaptık. Şerhin edisyon-kritikli metni ise çalışmamızın sonunda yer aldı. Edisyon-kritikli metni hazırlarken, kullandığımız nüshalar arasındaki farkları ve alıntı yapılan yerleri belirtmeye gayret ettik. Ancak şârihin bir şahıs veya eserden alıntı yaptığını bildirdiği fakat bizim alıntının yapıldığı yeri belirleyemediğimiz pek az durumda, kaynaklarda o şahıs veya eser hakkında verilen bilgilerden bir kısmını dipnota kaydetmekle yetindik.
Bütün bu çalışmaları yaparken yardımlarını gördüğüm hocalarıma ve arkadaşlarıma, konu seçiminde tavsiyelerde bulunan ve ön bilgiler lutfeden Doç. Dr. Mustafa Tahralı Bey'e ve özellikle de hiçbir zaman kıymetli mesâilerini harcamaktan çekinmeyen Muhterem Hocam Doç.Dr. Mehmet Demirci Bey'e teşekkürü borç bilirim.
İzmir-1992 Himmet KONUR

 

Anahtar Kelimeler

Kaside, Hamriyye, İbnü'l-Farız, Kemalpaşa-zade, Şerh
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com