Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Tefsir" kelimesi için arama sonuçları

Mevlüt Güngör
"Kur’ân ve Kâinat Kitabı", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 107-124

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulvahap Yıldız
"Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 73-102

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulvahap Yıldız
Meybudî'nin Tefsirinde Tasavvuf, Sır Yayıncılık, İstanbul, 2013, 260 s.

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Tasavvufî Açıdan Fatiha Tefsiri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 1996, sayı: 8, ss. 45-107

Özet | Abstract

Ali Akpınar
"İşarÎ Tefsir ve Kuşeyrî (ö.465/1072)'nin Besmele Tefsiri", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 53-92

Özet | Abstract

M. Abdülhayy el-Leknevi; A. Ebu Gudde
"Klâsik Dönem Bazı Tefsir, Hadis ve Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine", çeviren: Hayati Yılmaz, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 469-492

Özet | Abstract

Anonim
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Besmele Tefsiri, hazırlayan: Hamiye Duran, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 173 s.

Özet | Abstract

Mustafa Öztürk
"İbn Cüzey (ö. 741/1340)'in Tefsirinde Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 197-211

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri: İ'câzü'l-beyân fî te'vîli'l-ümmi'l-Kur'ân,çeviren Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul 2002", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 443-445

Özet | Abstract

Mustafa Öztürk
"Sehl et-Tüsetrî (ö. 283/896) ve Tasavvufi Tefsiri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 239-266

Özet | Abstract

Tahirü'l-Mevlevi
"Beyânü'l-Hak'dan Mevlâna Hüseyin Vaiz ve Tefsir-i Hüseynî", çeviren: Züfikar Güngör, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 363-368

Özet | Abstract

Mahmud Şeltût
"Bakara Sûresi'nin Gerdanlığı Birr (İyilik) Âyetinin Tefsiri", çeviren: İdris Şengül, Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 321-336

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulhakim Yüce
Razî'nin Tefsirinde Tasavvuf, 1. Baskı, Çağlayan, İzmİr, 1996, 270 s.

Özet | Abstract

Mahmoud Ayoub
"Konuşan Kur’an, Sessiz Kur’an, İmâmî-Şiî Tefsir’in Esasları ve gelişimi", çeviren: Mustafa Ünver, Ali Bolat, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 1998, sayı: 10

Özet | Abstract

Abdulvahap Yıldız
Meybudi ve Keşfu’l-Esrar adlı Tefsirinde tasavvufi kültür, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2000, 237 s.

Özet | Abstract

İmam suyuti
"İmâm Suyûtî’nin ilm-i bâtına dâir bir Risâlesi: el-Bâhir fî Hükmi’n-Nebî bi’l-Bâtın ve’z-Zâhir ", EKEV, Erzurum, 2011, sayı: 48

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2008, 296 s.

Özet | Abstract

Pierre Lory
Kaşânî'ye Göre Kur'an'ın Tasavvufî Tefsiri, çeviren: Sadık Kılıç, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 152 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2008, cilt:12, sayı: 2, ss. 36

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
Fahru'd-din er-Razi'nin Mefatihu'l-Gayb adlı eserindeki işari Tefsir yönü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 198 s.

Özet | Abstract

Mehmet Kaya
Kemâlüddîn Abdürrezzâk Kâşânî ve Tefsiri Te'vîlâtü'l-Kur'ân'ın Tefsir metodolojisi açısından tahlil ve tanıtımı , Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 2009, 166 s.

Özet | Abstract

Fatma Çalık
Eşrefzâde İzzettin ve Tefsiri: “Enîsü’l-cenân, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2009, 400 s.

Özet | Abstract

Ahmed Mahir Efendi
Hikem-i Ataiyye Şerhi, Sufi kitap, İstanbul, 2010, 544 s.

Özet | Abstract

Yunus Emre Gördük
İmam Cafer es-Sadık ve Ona İsnad Edilen İşari Tefsir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 469 s.

Özet | Abstract

Dilaver Selvi
"Beydâvî Tefsirinde Nefs Tezkiyesi ve Takva", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 125-161

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 50)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com